• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6)

17 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31426

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EK

Ek-1 Sürücü Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

personel programı

 

Devamı: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/6) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas