• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Vergi indirimi

Vergi indirimi

Sayı: 
62030549-120[Mük.121-2019/121]-E.970197
Tarih: 
28/12/2020

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı :62030549-120[Mük.121-2019/121]-E.970197                                                28.12.2020

Konu :Vergi indirimi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin … tarihinde kurulduğu, günümüze kadar üye finans kuruluşları arasında kredi bilgi paylaşımına aracılık ederek faaliyet gösterdiği, zamanla faaliyet konusunu geliştirerek sadece finans kuruluşlarına değil reel sektör de dahil olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilere risk raporu, çek raporu vb. hizmetlerle destek sağlandığı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri kapsamında sayılan kurumlar arasında yer almadığı belirtilerek Şirketinizin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi uyarınca vergiye uyumlu mükelleflere tanınmış %5 lik vergi indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hususunun sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde, "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon (305 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL ) Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3.Vergi indiriminden yararlanacak olanlar" başlıklı bölümünde,

"3. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar

 

Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

 

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri

 

yararlanabileceklerdir."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan şartları sağlamaları durumunda, anılan madde kapsamında vergi indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, NACE faaliyet kodu uygulaması, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olup Avrupa

Birliğine üye ülkelerde kullanılması zorunludur ve "Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması" olarak adlandırılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde de birçok

alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulaması kullanılmaya başlanmış olup Başkanlığımızda da 2004 yılından itibaren kullanılmaktadır.

 

Ayrıca, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 18 inci maddesinde Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (c) bendiyle söz konusu kuruma resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiki yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirleme görevi verilmiştir. Aynı Kanunun 11 inci maddesinde ise "Kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından oluşturulan istatistik amaçlı tanım ve sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyecekleri sınıflamaları kullanmaları halinde ise, Başkanlığın belirlediği sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür." denilmiştir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının resmi internet sayfasında mükelleflerin faaliyetleriyle ilgili olarak "https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction.do?

turId=1&turAdi=%201.%20Faaliyet%20S%C4%B1n%C4%B1flamalar%C4%B1&guncel=Y"linki altında yer alan "NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması" sözlüğü tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

 

Söz konusu sözlüğün "K- FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ" başlığı altında finans, sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar sınıflandırılmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin faaliyet konularının yukarıda belirtilen sözlüğün "K-FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ" başlığı altında sınıflandırılan faaliyetler arasında yer almaması ve Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan diğer şartları da taşımanız halinde söz konusu indirimden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

zekeriyademirtas