• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yatırım Teşvik Belgelerinde Yer Alan US-97 Kodunun İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Önemi Nedir? Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi

Yatırım Teşvik Belgelerinde Yer Alan US-97 Kodunun İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Önemi Nedir? Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi

Yatırım Teşvik Belgeleri US-97 Kodu İndirimli Kurumlar Vergisi

Yasin TOPAL
Vergi Müfettişi
Yazar Hakkında

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/A maddesinde yatırımlara destek sağlamak amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulaması bulunmaktadır. Gerekli koşul ve şartlara göre yatırıma katkı tutarı ve vergi indirim oranı belirlenir. Vergi indirimi uygulanmak suretiyle belirlenen yatırıma katı tutarı kadar eksik kurumlar vergisi tahsil edilerek yatırımlar desteklenmektedir.

KVK’nın 32/A maddesinin ikinci fıkrasının b bendinde; Cumhurbaşkanının;

Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını %55‘i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %65‘i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını %90‘a kadar indirimli uygulatmaya,

c bendinde ise;

Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50‘sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100‘e kadar artırmaya,

Yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu yetki çerçevesinde 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yatırıma katkı tutarı ve indirimli vergi oranı uygulamasına ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

15/6/2012 Tarih ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Vergi İndirimi” başlıklı 15’inci maddesinin beşinci fıkrasında;

 “Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.” Hükmü yer almaktadır.

KVK’nın geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında;

“Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55“, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70“, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.

İkinci fıkrasında;

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” Hükmü yer almaktadır.

15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde ise;

Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

b)1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

US-97 kodu; ulusal faaliyet ve ürün sınıflaması olup detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Kod  Tanım Kod No 
A Tarım, Avcılık ve Ormancılık 01-02
B Balıkçılık 05
C Madencilik ve Taş Ocakçılığı  10-14
D İmalat Sanayii  15-37
E Elektrik, Gaz ve Su 40-41
F İnşaat 45
G Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıt, Motosiklet, Kişisel ve Ev Eşyalarının Onarımı 50-52
H Oteller ve Lokantalar 55
I Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri 60-64
J Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 65-67
K Gayrimenkul, Kiralama ve İş Faaliyetleri 70-74
L Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik 75
M Eğitim Hizmetleri 80
N Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 85
O Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 90-93
P Evlerde Yaptırılan Hizmet İşleri 95
Q Uluslararası Örgütler ve Temsilcilikleri 99

D- İmalat Sanayi (15-37 kodu) detaylandırırsak;

D İMALAT SANAYİİ
15 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
16 Tütün Ürünleri İmalatı
17 Tekstil Ürünleri İmalatı
18 Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi ve Boyanması
19 Derinin Tabaklanması, İşlenmesi; Bavul, El Çantası, Saraçlık, Koşum Takımı ve Ayakkabı İmalatı
20 Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Hasır ve Buna Benzer, Örülerek Yapılan Maddelerin İmalatı
21 Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı
22 Basım ve Yayım; Plak, Kaset V.B. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması
23 Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt İmalatı
24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
25 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı
26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı
27 Ana Metal Sanayii
28 Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayii
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
30 Büro, Muhasebe ve Bilgi İşlem Makineleri İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
32 Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı
33 Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler İle Saat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı-Römork İmalatı
35 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
36 Mobilya İmalatı; B.Y.S. Diğer İmalat
37 Yeniden Değerlendirme

KVK’nın geçici 9’uncu maddesinde imalat sanayinin kapsamına ilişkin bir açıklama bulunmasa da 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda imalat sanayi US-97 Kodu:15-37 olarak sınırlandırılmış olup söz konusu tablolarda da detayı görülmektedir.

Bu durumda 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında, imalat sanayine yönelik US-97 Kodu:15-37 olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleşen yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”,%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70“, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanacaktır.

15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8’inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtildiği üzere US-97 Kodu:15-37 olan yatırım teşvik belgesine sahip şirketler söz konusu teşvikten yararlanabilecek olup söz konusu imalat sanayine yönelik teşvikten yararlanacak şirketlerin yatırım teşvik belgelerinde yer alan US-97 kodunun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2-15/6/2012 Tarih ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

3-www.yatirimadestek.gov.tr

personel programı

Devamı: Yatırım Teşvik Belgelerinde Yer Alan US-97 Kodunun İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Önemi Nedir? Yasin TOPAL, Vergi Müfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas