• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22)

05 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32360

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

personel programı

Devamı: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas