• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Sayı: 
17192610-120[GV-18-111]-62638
Tarih: 
11/03/2022


 

 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

17192610-120[GV-18-111]-62638

11.03.2022

Konu

:

Yurt dışı mukimi kişi ya da şirketlere verilen sosyal medya danışmanlığı, web sayfası güncellemesi ve görsel tasarım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

 

 

 

İlgi

:

04/12/2018 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; yurt dışı mukimi firmaya sosyal medya danışmanlığı, web sayfa güncellemesi ve görsel tasarım hizmeti verdiğinizi ve söz konusu hizmetler nedeniyle elde ettiğiniz kazancın Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 üncü bendi kapsamında gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup,  konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden indirim konusu yapılabilecekler sayılmış olup, söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen ve 15/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13 numaralı bendinde; "Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50'si. Bu indirimden yararlanabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır..."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan, konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

 

-"10.5.2.1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu"  başlıklı bölümünde; ilgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olması gerektiği,

 

-"10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması" başlıklı bölümünde; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi gerektiği, söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerektiği, bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

 

-"10.5.2.3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi" başlıklı bölümünde; yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerektiği,

 

-"10.5.2.4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması" başlıklı bölümünde; verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerektiği, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerektiği,

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunun ve sistem kayıtlarının incelenmesinden; faaliyet konunuzun "web portalı faaliyetleri" olduğu ve ayrıca 22/9/2017 tarih ve 1461970986 benzer kodlu işe başlama yoklamasından, faaliyetinizin sosyal medya kurulumu ve reklam hizmetleri faaliyeti olduğunu beyan ettiğiniz anlaşılmış olup söz konusu faaliyetlerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almaması nedeniyle, bu faaliyetler nedeniyle elde ettiğiniz kazancınızın %50' sini gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate almanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas