• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveİPC ve Parasal Sınırlar

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

17 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31869

Adalet Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Konkordato gider avansı

MADDE 3- (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Konkordato gider avansı miktarı

MADDE 4- (1) Talep eden;

a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 770,00 Türk Lirası,

c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 500,00 Türk Lirası,

g) İflasa tabi olanlar yönünden 20.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

toplamını avans olarak öder.

(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Konkordato gider avansının iadesi

MADDE 5- (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

Gider avansının ikmal ettirilmesi

MADDE 6- (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 7- (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 8- (1) 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

personel programı

Devamı: Konkordato Gider Avansı Tarifesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem İPC

15 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31867

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1- 15/2/2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri (teşebbüslerin, her ne sebeple olursa olsun, (esas) faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedeller de yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınır),”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

Devamı: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2022 Sigortacılık Kanunu Parasal Sınırlar

16 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31811

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin yirmi ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Sekiz bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.

(3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî İlân ve Reklâmlar Değişiklik 25/03/2022

25 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31789

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı; katma değer vergisi dahil, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen gazeteci derneklerinin gazetelerinde elli kuruştan, yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

ad

Devamı: Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular

15 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31779

Kapadokya Alan Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasını, yaşatılmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını, planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere kurulan Kapadokya Alan Başkanlığına yapılacak ücrete tabi başvurular ile sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

ç) Başkanlık: Kapadokya Alan Başkanlığını,

d) İdarenin En Üst Amiri: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kapadokya Alan Başkanını,

e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunun uygulanmasında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

f) Kapadokya Alan Planları: Kapadokya Alanının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

g) Komisyon: 7174 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen Kapadokya Alan Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Belirlenmesi ve Tahsili

Alınacak ücretlerin belirlenmesi

MADDE 4- (1) Başkanlığa yapılacak başvurular ile Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler Ek-1’de yer alan listelerde gösterilir.

(2) Ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Ücretlerin bu suretle hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi olarak hesaplanan ücretler açısından uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ücretler listesi her yılın Ocak ayında güncellenerek Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Ücretlerin tahsili

MADDE 5- (1) Ücretler, başvuru sırasında ve hizmetin gerçekleştirilmesinden önce peşin olarak tahsil edilir.

(2) Kanuni görev, acil haller, hizmetin özelliği ve zorunluluğu gibi nedenlerle, kişilerin başvurusuna bağlı olmadan yerine getirilmesi gereken hizmet bedelleri, hizmetin görülmesinden sonra hesaplanarak genel hükümlere göre tahsil edilir.

(3) Tahsil işlemleri, Başkanlığın bünyesinde oluşturulacak büroda idarenin kendi mevzuatına göre görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ücretler idarenin banka hesabına veya veznesine ödenir. Tahsil edilen ücretlere ait bedeller idarenin bütçesine gelir kaydedilir. Tahsil belgesi ibraz edilmeyen konular değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

ad

Devamı: Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Satış Giderleri Tarifesi

Satış Giderleri Tarifesi

08 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31772

Adalet Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış giderinin avans olarak ödenmesi

MADDE 3- (1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.

(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri

MADDE 4- (1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

MADDE 5- (1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri

MADDE 6- (1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Diğer mallara ilişkin satış gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri

MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösterilmiştir:

Taşınmaz Mallar İçin 5.780,00 TL
Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları 2.880,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı 3.110,00 TL
Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır) 3.930,00 TL
İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork 4.470,00 TL
Taşınır Mallar İçin 840,00 TL

Uygulanacak tarife

MADDE 9- (1) Satış giderinin belirlenmesinde, satış talebinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Bu Tarifenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tarife hükümleri;

a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarihten sonra haczedilecek mallar hakkında,

b) Ülke genelinde ise, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda haczedilecek mallar hakkında,

uygulanır.

(2) Bu Tarife hükümleri elektronik satış uygulamasına henüz geçilmeyen il veya ilçelerde uygulanmaz. Bu kapsamda bulunan mahallerdeki haczedilen mallarla ilgili tahsil edilmesi gereken giderler hakkında 2004 sayılı Kanunun 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerden  önceki hükümleri ve ilga edilen hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Satış Giderleri Tarifesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2022 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi

25 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31761

Adalet Bakanlığından:

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Hakemlik ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.

Başkanın ücreti

MADDE 3 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin sona ermesi hallerinde hakem ücreti ödenmez.

(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde Ücret Tablosunda yazılı olan hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.

(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının (1), (2), (3), (4), (6) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleşmesi halinde ise tamamına hükmolunur.

Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret

MADDE 5 – (1) Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret

MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde Ücret Tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

MADDE 7 – (1) İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt bentleri ile (2) numaralı bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü halinde, eski hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, Ücret Tablosunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı

MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.

Ücretin paylaşımı

MADDE 9 – (1) Ücret Tablosuna göre belirlenecek ücret, 3 üncü madde gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

Uygulanacak tebliğ

MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre belirlenir.

Ücret tablosu

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aşağıdaki Ücret Tablosuna göre hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 6/3/2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Devamı: Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5238)

2022 Kalkınma Ajansları Transfer Ödenekleri

25 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31761

Karar Sayısı: 5238

Ekli “2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2022 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2022 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kalkınma ajansları payları

MADDE 2- (1) Kalkınma ajansları 2022 yılı transfer ödeneği 374.489.000 TL olarak öngörülmüş olup, bu ödeneğin yüzde 50’lik kısmının (187.244.500 TL) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınmak suretiyle ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Bakiye ödeneğin;

a) Yüzde 25’lik kısmı (93.622.250 TL) devam eden ve yıl içerisinde uygulanmaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için; mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program ve projelerin ödeme takvimleri,

b) Yüzde 20’lik kısmı (74.897.800 TL) kalkınma ajanslarının 2021 yılındaki performansları,

c) Yüzde 5’lik kısmı (18.724.450 TL) deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı,

dikkate alınarak yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarına aktarılır.

(3) 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı E Cetvelinin 15 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.

(4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanununun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

2022 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİ TABLOSU

Düzey-2 Bölgesi İller Transfer Ödeneği (TL)
TR10 İstanbul 4.341.116
TR21 Tekirdağ, Edime, Kırklareli 6.026.865
TR22 Balıkesir, Çanakkale 6.608.741
TR31 İzmir 5.031.804
TR32 Denizli, Aydın, Muğla 6.160.507
TR33 Kütahya, Manisa, Afyon, Uşak 7.333.307
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5.297.726
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 5.316.959
TR51 Ankara 4.723.380
TR52 Konya, Karaman 6.536.388
TR61 Isparta, Antalya, Burdur 5.248.135
TR62 Adana, Mersin 7.367.443
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 8.616.350
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 7.806.297
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 7.410.974
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 6.856.681
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 8.125.492
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 7.724.265
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 8.024.970
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 8.890.072
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 8.982.625
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 8.432.739
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 9.803.899
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 7.915.390
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 8.993.536
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 9.668.840
Toplam 187.244.500
personel programı

Devamı: 2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5238) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

19 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31755

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci, 27 nci, 549 uncu ve 552 nci, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kasa işlemleri

MADDE 3 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan Tablo I’in (A) bölümünün Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci ve 27 nci maddeleri gereğince, ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo I/A’nın Kasa İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(3) Tablo I/A Kasa İşlemleri kısmında gösterilen parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanır. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça artırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğle belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

MADDE 4 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I/A’nın Kaybedilen Alındılar İçin İlan kısmında gösterilmiştir.

Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri

MADDE 5 – (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karşılığı tahsil edilip yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I/B’nin Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri kısmında gösterilmiştir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir.

(3) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 549 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilgili ülkedeki bankacılık mevzuatının gerekleri ve bankacılık sisteminin etkinliği de dikkate alınarak Dışişleri Bakanlığının yurt dışı temsilciliklerinde yapılan tahsilatın muhasebe biriminin banka hesabına yatırılmasına ilişkin süre ile parasal sınır, Tablo I/B’de belirlenen sınırlara bağlı olmaksızın, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında daha önce Bakanlıkça artırılmasına izin verilen sınırların, bu Tebliğ ile belirlenen sınırların üzerinde olması halinde özel olarak izin verilmiş sınırların uygulanmasına devam edilir.

Yetkili memurlarla ilgili işlemler

MADDE 6 – (1) Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarı Tablo I/B’nin Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler kısmında gösterilmiştir.

(2) Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler için belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, ilgili idare tarafından gerekçeli teklifle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılır. Bu teklif yazısında yetkili memurların son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilir.

Muhasebe yetkilisi yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler

MADDE 7 – (1) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I/C bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır.

Kaybolan faturalarla ilgili işlemler

MADDE 8 – (1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince, kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım işleri karşılığında özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır Tablo I/Ç bölümünde gösterilmiştir.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

MADDE 9 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların devir ve satış suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I/D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, söz konusu sınırlar dâhilinde ise harcama yetkilisinin, üzerinde ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır.

(2) Devir ve satış işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu sınırlar taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanır.

Ön ödeme işlemleri

MADDE 10 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilebilecek avans sınırı Tablo II/A bölümünde gösterilmiştir.

(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo II/B bölümünde gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dâhilinde avans verebilirler.

(3) Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetleri ile dış temsilcilikler emrine ve askerî daire, Jandarma ve Sahil Güvenlik mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo II’nin (C), (Ç) ve (D) bölümlerinde gösterilmiştir. 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde gerekçeli olarak Bakanlığa başvurularak izin alınır.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınmaz.

(5) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar kapsamına giren askerî birimler Tablo III’te gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, tugay ve eşitine kadar olan askerî kurum ve kuruluşlar kapsamında sayılır.

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar

MADDE 11 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, kayıtlardan çıkarılacak tutarlar Tablo IV’te gösterilmiştir.

Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi

MADDE 12 – (1) 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar Tablo V’te gösterilmiştir.

Faiz oranları

MADDE 13 – (1) Genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek; kişilerden alacaklara, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre, uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla Tablo VI’da gösterilmiştir.

Alındılar ve alındı birim fiyatları

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ile döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların birim satış fiyatları Tablo VII’de gösterilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 3/3/2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

personel programı

Devamı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2

Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2

03/02/2022

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

1) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık söz konusu miktarı, Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

2) Bu kapsamda, kuruluş işlemlerini tamamlayarak bu Genelgenin yayımı tarihinden sonra ilk ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri ekte belirtilen baz sermaye tutarından az olamaz. Ayrıca, baz sermayeye ilave olarak bu şirketler ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için ekte yer alan tabloda belirlenen minimum sermaye tutarlarını ödemek zorundadır.

3) Ödenmiş sermayenin nakden ödenmiş olması gerekir.

4) Bu Genelge ile Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

5) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK: Minimum sermaye tutarlarını gösterir tablo

Sigorta Şirketlerinin Kuruluşlarında Aranan Minimum Sermaye Tutarları

Hayat Dışı Grubu Tutar (TL)
1 Kaza (meslek hastalıkları dahil) 10.000.000
2 Hastalık/Sağlık 20.000.000
3 Kara araçları 30.000.000
4 Raylı araçlar 10.000.000
5 Hava araçları 10.000.000
6 Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları) 10.000.000
7 Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar) 15.000.000
8 Yangın ve doğal afetler 15.000.000
9 Genel zararlar 15.000.000
10 Kara araçları sorumluluk 120.000.000
11 Hava araçları sorumluluk 15.000.000
12 Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları) 15.000.000
13 Genel sorumluluk 30.000.000
14 Kredi 30.000.000
15 Kefalet 30.000.000
16 Finansal Kayıplar 10.000.000
17 Hukuksal Koruma 5.000.000
18 Destek 5.000.000
Branşlar İçin Gerekli Sermaye 395.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 435.000.000
Hayat Grubu Tutar (TL)
1 Hayat 250.000.000
a) irat ödemeleri 200.000.000
b) Diğerleri 50.000.000
2 Kaza (meslek hastalıkları dahil) 10.000.000
3 Hastalık/Sağlık 20.000.000
4 Tontin 5.000.000
Branşlar İçin Gerekli Sermaye 285.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 325.000.000
Reasürans Grubu Tutar (TL)
1 Hayat Dışı Grubu 80.000.000
2 Hayat Grubu 80.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 200.000.000

Kaynak: SEDDK

Devamı: Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.