• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri Değişiklik 19/06/2021

19 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31516

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “temsil ve ilzama yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri” ibaresi “temsile yetkili olduklarını güncel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesi ile tevsik etmeleri” olarak, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “imza beyanı” ibaresi “imza beyanının aslı veya birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve ilzam” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve imza sirkülerini” ibaresi “veya sicil tasdiknamesini” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Yönetim kurulu başkan veya üyeliğine bir tüzel kişinin seçilmiş olması halinde tüzel kişi, yönetim kurulunda, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre, temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesinden görev almış olmak kaydıyla; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, temsile yetkili ortaklardan biri veya temsile yetkili genel müdür ve genel müdür yardımcıları veya bunlarla eş değer bir unvanla görev yapan temsile yetkili yönetici durumundaki kanuni temsilcisi tarafından temsil edilir. Temsile yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin temsilci bildirim tarihinden bir yıl önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesini kapsaması şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin yirmi altıncı fıkrasında yer alan “temsil ve ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/9/2009 27338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/3/2010 27511
2- 14/4/2011 27905
3- 11/10/2011 28081
4- 15/6/2012 28324
5- 12/3/2014 28939
6- 18/11/2014 29179
7- 30/12/2015 29578
8- 30/12/2017                   30286 (Mükerrer)
9- 24/3/2018 30370
10- 15/4/2018 30392
11- 12/6/2020 31153
12- 11/9/2020 31241

 

Devamı: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas