• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Hizmetlerim

Müşterilerimin ihtiyacları doğrultusunda eğitimler hazırlamaktayım;

 • Tek düzen hesap planı çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları,
  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları – Türkiye Muhasebe Standartları,
  Konsolide finansal tabloların hazırlanması,
  Finansçı olmayan yöneticiler için finans,
  Mali tablolar analizi,
  Nakit alım tablosunun hazırlanması ve yorumlanması.

Yerli ve yabancı şirketler için hizmetlerim;

 • Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemleri, resmi dairelerde tescil ve sicil kayıtlarının yapılması,
  Yabancı irtibat bürolarının kuruluş izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılması,
  Anonim şirketlerin yıllık genel kurullarının yapılması,
  Şirketlerin ana sözleşme tadilleri ve nevi değişikliklerinin yapılması,
  Şirketlerin tasviye, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılması,
  Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması,
  Sermaye tespit raporlarının hazırlanması,
  Yurt dışındaki yabancı şirketlere Türkiye’de şube açılması,
  Ortakların hisse devir işlemleri.

Şirketlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda oluşan fon, yatırım ve ortaklık işlemlerine yönelik hizmetleri vermekteyim;

 • Şirket Değerlemeleri,
  Risk Analizi Çalışmaları, (Due Diligence)
  Şirketlere Fon Temini,
  Şirketlere Yatırım Ortağı temin edilmesi,
  Halka Açılma Çalışmaları,
  Şirket alış-satışlarında alıcı ve satıcı taraflarında danışmanlık hizmetleri.

Vergi Mevzuatımızın yapısı ilgili kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesinin gerektirmektedir. Bu yüzdende vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve vergi risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerimlee tüm şirket türlerine hizmet vermekteyim;

 • Geçmiş mali yıl vergi riskleri analizleri,
  Vergi mevzuatı ve teşvik mevzuatı çerçevesinde , vergi riski, vergi avantajı analizleri,
  Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması,
  Örtülü sermaye , örtülü kazanç ( transfer fiyatlaması ) risk analizleri,
  Şirket birleşmeleri, şirket devirleri , kısmi ve tam bölünme , hisse değişimi etki analizleri,
  Yabancı kurum şubesi ve irtibat bürosu risk, avantaj analizleri,
  Özel amaçlı bağımsız ve dış denetim hizmetleri,
  Stopaj, KDV iadesi raporları, sermaye tespit ve sermaye artırım raporlarının hazırlanması.

Sosyal Güvenlik ve İş Kanunları kapsamında bordro işlemleri hizmetini vermekteyim;

 • Çalışanların işe alınması ve işten çıkarılmasıyla ile ilgili SGK bildirimlerinin yapılması,
  Şirket‘in aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması,
  Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun hazırlanması, ihtiyaç duyulması halinde PDKS ile entegrasyonunun sağlanması,
  Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile kesinti ve net ödemeyi gösteren listelerin hazırlanması,
  Ödeme listelerinin elektronik ortamda hazırlanması,
  Kıdem tazminatı, fesih ve emeklilik ile ilgili hakların hesaplanması,
  Personelle ilgili özlük dosyaların hazırlanması ve muhafazası.

Günümüzde şirketlerin mali kayıtlarında şeffaflık talebi artmakta, muhasebe işlemlerinin daha zamanlı ve etkin şekilde sonuçlanması beklenmekte, ihtiyaç duyulan bilgiye doğru ve hızlı yöntemler ile ulaşma ihtiyacı doğmaktadır. İşte bu yüzden vermiş olduğum hizmetlerimle yanınızdayım;

 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması,
  Mizan, Bilanço ve Gelir Tablolarının aylık ve yıllık dönemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması,
  Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması, üç’er aylık dönemler itibarı ile yıl sonu bilanço, gelir tablosu gibi mali raporların ilgili makamlara verilmek üzere hazırlanması,
  Mükellefiyet kapsamındaki beyannamelerin hazırlanması, ilgili makamlara sunulması,
  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına / Türkiye Muhasebe Standartlarına (UFRS – TMS) Göre Finansal Tabloların Derlenmesi.