• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu

Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu

Sayı: 
90792880-170.06.01[2019-46]-214109
Tarih: 
13/08/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

90792880-170.06.01[2019-46]-214109

13.08.2020

Konu

:

Yeddiemindeki aracın MTV sorumluluğu

 

 

 

 

 

İlgi

:

21/08/2019 gün ve 858312 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, adınıza … plakada kayıt ve tescilli bulunan taşıtınızın bankaya olan borcunuz sebebiyle haczedilerek yediemine teslim edildiği, ancak taşıt henüz satılmadığından motorlu taşıtlar vergisi borçları için banka hesaplarınıza da e-haciz uygulandığı belirtilerek, taşıtın satılmak üzere yedieminde bulunduğu ve bulunacağı dönemler için motorlu taşıtlar vergisinden sorumlu olup olmayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefinin, trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olduğu; 7 nci maddesinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde kayıt ve tescili ile başlayacağı; 8 inci maddesinde ise motorlu taşıtların trafik sicilinde adına kayıt ve tescilli olana ilişkin tescil kaydının silinmesi halinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilenler olmakta, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erebilmesi için sicilde taşıt sahibi adına olan kayıt ve tescilin silinmesi gerekmektedir.

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkarasının (d) bendinde, tescil edilmiş taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin, satış ve devri yapılacak taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, taşıt sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağı, noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirlerin geçersiz olduğu, satış ve devir işleminin, siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirileceği, bu bildirimle birlikte alıcı adına tescil işleminin gerçekleşmiş sayılacağı, satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyetinin sona ereceği, yeni malikin vergi mükellefiyetinin başlayacağı; haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle, icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşlarına üç işgünü içerisinde gönderileceği, taşıtı satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almak zorunda oldukları, alıcıların tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde bu taşıtları alıcıları adına re'sen kayıt ve tescil ettirmeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetkili olduğu; ek 18 inci maddesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin aynı Kanunun 131 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 31/1/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte, noterlerin, araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemlerin yapılmasında görevli ve yetkili olduğu tanımlanmış olup, anılan yönetmelikte icra müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan takibat neticesinde trafikten men edilen ve yediemin depolarına teslim edilen taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesine yönelik herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Buna göre, icra müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan takibat neticesinde, trafikten men edilen ve yediemin depolarına teslim edilen taşıtlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin trafikten men tarihi itibarıyla sona erdirilmesi için, söz konusu taşıtların trafik tescil kayıtlarının da trafikten men tarihi itibarıyla silinmesi gerekmekte olup, trafik tescil kayıtları devam eden taşıtlardan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de devam edeceği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas