• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E: 2021/3739 – Zamanaşımına Uğramış Bono, Sebepsiz Zenginleşme

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E: 2021/3739 – Zamanaşımına Uğramış Bono, Sebepsiz Zenginleşme

04 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31856

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO : 2021/3739

KARAR NO : 2022/569

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ: ARTVİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

TARİHİ: 23/05/2019

NUMARASI: 2018/739-2019/503

DAVACI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O.

VEKİLİ: Av. LALE VARDİ BAYDAR

DAVALI: BÜLENT ERSÖZ

VEKİLİ: Av. YUNUS AVCİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasındaki davanın Artvin Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı delil ve belgeler incelendi. Gereği müzakere edilip düşünüldü:

Dava, zamanaşımına uğramış bono bedelinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 732. maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşmeye dayalı tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, dava konusu bono bedelinin davalı tarafından senet lehtarına ödendiğinin dosyaya gelen ödeme belgelerinden anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan kesin karar hakkında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve 39152028-153.01 -1163-2019-E. 365/7388 sayılı kanun yararına temyiz isteminde özetle, davacı Türkiye Vakıflar Bankası’nın zamanaşımına uğramış bonodan dolayı davalı- keşideci Bülent Ersöz’e müracaat ettiği, ancak ödemenin gerçekleşmemesi üzerine açılan davanın yargılaması neticesinde keşideci-davalının bono bedelini lehtara ödediği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, TTK’nın 732. maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre kendisine başvurulan keşidecinin, ödemeleri senet hamiline değil lehtara yapmakla ortada usulüne uygun bir ödemeden söz edilemeyeceği, davanın reddi kararının isabetli olmadığı bildirilerek hükmün kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Uyuşmazlık konusu bono incelendiğinde, davacının hamil, davalının ise keşideci sıfatını taşıdığı, senedin vade tarihinden itibaren 3 yıllık sürede tahsile konulmamasından dolayı zamanaşımına uğradığı, taraflar arasında temel ilişki bulunmamakla TTK’nın 732. maddesi gereğince ispat yükünün sebepsiz zenginleşmediğini ileri süren davalı üzerinde bulunduğu, davalının dosyaya ibraz ettiği iki adet ödeme belgesinde alıcının lehtar şirket olduğu, bu belgelerde ödemenin hangi hukuki ilişkiye istinaden yapıldığına dair bir açıklama bulunmamasının yanı sıra, zamanaşımına uğramış olsa bile senet hamili yerine aradaki cirantaya yapılan ödemenin kötü ödeme olup borcu söndürmediği kanaatine varıldığından somut vakıaya ilişkin yerinde bulunan kanun yararına temyiz itirazlarının kabulü ile aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığının 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, dosyanın mahkemesine iadesine, bozma kararının bir örneğinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 363. maddesinin 3. fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayınlanması için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine 24/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

personel programı

 

Devamı: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E: 2021/3739 – Zamanaşımına Uğramış Bono, Sebepsiz Zenginleşme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas