• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yetkili Müessese Faaliyet İzni İptalleri Hakkında Duyuru (2023/YM-40)

Yetkili Müessese Faaliyet İzni İptalleri Hakkında Duyuru (2023/YM-40)

2021-32/62 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 12.10.2021 tarihinden sonra yetkili müessese faaliyet izinleri iptal edilen şirketlere işbu duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde yetkili müessese faaliyet izinleri geri verilecektir.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİ MÜESSESE FAALİYET İZNİ İPTALLERİ HAKKINDA DUYURU (2023/YM-40)

12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/62 Sayılı Tebliğ’in ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik’in iptali istemiyle açılan davalar kapsamında Danıştay 13. Dairesinin 26.04.2023 tarihli ve E.2021/4910, K. 2023/2030 sayılı kararı, E.2022/3231, K. 2023/2071 sayılı kararı, E.2022/272, K.2023/2070 sayılı kararı ve benzer diğer kararları ile 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de yer alan yetkili müesseselerin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin hükümler iptal edilmiştir.

Bu itibarla, 2021-32/62 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 12.10.2021 tarihinden sonra yetkili müessese faaliyet izinleri iptal edilen şirketlere işbu duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde yetkili müessese faaliyet izinleri geri verilecektir.

Bu kapsamda, faaliyet izni geri verilen şirketlerin faaliyet izninin verilmesine ilişkin yazılacak Bakanlığımız yazısının tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi (YMBS)’nin “Diğer Bildirimler ve Başvurular” bölümü üzerinden anılan Tebliğ’in 6 ncı maddesindeki kuruluş şartlarının sağlandığını tevsik eden belgeler ve 7 nci ve 9 uncu maddelerindeki ilgili belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda söz konusu belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmalıdır:

1. Başvuru dilekçesi,

2. Kambiyo mevzuatına uygun düzenlenmiş şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,

3. 2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının sağlandığını tevsik eden banka dekontu ve mali müşavir raporu (A grubu yetkili müesseseler için 10 milyon TL, B grubu yetkili müesseseler için 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartının sağlanması gerekmektedir.),

4. 2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 14 üncü madde hükümleri kapsamında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın kamu sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden belge veya kamu/özel sermayeli bankalardan alınacak aynı tutarda teminat mektubu (şirket tarafından daha önce Bakanlığımıza sunulmuş bloke hesap ya da teminat mektubu hâlihazırda Bakanlığımızda muhafaza ediliyorsa bu hususu açıklayan bir dilekçe yeterlidir. Ancak daha önce sunulmuş bloke hesap ya da teminat mektubunun tutarı şartlara uygun değilse anılan şartların sağlanması gerekmektedir.),

5. Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on ve daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin;

a. Müflis olmadığını, konkordato ilan etmiş olmadığını ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmadığı ifade eden beyan,

b. Adli sicil belgesi,

c. Vergi borcu bulunmadığına dair belge,

d. Yetkili müessese kuruluşu için kurucular beyannamesi,

e. Tebliğde belirtilen şartları sağladığına ilişkin yazılı beyan,

f. Ticari özgeçmiş,

g. Banka hesap ekstresi (son 6 ay),

6. İş yerinin amaca uygun olarak tefriş edildiğini gösteren iş yeri iç ve dış mekân fotoğrafları ile kamera ve görüntü kayıt cihazlarının 2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 26 ncı maddesine uygun olarak kurulduğunu gösteren görüntüler,

7. Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi’ne uyum beyan formu,

8. Kamera ve görüntü kayıt sistemini kuran firmadan alınacak kamera veya görüntü kayıt sisteminin kurulduğu, çalıştığı, düzenli olarak çalıştığı ve kamera veya görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle farklı bir lokasyonda da saklandığının beyan edildiği ıslak imzalı belge.

Diğer taraftan, anılan Danıştay Kararlarına karşı Bakanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, temyiz başvurusu sonucunda söz konusu Danıştay kararlarının iptal edilmesi durumunda faaliyet izin iptali işlemleri kendiliğinden yürürlüğe girecek ve mezkur Danıştay Kararları sonucunda geri verilmiş olan faaliyet izni belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi gerekecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

personel programı

Devamı: Yetkili Müessese Faaliyet İzni İptalleri Hakkında Duyuru (2023/YM-40) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas