• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi

Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi

Döviz Alım ve Satım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 ve 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Bakanlık, ticari defter ve belgelere ilişkin olarak farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkilere istinaden Başkanlığımızca yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (526 No.lu Tebliğ ile değişen hali)’nin “IV.10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması” başlıklı bölümünün;

“IV.10.1. Genel Olarak” alt başlıklı bölümünde;

“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım-Satım Belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım ” ve “Döviz Satım ” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir”,

“IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Dahil Olma” alt başlıklı bölümünde;

“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen yetkili müesseselerin;

a) e-Fatura uygulamasına dâhil olması,

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Döviz Alım-Satım Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

c) Bu Tebliğin “V.1. ” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir ”,

IV.10.4. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” alt başlıklı bölümünde;

“Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

Yetkili müesseseler uygulamaya zorunlu olarak dâhil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri “Döviz Alım” ve “Döviz Satım” belgelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar”

“IV.10.5. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Geçiş Süresi” alt başlıklı bölümünde;

“Başkanlık tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dâhil olacağı belirtilen yetkili müesseselerin, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Döviz Alım-Satım belgelerini e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde e-Döviz Alım/Satım Belgesine ilişkin teknik detayların açıklandığı “e-Döviz Alım-Satım Belgesi Teknik Kılavuzu” da Başkanlığımızca 29.09.2021 tarihinde ebelge.gib.gov.tr internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, gerekse 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Başkanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 1.1.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle kapsam dahiline alınan yetkili müesseselerin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Dahil Olma” başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde gerekli hazırlıklarını yapmaları 1.1.2022 tarihi itibariyle düzenleyecekleri belgeleri “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri önem arz etmektedir.

Duyurulur.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas