• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Üzerine Kayıtlı Bulunan 2. Ticari Aracın Kiraya Verilmesi Durumunda Vergilendirme Dönemi hk.

Üzerine Kayıtlı Bulunan 2. Ticari Aracın Kiraya Verilmesi Durumunda Vergilendirme Dönemi hk.

Sayı: 
26468226-130[özg-30-2020]-23787
Tarih: 
15/04/2021

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

26468226-130[özg-30-2020]-23787

15.04.2021

Konu

:

Üzerine Kayıtlı Bulunan 2. Ticari Aracın Kiraya Verilmesi Durumunda Vergilendirme Dönemi

 

 

İlgi

:

…tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde; münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz, bu nedenle de  Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerini üç aylık dönemler halinde verdiğinizi belirterek, üzerinize kayıtlı bulunan ikinci bir aracı nakliyecilik yapmak için bir başkasına kiralamanız durumunda KDV beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermeye devam edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep  edildiği anlaşılmaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

 .....

8- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

......"

hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan 2003/3 sıra numaralı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde; "Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu araçlarını özel ihtiyaçlarında kullanacaklarından bahisle trafik kayıtlarını hususiye çevirterek işi bırakma bildiriminde bulunmaları halinde aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Nakliyecilikte kullanılan araçların özel ihtiyaçlarda kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon ve benzeri araçlardan olması halinde işi bırakma bildiriminde bulunan mükelleflerin bu araçlarla ilgili olarak hususi trafik kaydı ibraz etmeleri yeterli olmayıp, bu araçların trafikten çekildiğine veya takoza alındığına ilişkin belge istenecektir. Bu belgenin ibrazı halinde işi bırakmaya ilişkin diğer yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde gereği yapılacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ticari işletmenize dahil olan ve özel ihtiyaçlarda kullanılmaya elverişli olmayan ikinci nakil vasıtanızın (kamyon), işletmeden çekilip çekilmediğine bakılmaksızın bir başka mükellefe kiralanması halinde elde edeceğiniz gelirin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

KDV KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı KDV Kanununun 39/1 inci maddesinde, KDV'de vergilendirme döneminin, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleri olduğu, ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığının mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Vergilendirme Dönemi" başlıklı (V/B-1.) bölümünde;

''3065 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, KDV'de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak maddede Maliye Bakanlığına mükelleflerin gayri safi hasılatlarına göre üçer aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etme yetkisi verilmiştir.

 Maliye Bakanlığına verilen bu yetki çerçevesinde, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerinin birer aylık vergilendirme dönemine tabi olması uygun görülmüştür.

 Aylık vergilendirme döneminin taşıdığı uygulama güçlükleri göz önüne alındığında, aşağıdaki mükelleflerin vergilendirme dönemi takvim yılının üç aylık dönemleri olarak belirlenmiştir.

Üçer aylık vergilendirme dönemi kapsamına giren mükelleflerin bu durumu beyanname verme süresinden önce ilgili vergi dairelerince bildirmeleri gerekir.

a) Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden,

-Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı,

-Münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı,

-Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı ile şehirlerarası yük taşımacılığı işini birlikte,

-Münhasıran şehiriçi yük taşımacılığı,

yapan mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir.

Şehiriçi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin vergilendirme dönemi ise takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinin yanı sıra bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan diğer faaliyetlerinin de bulunması halinde, bu mükelleflerin vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir.''

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetinizin yanında üzerinize kayıtlı bulunan ikinci bir aracı nakliyecilik yapmak için bir başkasına kiralamanız durumunda, KDV beyannamelerinizi aylık dönemler halinde vermeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas