• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yat İthalatında KKDF

Yat İthalatında KKDF

Sayı: 
70903105-165.01.03[377]-E.63402
Tarih: 
11/06/2020

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

Sayı

:

70903105-165.01.03[377]-E.63402

11.06.2020

Konu

:

Yat İthalatında KKDF

 

 

 

….

 

İlgi

:

… tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2018 yılında Bodrum'da bulunan …. A.Ş. tarafından üretilen … isimli yatın aynı yıl Şirketinize teslim edilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline ve İzmir Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedildiği, … tarihinde terkin belgesi düzenlenerek …'da mukim … Limited Şirketine ihraç edildiği, söz konusu yatın işlemlerinin bitmesini takiben Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilerek ithal edilmesinin planlandığı belirtilerek, yapılacak ithalatın 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki  Hakkında Kanun kapsamında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun 1 nci maddesinde, "Yurt dışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alman gemilerle, yurt içinde inşa, tadil veya onarılan gemilerde (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan makine, teçhizat ve demirbaş ile gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, tevsi veya onarımlarında kullanılan makine, teçhizat ve demirbaşlar, ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaftır" hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 15/6/1989 tarihli ve 89/14239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde "2581 sayılı Kanun kapsamında ithal edilen gemiler ve makina-techizat, mevcut kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan, her türlü fon ödemelerinden ve ayrıca ithalatta alınan teminattan muaftır." kararı yer almaktadır.

23/8/2015 tarihli Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Bu Yönetmelik;

a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),

b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır." şeklindeki açıklamalar yer almaktadır.

 Ayrıca, anılan Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde, "…b) Deniz turizm aracı: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, ticari; yatları, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçları,

c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi …" ifade eder açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek yatların ithalatı KKDF'den muaftır.

Diğer taraftan, Şirketinizce ithal edilecek yatın ithal tarihi itibarıyla yeni olmadığı anlaşıldığından diğer şartların varlığına bakılmaksızın yapılacak ithalata mezkur Kanun kapsamında KKDF istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

zekeriyademirtas