• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5537)

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5537)

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü (Karar Sayısı: 5537)

27 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31822

Karar Sayısı: 5537

Ekli “Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü”nün yürürlüğe konulmasına, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Varlığı zamanla sınırlı olmayan Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altındadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Tüzüğün amacı

MADDE 1- (1) Bu Tüzüğün amacı; Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri, faaliyetleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kuruluş

MADDE 2- (1) Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla kurulmuş, 14 Nisan 1877’de “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

(2) “Türkiye Kızılay Derneği”, “Kızılay” veya “Türk Kızılay” olarak da adlandırılır. Genel merkezi Ankara’dadır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay’ın onursal başkanıdır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tüzük, Ülkemizin kabul ettiği usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi mevzuatı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki statü

MADDE 4- (1) Türkiye Kızılay Demeğinin hukuki statüsü; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1954 tarihinde imzaladığı 12/8/1949 tarihli Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair Cenevre Sözleşmesi ve 1986 yılında 25 inci Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansında 31 no’lu Karar ile kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi Statüsüne ilişkin hukuki metinle belirlenmiştir. Bu çerçevede;

a) Türkiye Kızılay Derneği, Kızılay adı altında ülkemizde faaliyet gösteren, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketinin diğer unsurlarıyla ilişkilerinde kendisini temsil edecek merkezi yönetimi olan ve hareketin temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özerk, bağımsız ve tarafsız organizasyondur.

b) Kızılay’ın özerk statüsü, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası İnsancıl Hukuk Sözleşmelerinin hükümlerine ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansı kararlarına uygun şekilde kabul edilir ve korunur.

c) Kızılay, insani hizmetlerde imkânları ve kabiliyeti dâhilinde Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine uygun şekilde kamu otoritelerine yardımcı rol üstlenir. Bu kapsamda, insani yardım ve kalkınma alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapar.

ç) Kızılay, hukuki çerçevesi tanımlanmak suretiyle kamu hizmetlerinde tamamlayıcı işlevler görür. Kızılay’ın kamu otoritelerine yardımcı olmak üzere icra ettiği ve kamu hukukuna tabi görevlerini yerine getirmesine destek vermek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca kolaylık, imtiyaz ve muafiyetler tanınır.

Tamamı İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5537) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas