• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Değişiklik

29 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31259

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ıı) Öncelikli yayın: Kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve ilgili Bakanlık veya kurumun olumlu görüşü alındıktan sonra Üst Kurulca görüşülüp karara bağlanarak yayın kuruluşlarına gönderilen yayınları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin altıncı cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Üst Kurulca reklam sürelerinden sayılmayacağına ve ücretsiz olarak yayınlanabileceğine karar verilmiş olan kamu spotları ile öncelikli yayınların yayını sırasında; Ek-2’de yer alan kamu spotu ve öncelikli yayın logoları sürekli olarak yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Eki için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/2011 28103
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/4/2014 28961
2- 6/6/2014 29022
3- 12/8/2015 29443
4- 27/3/2018 30373
5- 11/10/2019 30915
personel programı

 

Devamı: Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas