• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32277

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

MADDE 1- 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 748 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ç) Başkan Yardımcısı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısını,

d) Birim: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hizmet Birimlerini,

e) Birim amiri: Başkanlık hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

f) Giriş Sınavı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

g) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

ğ) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Tez: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanlık tezini,

i) Tez Jürisi: Uzman yardımcılarınca hazırlanan tezleri değerlendirecek jüriyi,

j) Uzman: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanını,

k) Uzman Yardımcısı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısını,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) Yeterlik Sınavı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Başkanlık ve Devlet Personel Başkanlığı resmi internet adreslerinde” ibaresi “Başkanlığın ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun resmî internet sayfalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Başvuru için gerekli belgeler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendinde yer alan “çıkış” ibaresi “mezuniyet” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınav Komisyonu, başvuruları almak ve incelemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevlidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 5978 sayılı Kanun” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim” ibaresi “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcıları için, göreve başlamalarından itibaren Personel Daire Başkanlığınca adaylık eğitimi dışında en az üç aylık özel bir yetiştirme programı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 18 inci maddesinde, 19 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında, 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve 22 nci maddesinde yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Yürütür.

personel programı

Devamı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas