• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

Sayı: 
39044742-130[Özelge]-958839
Tarih: 
12/11/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-958839

12.11.2021

Konu

:

Yük taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

 

 

  

İlgi

:

a)

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge ta

ep formunuz.

b)

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgi (a) ve ilgi (b) de kayıtlı özelge talep formunuzda, nakliye işi ile iştigal eden Kooperatifinizin gümrüklere gelen ithal yük ve konteynerleri hem özmal araçlarınızla hem de Kooperatif üyelerine ait araçlarla taşıma hizmeti verdiğiniz belirtilerek, müşterilerinize düzenleyeceğiniz faturalar ve taşıma işini yaptırdığınız üyeleriniz tarafından Kooperatifinize düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve faturalarda yer alan bekleme, gümrük işlemleri gibi giderler üzerinden de tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünde;

 

"2.1.3.2.11.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.11.2. Kapsam

 

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

 

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

 

 ...

 

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır."

 

-"Diğer Hizmetler'' başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;

 

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

-''Belge Düzeni'' başlıklı (I/C-2.1.3.4.2.) bölümünde;

 

"Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.

 

Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde belirlenen alt sınırı aşıp aşmadığı dikkate alınır, aşmıyorsa tevkifat uygulanmaz."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen yük taşımacılığı hizmetinin fiilen Kooperatifiniz tarafından yapılması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Kooperatifiniz tarafından taşımacılık işinin bizzat ifa edilmeyip Kooperatif üyelerinize yaptırılması durumunda, taşımacılık hizmetini alanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer almaması kaydıyla, Kooperatifinizce düzenlenecek faturalarda ''Taşımacılık Hizmetleri'' kapsamında KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Kooperatifiniz tarafından düzenlenen faturalarda fiilen yapılan taşımacılık ile üyelerinizin yaptığı taşımacılık bedellerinin ayrıştırılması halinde bizzat ifa edilen taşımacılık bedeline ilişkin KDV'nin tevkifata tabi tutulması, ancak bu bedellerin ayrıştırılamaması halinde toplam taşımacılık hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

Öte yandan, alt yüklenicilerin fiilen gerçekleştirdikleri taşımacılık işi nedeniyle Kooperatifinize düzenledikleri taşımacılık hizmeti faturalarında Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (2/10) oranında tevkifat yapılacaktır.

 

Ayrıca, Kooperatifiniz tarafından alt taşeronlar aracılığı ile verilen yük taşımacılığı hizmetinin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde bu hizmete ilişkin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ifa edilen hizmetin meydana getirilmesi amacıyla faturalarda yer alan ve nakliye işinden ayrı olarak gösterilen bekleme ve gümrük işlemleri adı altındaki bedellerin taşımacılık hizmeti sunulan alıcıya masraf karşılığı olarak yansıtılması durumunda, bu bedellerin de nakliye hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve bu tutarlar dahil toplam tutar üzerinden tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas