• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32369

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “birleşmenin ticaret siciline tescilinden bir yıl sonra” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “IV-A(10) grubu” ibaresinden sonra  gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) B, B1, C, C1, D ve D1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını;  E grubundakiler yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,15 katını geçmeyen yapım işlerini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “IV-A(10) grubu”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek katlı I-B(4) ve III-A(6) grubu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas