• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveKOBİ/KOSGEB

KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik

17 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31337

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “bunların unvan ve adetlerini,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanını,

c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

ç) Destek Modeli: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sağlanan KOSGEB desteklerini,

d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

e) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İcra Komitesini,

f) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

ğ) Merkez teşkilatı: Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerini,

h) Personel: 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan asli personeli,

ı) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,

i) TEKMER: Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, ar-ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi,

j) Yönetici: Başkanlıkta yönetim kademesinde görev alan personeli,

ifade eder.”

personel programı

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görevleri, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelerin teknolojik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların plânlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın faaliyet raporu ile performans programını incelemek ve önerilerde bulunmaktır.

(2) Genel Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu maddesinde kendisine verilen görevlerde karar organıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya Bakanın daveti üzerine toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kararlar Genel Kurul Başkanı tarafından oylatılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) İcra Komitesi, Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) İcra Komitesi, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinde kendisine verilen görevlerde karar organıdır.

(2) İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma plan ve programları kapsamında ve/veya Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek.

b) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak.

c) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Başkanlıkça hazırlanan, KOSGEB organlarının çalışma usul ve esasları, görev ve yetkileri ile diğer yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği yönetmelikleri karara bağlayarak yürürlüğe koymak.

ç) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.

d) Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulmasını, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlanması konularında karar almak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az yedi gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır” ibaresi “oyu çift sayılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İcra Komitesi Başkanı ve üyelerine, onaylanan karar tutanakları, her toplantı sonrası kararların imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgi amaçlı gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “adetlerine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelinde yer verilmiştir. Pozisyonlara ait unvan ve sayıların birimler itibari ile dağılımı Başkan tarafından yapılır” ibaresi “adetleri yetkili mercilere sunulmak üzere İcra Komitesince belirlenir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “yönetmelik eki pozisyon cetvelinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “Yıllık faaliyet” ibaresi “Faaliyet” olarak değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesinde belirtilen görevler ve ilgili mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek,”

“d) Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde, personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri İcra Komitesine sunmak,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup; 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kurul ve İcra Komitesince belirlenen esaslar, kararlar ve yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda KOSGEB faaliyetlerini kuruluş amacına, kalkınma programlarına uygun olarak yönetir. KOSGEB’i yurt içinde ve dışında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile yetkili olup ita amiri olarak bütün bu faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

(2) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla atanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) Başkan Yardımcısı; Başkana, Başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere KOSGEB’deki birim sayısı esas alınmak kaydıyla, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

(2) Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludurlar. Başkan yardımcıları, Başkanlığın hedef ve politikaları doğrultusunda Başkan tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine bağlı birimleri yönetir ve gerekli denetimleri yapar. Başkanın olmadığı durumlarda ve gerektiğinde Başkana vekâlet eder. Kendisine bağlı birimler ile ilgili olarak Başkanlık içinde ve gerektiğinde Başkanlık dışındaki kurum/kuruluş ve kişilerle Başkanın bilgisi dâhilinde üst düzeydeki ilişkileri yürütür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendinde yer alan “proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve” ibaresi “projeler ile ilgili iş ve işlemler için” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiş ve mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Mevcut laboratuvarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,”

“s) Desteklerin uygulanma süreçlerini sistematik şekilde izlemek, değerlendirmek ve analiz çalışmaları yürütmek,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “ve ilgili mevzuat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı” ibaresi “Kalkınma plan ve programları” olarak, (b) bendinde yer alan “İdarenin” ibaresi “Başkanlığın” olarak, (c) bendinde yer alan “yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla” ibaresi “performansıyla” olarak, (f) bendinde yer alan “idare” ibaresi “Başkanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Destek modellerine ilişkin tasarım sürecini koordine etmek,”

“j) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üretmek amacıyla mevzuat taslakları çalışmalarında bulunmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik dokümanlar hazırlamak,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini ve 16 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/6/2011 27951
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/12/2011 28129
2- 29/1/2013 28543
3- 11/5/2013 28644
4- 19/9/2014 29124
5- 27/6/2015 29399
6- 20/1/2018 30307
7- 6/7/2018 30470

 

Devamı: KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu

19 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31190

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

MADDE 1 ‒ 5/6/2011 tarihli ve 27955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 235 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve altıncı fıkrası ile 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Destek modeli: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesi kapsamında verilen KOSGEB desteklerini,”

“g) İşletmeler: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından rehberlik ve teftiş hizmetlerine ilişkin olarak verilen benzer görevler ile kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat ile İcra Komitesince görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava giriş şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler, pozisyon sayısı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az otuz gün önce 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü,”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü ve ilgili tüm mevzuat,”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/6/2011 27955
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 5/6/2012 28314
2- 14/5/2015 29355

 

Devamı: KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu

19 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31190

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

MADDE 1 ‒ 5/6/2011 tarihli ve 27955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 235 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve altıncı fıkrası ile 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Destek modeli: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesi kapsamında verilen KOSGEB desteklerini,”

“g) İşletmeler: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından rehberlik ve teftiş hizmetlerine ilişkin olarak verilen benzer görevler ile kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat ile İcra Komitesince görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava giriş şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler, pozisyon sayısı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az otuz gün önce 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü,”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü ve ilgili tüm mevzuat,”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Haber Arası Reklam

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/6/2011 27955
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 5/6/2012 28314
2- 14/5/2015 29355

 

Devamı: KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi 2350

03 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31088

Karar Sayısı: 2350

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın başlığı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 1 inci maddesinde yer alan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin” ibaresi “küçük ve orta ölçekli işletmelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak; yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.”

MADDE 4- Aynı Kararın 3 üncü maddesindeki “KOSGEB” ve “KOBİ” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,”

“KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeleri,”

MADDE 5– Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Desteğin işleyişi

Madde 5- KOSGEB’in banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğindedir.

Bu Karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için bankalarla yapılacak protokollerde bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ile banka arasında müştereken belirlenir ve banka müştereken belirlenenler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamaz.

Bu Kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB tarafından belirlenir ve banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.”

MADDE 6– Aynı Karann 7 nci maddesinde yer alan “300.000 YTL’yi” ibaresi “yıllık 3.000.000 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

Haber Arası Reklam

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOSGEB Ticari Alacak Sigortası

27 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30727

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğininnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

(2) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 TL” ibarelerinden önce gelmek üzere “KDV dâhil” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ek sorgulama” ibaresi “izleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar İçin

Azami teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN(%) ORAN (%) ORAN(%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000 0.50 0.80 1,40 30
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0.88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0.45 0.79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

 

“(2) Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.”

Haber Arası Reklam

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.”

“(4) Sigorta dönemi içerisinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%70 ile %90 arasında” ibaresi “%70 veya %90 olarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asgari” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Merkeze devredilen primlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunların yatırım gelirlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2018 30635

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOSGEB Ticari Alacak Sigortası

27 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30727

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğininnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

(2) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 TL” ibarelerinden önce gelmek üzere “KDV dâhil” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ek sorgulama” ibaresi “izleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar İçin

Azami teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN(%) ORAN (%) ORAN(%) NET

PRİMİN

KATI

0-3.000.000 0.50 0.80 1,40 30
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0.88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0.45 0.79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

 

“(2) Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.”

Haber Arası Reklam

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.”

“(4) Sigorta dönemi içerisinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%70 ile %90 arasında” ibaresi “%70 veya %90 olarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asgari” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Merkeze devredilen primlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunların yatırım gelirlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2018 30635

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

KOBİ Rehberliği Teknik Danışmanlık

05 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30677

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlandıkları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunacak KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların; niteliklerinin ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

b) Değerlendirme komisyonu: Yetkilendirme başvurularını değerlendiren ve karar alan komisyonu,

c) Destek programı: 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında Başkanlık tarafından yürütülen destek programlarını,

ç) İşletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

d) KOBİ rehberi: İşletmelere rehberlik hizmetleri sunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişileri,

e) KOBİ rehberi ve teknik danışman taahhütnamesi: KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, işletmelerin meslek sırları ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutacaklarına ve ilgili mevzuata ve etik değerlere uyacaklarına ilişkin, KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

g) Teknik danışman: İşletmelere finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişileri,

ğ) Veri tabanı: KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların yetkilendirilmelerine ve bu Yönetmelik kapsamında sunacakları hizmetlere ilişkin süreçlerin yürütüldüğü veri tabanını,

h) Yükseköğretim kurumu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ifade edilen yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

ad

İKİNCİ BÖLÜM

KOBİ Rehberleri

KOBİ rehberi adaylarında aranan şartlar

MADDE 5 – (1) KOBİ rehberi olmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

b) KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak.

c) En az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son on yıl içerisinde en az üç yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.

KOBİ rehberlerinin sınıflandırılması

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıdığı değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunanlar, Başkanlık tarafından KOBİ rehberi olarak yetkilendirilir.

(2) KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve Başkanlık tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden üç yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilir.

(3) Sınıf değişikliklerine ilişkin hususlar, Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.

KOBİ rehberleri tarafından sunulacak hizmetler

MADDE 7 – (1) KOBİ rehberleri tarafından sunulacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.

b) İşletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması.

c) İşletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi.

ç) İşletmelerin genel yönetim, mali işler ve finans, üretim, pazarlama ve insan kaynakları konularındaki temel bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarının karşılanması.

d) Başkanlık tarafından belirlenecek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Danışmanlar

Teknik danışman adaylarında aranan şartlar

MADDE 8 – (1) Teknik danışman olmak isteyen adayların başvuru yaptıkları alanlarda aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir:

a) Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak.

b) Doktora mezunu ve en az yüzyirmi saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.

c) Yüksek lisans mezunu ve en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.

ç) Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son on yıl içinde en az beş yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak.

d) Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son on yıl içinde en az beş yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak.

e) 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.

Teknik danışman tarafından sunulacak hizmetler

MADDE 9 – (1) Teknik danışmanlar tarafından sunulacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında Başkanlık tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

b) Başkanlık tarafından belirlenecek danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve Yetkilendirme

Başvuru

MADDE 10 – (1) KOBİ rehberi ve teknik danışman olmak isteyen adaylar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile elektronik ortamda Başkanlığa başvurur.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Adayların başvuruları KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen üyelerden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yetkilendirme

MADDE 12 – (1) Değerlendirme komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan adaylar Başkanlık tarafından yetkilendirilir ve veri tabanına kaydedilir.

(2) Yetkilendirmenin geçerlilik süresi üç yıldır.

(3) Yetkilendirme geçerlilik süresinin bitiminden sonra, Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirtilen şartları taşıyanlar, başvurmaları halinde yeniden yetkilendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme, Değerlendirme ve Denetim

İzleme ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından, KOSGEB destekleri kapsamında işletmelere sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Başkanlık tarafından izlenir ve işletmelere etkileri değerlendirilir.

Denetim

MADDE 14 – (1) Başkanlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla işletmeleri, KOBİ rehberlerini ve teknik danışmanları denetime tabi tutabilir.

(2) Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 15 – (1) Başvuru süreci ve adayların danışmanlık tecrübelerine ilişkin hususlar, değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulleri, KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların görev, yetki ve sorumlulukları ile izleme, değerlendirme, denetim ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.

(2) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlardan, yetkilendirme öncesinde, işletmelerin meslek sırları ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutacaklarına ve ilgili mevzuata ve etik değerlere uyacaklarına ilişkin KOBİ rehberi ve teknik danışman taahhütnamesi alınır.

(3) Yetkilendirme sürecinde gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya beyanda bulunulduğunun, bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde yetkilendirme Başkanlık tarafından doğrudan iptal edilir ve yetkili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulur.

(4) İzleme, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme Başkanlık tarafından iptal edilebilir.

(5) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri için KOSGEB tarafından işletmelere verilecek desteklere ilişkin hususlar destek programlarında ve Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.

(6) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından KOSGEB destekleri kapsamında sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin standartlar Başkanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği ile belirlenir.

(7) KOBİ rehberi ve teknik danışman olarak yetkilendirilecek kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Devamı: KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

24 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30635

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorgulama ücreti

MADDE 4 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir.

Prim ve azami teminat tutarı

MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

  120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için Azami

teminat

tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN(%) ORAN (%) ORAN(%) NET

PRİMİN

KATI

0-3.000.000 0,50 0,80 1,40 ıo
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 10
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 10
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,88 15
15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,79 15
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 15

(2) Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(3) Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

Risk değerlendirme

MADDE 6 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

(2) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi limitleri

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
0-5.000.000 100.000
5.000.001-15.000.000 200.000
15.000.001-25.000.000 300.000

(3) Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

Teminat oranı ve muafiyet

MADDE 8 – (1) Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

Komisyon ve diğer giderler

MADDE 9 – (1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.

(2) Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen primlerin %10’unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlar kullanılarak hesaplanan prim tutarından %10 oranında indirim uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanı bu maddede belirtilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

KOBİ Ticari Alacak Sigortası

24 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30635

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin ve bu Sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alacak sigortası: Sistem kapsamında sunulan ticari alacak sigortası ürününü,

b) Alıcı: Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan kişiyi,

c) Aracı: Sigorta acentesini ve brokerini,

ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

d) Dain-i mürtehin: Riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan kişiyi,

e) Kanun: 14/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

f) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte belirlenen tanıma uyan kişileri,

g) Kredi limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını,

ğ) Kredi kuruluşu: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari kredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri diğer kuruluşları,

h) Merkez: 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezini,

ı) SBM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

i) SEGEM: Sigortacılık Eğitim Merkezini,

j) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

k) Sistem: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemi,

l) Teknik personel: Aracılarda pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini yapan personeli,

ifade eder.

Sistemin kapsamı

MADDE 4 – (1) Kredi – I sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden Sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenler, Merkez ile protokol yapmak suretiyle Sisteme dâhil edilir. Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması gereken esaslar söz konusu protokol ile belirlenir.

(2) Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.

(3) Sistem kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.

Merkezin görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Sistemin yönetimine ve işleyişine ilişkin bütün iş ve işlemler Merkez tarafından yürütülür. Merkez, Sistemin etkin bir biçimde çalışmasını teminen, gerekli tedbirleri almakla ve Sisteme ilişkin yazışma ve belgeleri uygun bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sistem kapsamında, ilgili sigorta şirketlerince Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirleri ve Sistemin yönetilmesi kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından özel ve ayrı kayıtlarda takip edilir ve muhasebeleştirilir. Merkez, Sistem kapsamında, ilgili sigorta şirketlerince devredilen primler sonucu oluşacak fonu yönetmek üzere, Bakanlığın uygun görüşü alınarak belirlenen bir kuruluşu görevlendirebilir. Fonun aktarımına ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar Merkez ile görevlendirilen kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(3) Merkez, Sistem kapsamında yürüttüğü faaliyetleri mali yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar faaliyet raporu şeklinde Bakanlığa bildirir, ayrıca her üç ayda bir Bakanlığa, Sisteme ilişkin ayrıntılı harcama ve gelişim raporu sunar. Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde, Sistem kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyaları ve bunlara ilişkin süreçler Merkez tarafından incelenir ve inceleme sonuçlarını içeren rapor Bakanlığa iletilir.

Veri tabanı ve raporlama

MADDE 6 – (1) SBM nezdinde Merkezin kullanımına tahsis edilmek üzere, Sistem kapsamında yürütülecek olan; poliçe başvurusu, otomatik ve manuel değerlendirme, teklif oluşturulması, poliçe düzenlenmesi, hasar ihbarı ve raporlama gibi işlemlerin yönetileceği sistemsel altyapı oluşturulur. Sistemsel altyapının oluşturulmasında ve işletilmesinde dışarıdan hizmet satın alma yoluna veya diğer kurumlarla işbirliklerine gidilebilir.

(2) Veri tabanındaki bilgilere erişim hakkı bulunanlar ve teknik personel, genel nitelikli bilgiler ile kamuoyuna açıklanmasında sakınca görülmeyenler haricindeki bilgileri başkalarına veremez ve açıklayamaz.

Sigorta sözleşmesine ilişkin hükümler

MADDE 7 – (1) Alacak sigortası 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez. Sigorta sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak bilgilendirmenin şekli ve içeriği Merkez tarafından belirlenir.

(2) Sigorta şirketi, sigorta ettirene, içeriği ve formatı Merkez tarafından belirlenen sigorta poliçesini vermek zorundadır.

(3) Alacak sigortası satışı konusunda yetkilendirilecek teknik personelin, alacak sigortası ile sistemin işleyişine yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitimlere katılması zorunludur.

Risk değerlendirme ve sigortaya kabul

MADDE 8 – (1) Alacak sigortası poliçelerine ilişkin risk değerlendirme kriterleri Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesine ilişkin hususlar tarife ve talimatla belirlenir.

(2) Alacak sigortasına ilişkin talep Sisteme katılan sigorta şirketlerine veya aracılara iletilir. Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti poliçe talebinde bulunan KOBİ tarafından karşılanır. Aynı KOBİ adına farklı sigorta şirketleri üzerinden yapılan her bir sorgulama, aynı kredi limiti ve alıcılara ilişkin olsa bile, ayrı ayrı ücretlendirilir. Sorgulama ücretinin tutarı tarife ve talimatla, sorgulama ücretinin tahsiline ve aktarımına ilişkin hususlar ise Merkez ile sigorta şirketi arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(3) Alacak sigortası talep girişi sigorta şirketi veya aracıların yetkilendirdiği kullanıcılar tarafından, içeriği Merkezce belirlenen ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla alınmış bilgileri içeren başvuru formu ile yapılır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında girilen bilgiler çerçevesinde, altıncı maddede belirtilen sistemsel altyapı üzerinden yapılan otomatik değerlendirme sonucunda poliçe teklifi oluşturulur. Girilen bilgilerin otomatik olarak poliçe teklifi oluşturulmasında yeterli olmaması durumunda manuel değerlendirme için gerekli bilgiler talep edilir ve güncellenen ek bilgilerle nihai değerlendirme Merkez tarafından yapılır.

(5) Alacak sigortası poliçeleri sigorta şirketi veya aracıların yetkilendirdiği kullanıcılar tarafından SBM’ninsunduğu sistem üzerinden düzenlenir.

Primlerin Merkeze devredilmesi ve yatırıma yönlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Sisteme katılan sigorta şirketleri, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen poliçelerin tanzimini takip eden ayın 5’ine kadar o ay içinde düzenledikleri poliçe ve zeyillere ait fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan prim tutarını Merkeze bildirir. Bildirilen primden, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile komisyon düşüldükten sonra kalan tutar söz konusu ayın 15’ine kadar ilgili sigorta şirketince Merkeze devredilir. Sigorta şirketlerinin Merkeze bildirdikleri primler ile Sistem kayıtları arasında fark olması durumunda Sistem kayıtları esas alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen komisyon oranı tarife ve talimatla belirlenir.

(3) Merkeze devredilen primlerin Merkez veya görevlendireceği kuruluş tarafından yatırıma yönlendirilmesinde 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği esasları uygulanır.

Hasar yönetimi

MADDE 10 – (1) Muhtemel zarar ile ilgili müdahale talebi özel şartlarda belirtilen süre içinde ve yine özel şartlarda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Merkeze iletilir. Merkez, hasar yönetimi konusunda dışarıdan hizmet satın alabilir.

(2) Tazminat ödemesi, özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Merkez tarafından gerçekleştirilir.

(3) Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmadığının tespit edilmesi veya yasal giderlerin alacak tutarından fazla olması durumlarında Merkez tarafından kapatılabilir.

(4) Hukuki masrafların tespitinde Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.

(5) Merkezin ve sigortalıların yasal giderlere katılımına ilişkin hususlar özel şartlarda belirtilir.

Reasürans ve Devlet desteği

MADDE 11 – (1) Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı, uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilir. İlgili yılda sağlanacak Devlet reasürans desteğine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

Sene sonu işlemleri

MADDE 12 – (1) Sistemin işletilmesi amacıyla kurulan sistemsel altyapının yatırım ve bakım maliyeti, Sisteme ilişkin risk değerlendirmesi ve reasürans giderleri, Sistemin yönetilmesi çerçevesinde Merkez tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden tarife ve talimatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Gerek duyulması halinde, söz konusu giderlerin, karşılanacağı diğer kaynaklar Bakanlığın uygun görüşü ile belirlenir.

(2) Sene sonu mahsuplaşmasına ilişkin hesaplamalar sigortalama yılı esasına göre her muhasebe yılı sonunda yapılır.

(3) Merkezin operasyonel faaliyetleri neticesinde oluşan bakiye Sisteme katılan sigorta şirketleri arasında Sistem kapsamında ürettikleri primlerden aldıkları paylar dikkate alınarak paylaştırılır.

Bilgi güvenliği

MADDE 13 – (1) Merkez ve SBM, Sistem dolayısıyla haiz oldukları bilgi ve belgeleri Sistem kapsamındaki görev ve sorumlulukları dışında kullanamaz, Bakanlığın izni olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu çerçevede, Merkez ve SBM tarafından Sistem işlerinde çalıştırılacak personelle gizlilik sözleşmesi imzalanır.

(2) Birinci fıkradaki hükümler, Merkeze; danışmanlık, bilişim, donanım, ağ hizmetleri ve çağrı merkezi gibi hizmetleri sağlayan kuruluşları da kapsar. Bu hizmetleri sağlayan kuruluşlarla da gizlilik sözleşmesi imzalanır.

Alacak sigortasının teminat olarak kullanılması

MADDE 14 – (1) Dain-i mürtehin şerhi bulunan poliçelerde; sigorta sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, teminat içeriklerinin veya kredi limitlerinin değiştirilmesi gibi durumların dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kuruluşu tarafından elektronik ortamda izlenmesine yönelik gerekli altyapı SBM nezdinde kurulur.

Denetim

MADDE 15 – (1) Sisteme ilişkin tüm iş ve işlemler Bakanlığın denetimine tabidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) SEGEM tarafından teknik personele verilecek eğitimler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde başlatılır.

(2) 12 nci maddede belirtilen sene sonu mahsuplaşması, ilk olarak 31/12/2021 tarihinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesi 1/3/2019 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Devamı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 227)

KOSGEB Hizmetler ve Destekler

25 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30576

Karar Sayısı: 227

Ekli “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Haber Arası Reklam

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/8/2009 tarihli 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar”a ekli (1) sayılı listenin (J) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sinema filmi, video ve televizyon programlan yapım faaliyetleri hariçtir. 59.11
J Bilgi ve İletişim Sinema filmi, video ve televizyon programlan dağıtım faaliyetleri hariçtir. 59.13
Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir. 59.14
Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir. 59.20

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

18/9/2009 27353
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

26/2/2016 29636
31/3/2017 30024 (Mükerrer)

Devamı: KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 227) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.