• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

UTV motora ait KDV’nin indirimi

UTV motora ait KDV’nin indirimi

Sayı: 
63611781-130[29-2020/9]-1387
Tarih: 
14/01/2021


T.C. 

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

63611781-130[29-2020/9]-1387

14.01.2021

Konu

:

UTV motora ait KDV'nin indirimi

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şehir içi ulaşım için kullanmak üzere aldığınız UTV motora ait yüklendiğiniz katma değer vergisini (KDV) indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-29/1-a maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

 

-29/3 üncü maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, faaliyete ilişkin bulunmayan taşıtların alımı nedeniyle hesaplanan KDV'nin indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas