• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yeni Kabul Edilmiş Kanunlar – Mahmut ESEN, Mülkiye Başmüfettişi

Yeni Kabul Edilmiş Kanunlar – Mahmut ESEN, Mülkiye Başmüfettişi

Yeni Kabul Edilmiş Kanunlar

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com

I-MKE ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

MKE Anonim Şirketi Hakkında Kanun 30.06.2021 gün ve sayı ile kabul edilmiş, 3.07.2021 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanununda şirketin kuruluş/yönetim/deneyimi, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca;

— Şirket Türk Ticaret Kanunu göre kurulmuştur. 1,2 milyar TL sermayelidir, MSB ilgilidir. Şirketin esas sözleşmesi daha sonra hazırlanacak, tescil ve ilanından sonra faaliyete geçecektir.

— Şirket milli güvenlik hedefleri doğrultusunda silah/mühimmat vb. üretecek/ürettirecektir.

— Şirkete MSB envanterinde bulunan araç/gereç vb. yararlanma hakkı ve gerektiğinde kamulaştırma yetki de verilmiştir.

— Şirkete bazı (2886 sayılı DİK/ 4734 sayılı KİK/ 657 sayılı DMK vb.) hükümlerinden muafiyet getirilmiştir.

— Şirkete (MKEK olduğu gibi) kamu idarelerinin hurdalarını belirlenen birim fiyatlar üzerinden satın alma yetkisi verilmiştir.

II-HAYVANLARI KORUMA ve TCK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

09.07.2021 gün ve 7332 sayı ile kabul edilmiştir. Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda geniş kapsamlı ek/değişiklikler yapılmıştır.

— Bu bağlamda ana Kanunda yer alan “süs hayvanı” kavramı Kanun metninden çıkarılmıştır.

— Yerel yönetimlerin hayvan hastanesi kurma zorunluluğu kaldırılmış, isteğe bağlı hale getirilmiştir.

— Kedi/köpek sahiplerine hayvanlarını dijital kimlik ile kayıt altına alma sorumluluğu getirilmiştir.

— Hayvan sahiplerinin görevleri ve hayvanların verebilecekleri zararlarından doğan sorumlulukları çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecektir.

— Ev hayvanı satış yerlerinde izinli yerlerde üretilmiş kedi/köpek satışı yapılabilecektir. (Bu kural yayım tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.)

— Hayvanlarla ilgili yasaklar (cinsel saldırıda bulunmak, tehlike arz eden hayvanları üretmek/sahiplenmek, hayvanlara işkence yapmak vb.) genişletilmiştir.

— İl hayvanları koruma kurulunda baro temsilcine de yer verilmiştir.

— Yerel yönetimlere hayvanlar için yapılacak bağış yapılabilecektir.

— Hayvanat bahçesi kavramı, hayvanat bahçesi ve  doğal yaşam parkı olarak iki ayrı statüde yeniden düzenlenmiştir.

— Kanuna aykırı davrananlara verilecek cezalar idari ve adli olmak üzere ikiye ayrılmış, ceza miktarları artırılmıştır. Bu bağlamda nesli yok olma tehlikesi bulunan veya sahipli/evcil hayvanları öldürenlere, hayvanlara cinsel saldırıda bulunanlara vb. adli cezalar getirilmiştir.

— İstisnasız tüm belediyeler hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirilmiştir.

— Büyükşehir/il belediyeleri ile nüfusu 25 bini geçen belediyeler hayvan bakımevi kurma sorumluluğunu 2022 yılı, diğer belediyeler ise 2024 yılı sonuna kadar yerine getireceklerdir.

— Bu amaçla belediyeler bütçe gelirlerin  binde 3-5 arasında değişen oranda bir kaynak ayıracaklardır.

III CMK VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

8.07.2021 gün ve 7331 sayı ile kabul edilmiştirHenüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

a) İYAK ek ve değişiklik yapılmış, idari makamların sukutu, üst makamlara başvurma, doğrudan doğruya tam yargı davası açmaya yönelik altmış günlük süreler otuz güne indirilmiştir. İdari yargıda kararların verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılması ve imzalanması kuralı getirilmiştir.

b)- TCK ek/değişiklik yapılmış, boşanılmış eşe karşı işlenen:

Öldürme/kasten yaralanma/eziyet/kişi hürriyetinden yoksun tutma suçlarında verilecek cezalar artırılmış, eşlere karşı işlenmiş suçlarda verilecek cezalar kapsamına alınmıştır.

c)- CMK bazı ek/değişikler yapılmıştır. 

— Kredi kartlarında mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri yetkilidir.

— Tanığa zorla getirme kararı telefon/ e posta vb. iletişim araçları aracılığıyla bildirilecektir.

— Mesai saatleri sonrası yakalanan ve belirlenen tarihte hazır olacağını beyan eden kişi göz altına alınmayacak/bırakılacaktır.

— Tutuklama nedenleri arasına “somut delillere dayanma “ibaresi; tutuklama kararı için de  “adli kontrolün yetersiz kalması” hali  eklenmiştir.

— Adli kontrol;  iletişim verilerinin yok edilmesi, iddianamelerde suç dışındaki bilgilere yer verilmemesi, iddianame ve duruşma tarihi vb. bilgilerin iletim araçlarıyla iletileceği, seri muhakeme usulleri (TCK 250),  sulh ceza hakiminin tutuklama kararlarına itiraza ilişkin hükümlerde ek/değişiklikler yapılmıştır.

— Hakim adayları/ stajyer avukatlara AYM staj yapma olanağı getirilmiştir.

KANUN VE KHK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

(AKP Ankara Mv. Orhan Yeğin ve ark. verilen 09.07.2021/ 2-3740 sayılı)

Teklifle 18 kanun ve 2 KHK değişiklik yapılmaktadır.

1-OHAL Düzenlemelerine ilgili olanlar:

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin:

Görevlerine son verilmesi;, bunlarla ilgili  her türlü bilgi/belgelerin yetkili makamlara verilmesi,  rütbelerinin alınması, kamu görevlerine kabul edilmeyecekleri, emekli kimlikleri/silah ruhsatı/pasaportlarının iptal edilmesi,  bunların görevden uzaklaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerde özel düzenlemeler getirmiş hükümleri  yürürlük süreleri 3 yıl  uzatılmıştır.

Terörle mücadele kapsamına suçlar için gözaltı süresi, C. Savcısı yerine ifadenin kolluk kuvvetlerince alınabilmesi, tutukluğa itiraz işlemlerindeki özel uygulama süreleri 3 daha yıl uzatılmıştır.

— Kayyım atanmasına karar verilmiş şirketlere TMSF nin kayyım olarak atanacağına ilişkin düzenlemenin süresi 3 yıl daha uzatılmaktadır.

Diğer konular

2-Hazine ve Maliye B. verilecek her izin/belge veya hizmet sunumu karşılığında ücret alma yetkisi getirilmiştir.

— 2020 yılında ülkemizde meydana gelmiş olan depremler genel hayata etkili olarak değerlendirilmektedir.

— Sağlık B. ile kamu idareleri arasında sağlık hizmet sunulması için protokol düzenlenecek, hizmet bedeli götürü olarak tespit edilecektir. Ödemeler için ayrıca fatura gönderilmeyecektir.

— 2981 sayılı Kanun uyarınca umumi hizmetlere ayrılacak ortaklık payları kesintisi İmar Kanuna göre yapılan parselasyon planındaki oranlardan (%45) az olmayacaktır.

— Çeklerden kaynaklanan  30.04.2021 tarihinden önceki suçların infazı durdurulmaktadır.

— Kooperatiflerin genel kurul yapma süreleri uzatılmıştır.

Toplu taşıma araçlarının engellilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için tanınan süre üç yıl daha uzatılmıştır.

Devamı: Yeni Kabul Edilmiş Kanunlar – Mahmut ESEN, Mülkiye Başmüfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas