• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti hk.

Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti hk.

Sayı: 
31435689-160[283444 ]-3933
Tarih: 
12/01/2021


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

31435689-160[283444 ]-E.3933

12.01.2021

Konu

:

Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti hk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; vakfınızın … unvanı adı altında 2013 yılında kurulduğu, 2015 yılında ise adının … olarak değiştirildiği, ../../2019 tarihinden itibaren vakfınızın ilmi çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ilmi eserlerin ve diğer başka eserlerin basımı, alımı, satımı, dağıtımı, kitap, gazete ve dergi gibi her türlü süreli ve süresiz eser basımı, her türlü sesli görüntülü yayın yapma hususunda faaliyette bulunması nedeniyle … İlim ve Kültür Vakfı Yayınevi İktisadi işletmesi kurulduğu, vakfınızın kuruluşundan bugüne kadar Vakfınıza 29 adet gayrimenkul bağışlandığı, bu 29 adet gayrimenkulün 25 adedinin iktisadi işletme kuruluş tarihinden önce, 4 adedinin ise iktisadi işletme kurulduktan sonra bağışlandığı belirtilerek, Vakfınızın bugüne kadar bağış yoluyla edindiği tüm gayrimenkuller için veraset ve intikal vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 inci maddesinin sekizinci fıkrasında, kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz malların veraset ve intikal vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, gerek 7338 sayılı Kanunda, gerekse 5737 sayılı Kanunda iktisadi işletmesi bulunan vakıflara yapılan bağışların söz konusu istisna ve muafiyet hükümlerinden yararlanamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, Vakfınızın resmi senedinde vakfın amacının; … Camiinin ve müştemilatının tüm ihtiyaçlarının giderilmesi, her türlü bakım, onarım ve tamiratının yapılması, görevliler için lojman tesisi, lojmanın bakım ve onarımı, her türlü dini eğitim ve öğretim yapılabilmesi ve islam kültürüne katkı sağlayacak kaynak eserlerin hazırlanması için gerekli imkanların sağlanması, kurslar düzenlenmesi, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi çalışmaları yapmak olduğu belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, umumun istifadesi için ilim, araştırma, eğitim gibi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olduğu anlaşılan Vakfınızın, bu niteliği devam ettiği sürece veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması; ayrıca 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince de vakfınıza yapılan bağışların veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması gerektiğinden, gerek iktisadi işletme kurulmadan önce gerekse iktisadi işletme kurulduktan sonra Vakfınıza bağışlanan gayrimenkuller nedeniyle Vakfınızdan veraset ve intikal vergisi aranılmaması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas