• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivekoronavirüs

Yapılandırmada Son Günler – Talha APAK,YMM

Yapılandırmada Son Günler

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren; başta vergi borcu olmak üzere birçok kamu kurumuna olan borçların yapılandırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, geçmiş beş yıla ilişkin matrah artışı gibi birçok konuyu içeren kapsamlı vergi affı düzenlemesinden yararlanmak için süre 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek…

COVİD-19 Pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar da dikkate alınarak, uzun zamandır beklenen kapsamlı “vergi barışı” düzenlemesini içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9/6/2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, yararlanma süresi 31/08/2021 tarihinde sona erecektir. Düzenleme; başta, kesinleşmiş vergi borçları olmak üzere, özetle aşağıda sıralanan konularda çok önemli fırsatları içeriyor.

Buna göre;

— 30/04/2021 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ve kesinleşmiş vergi borçları ve cezalarının yapılandırılması.

— Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere tanınan haklar.

— İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı.

— Son beş yıllık beyanların matrah ve vergi artırımı hakkı.

— İşletmelerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin 31/12/2021 tarihine kadar değerleyerek, değer artışı üzerinden %2 oranında vergi ödenmesi.

— 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılması.

— Belediyelerin vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarının yapılandırılması.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR İÇERİYOR

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması:

Vadesi 30.04.2021’e kadar olan bütün vergi borçları için 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idareye başvurulması halinde borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçlular, vergi idaresi ile ilgili borçlarını, ilk taksiti 30.09.2021 tarihine kadar ayrıca sosyal güvenlik ile ilgili borçlarını 31.10.2021 tarihine kadar ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksit halinde ödeyebileceklerdir. Borçlu mükellefler bundan önceki düzenlemelerde olduğu gibi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarına göre yeniden hesaplanacak faizle birlikte ana borçlarını yapılandırabilecekler.

Peşin ödemede yine ciddi indirimler söz konusu.

Son beş yıl için matrah ve vergi artırımı: Mükellefler; vaktiyle beyan etmiş oldukları 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin gelir, kurumlar, katma değer ve stopaj vergisi matrahlarını belli oran ve miktarda artırarak, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi: Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan malları hakkında da belirlenen ödemeleri yaparak, kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi ödeyeceklerdir.

BAŞKA ELEŞTİRİ VE BEKLENTİLER DE VAR!

2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizi de yoğun etkisi altına alan Covid-19 salgını, Devleti, reel sektörü ve vatandaşlarımızı oldukça yordu. Çoğu işletme kapalı ve/veya yarı açık yarı kapalı kaldı, cirolar düştü, çoğu işletmede ciro bile oluşmadı, çalışma hayatı ve çalışma şartları oldukça değişti, zorlaştı, işletmeler kira ve ücret ödeyemez duruma geldi vs. Getirilen düzenleme; mağdur olmuş birçok vergi mükellefine önemli avantajlar getirmiş bulunuyor ancak, taksit sayısının azlığı ve taksitlendirme halinde ilave katsayının yüksek tutulması eleştiri konusu oldu.

Ancak, tarafları bir türlü memnun edemeyen vergi sistemimizin yarattığı sorunlar nedeniyle neredeyse beş yılda bir vergi affı veya vergi barışı adı altında düzenlemeler yapılıyor. Asıl olan, sorunlara köklü çözümler bulunarak bu tür düzenlemelerin artık son bulmasıdır. Aksi halde, beyanlarını zamanında ve düzenli yapan, vergisini zamanında ve düzenli ödeyen mükellefler nezdinde idareye karşı bir güvensizlik veya burukluk duyan mükellef sayısının artacağı da bilinmelidir.

İktibas: paradergi

personel programı

Devamı: Yapılandırmada Son Günler – Talha APAK,YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4301)

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Karar Sayısı: 4301

Ekli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL’ye kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1.500,-TL’ye kadar Covid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.

(2) Bu madde gereğince yapılacak ilave ödemenin brüt tutan ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında dikkate alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4301) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Tavan Ücret Tarifesi

14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31541 (2.Mükerrer)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

(2) Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Taban/tavan ücret tarifeleri

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Yetki belgesi sahipleri, tavan ücret olarak Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

b) Yetki belgesi sahiplerinin “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifeleri, (a) bendinde belirtilen tavan ücret tarifesinin üstünde olması halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın tavan ücret tarifesi uygulanır.

c) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

personel programı

EK-1

KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101 – 115 km. 84 651 – 700 km. 174
116 – 130 km. 90 701 – 800 km. 180
131 – 150 km. 96 801 – 900 km. 198
151 – 175 km. 102 901 – 1000 km. 222
176 – 200 km. 108 1001 – 1100 km. 241
201 – 250 km. 114 1101 – 1200 km. 264
251 – 300 km. 126 1201 – 1300 km. 282
301 – 350 km. 132 1301 – 1400 km. 306
351 – 400 km. 138 1401 – 1500 km. 329
351 – 450 km. 144 1501 – 1625 km. 353
451 – 500 km. 150 1626 – 1750 km. 370
501 – 550 km. 156 1751 – 1875 km. 394
551 – 600 km. 162 1876 – 2000 km. 417
601 – 650 km. 168 2000 ve üzeri km. 441

 

Devamı: Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : E-99779835-202.99-27561471

Tarih: 07.07.2021

Konu : Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül salgın Koronavirüs (COVID-19) için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alınmıştır.

2/4/2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazımızda;

a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edilmesi,

yönünde karar verilmiştir.

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin üçüncü maddesinde,

“Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1/6/2021 tarihli Genelgede, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genelgede ifade edilen hususlar dikkate alınarak 213 sayılı Kanunun 15 ve 111 inci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 5 inci maddesi kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep hallerinin 26/6/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi uygun bulunmuş olup, söz konusu işverenlerimizin/sigortalılarımızın ertelenen prim borçlarını 26/7/2021 (11/7/2021 tarihinin mali tatile denk gelmesi nedeni ile) tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: SGK Genel Yazı – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

ÖZET:

1) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir.

2) 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ ya “28 -pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md” ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır.

3) 2020/Haziran ayına ait ücretsiz izin bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir. (3 Temmuz 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) Ancak gecikme ve güncelleme nedeniyle başvuru ve güncelleme işlemleri için 31/7/2021 tarihi sonuna kadar SGK’ya bildirim yapılabilmektedir.

4) 01/07/2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı uygulaması sona erdiğinden 1/7/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış bildirimi yapılabilir.

5) 01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu hariç 2021/Temmuz ayı için SGK’ya 1 günlük bildirim yapılması gerekmektedir.

6) 2021/ Temmuz ayından itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteği uygulamalarından yararlanılamayacaktır.

KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesi ve Geçici 24’üncü maddeleri ile birlikte getirilen fesih yasağı, koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ve fesih yasağına bağlı olarak düzenlenen nakdi ücret desteği uygulamalarının uzatılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı’na 30/06/2021 tarihine kadar yetki verilmiştir.

Fesih yasağı, pandemi ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarının devam etmesi için bahse konu maddelerde değişikliğe gidilmesi veya yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle fesih yasağı ve kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin uygulamaları 01/07/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Yine fesih yasağı süresi ile sınırlı olan 7252 ve 7256 sayılı kanunlarla düzenlenen normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği ve artı istihdam desteği uygulamaları da yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece sonlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki huşulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

⎯ Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir.

⎯ 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz uygulaması 01/07/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ya “28-pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md” ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır.

personel programı

⎯ 2020/Haziran ayına ait ücretsiz izin bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir. (3 Temmuz 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabilir.

⎯ 01/07/2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı uygulaması sona erdiğinden 01/07/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış bildirimi yapılabilir.

⎯ SGK mevzuatında işten çıkış tarihinde sigortalıya gün verileceğine dair açık bir hüküm olmamasına rağmen, işverenlerin SGK ile sıkıntı yaşamaması veya incelemeye maruz kalmaması için 01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu hariç 2021/Temmuz ayı için SGK’ya 1 günlük bildirim yapılmasını önermekteyiz.

⎯ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 26’ıncı maddesinde düzenlenen prim desteği 30/6/2021 tarihi, aynı kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen prim destekleri 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süre ile sınırlı olduğundan, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ıncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı ilave artı istihdam prim desteği uygulamaları 30/06/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-5)

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları (2021/KM-5)

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları sebebiyle firmaların anılan Yönetmeliğe uyum kapsamında sunması gereken belgeleri temin etmede sıkıntılarla karşılaştıkları görülmektedir.

Bu itibarla,  halihazırda faaliyette bulunan ve Bakanlığımıza 1/7/2021 tarihi itibarıyla başvuruda bulunmuş, ancak sunması gereken belgelerdeki eksiklerini 1/7/2021 tarihi itibarıyla tamamlayamamış firmalar için pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 1/7/2021 tarihine kadar tanınan intibak süresi 2/8/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

personel programı

Devamı: Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-5) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme

30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31527

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler

GENELGE

2021/13

14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 1/7/2021 tarihi itibarıyla; kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecektir.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.

Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

29 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Temmuz Ayı Kademeli Normalleşme Tedbirleri

Temmuz Ayı Kademeli Normalleşme Tedbirleri

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz Milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMALARI  

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.  

2. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ 

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;   

2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

2.2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

2.6- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

2.7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

2.8- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır. 

personel programı

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER  

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; 

3.1- STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;

– Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

– Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

– Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

– Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

– Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

– Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER 

5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.

5.2- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.

5.3- İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ  

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 – 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER    

7.1- Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı genelgemizle getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;

– Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir. 

– Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7’nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

– Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

7.2- Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

8. GENEL ESASLAR 

8.1- Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

8.2- Gerek Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.

8.3- Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

Devamı: Temmuz Ayı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Covid-19’un İşletmelerin Finansal Tablolarına Etkisi – Talha APAK, YMM

Covid-19’un İşletmelerin Finansal Tablolarına Etkisi

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

Salgın ekonomik ve sosyal hayatı etkiledi. Ekonominin her düzeydeki aktörü salgından bir ölçüde zarar gördü. MÖDAV’ın düzenlediği çalıştay, salgının işletmeler üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu…

MÖDAV (Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ile işbirliği içinde 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında bir çalıştay düzenledi. Online gerçekleştirilen bu etkinlik için Prof. Dr. Nalan Akdoğan’ın koordinatörlüğünde 58 Üniversiteden 182 muhasebe öğretim üyesi 48 çalışma komisyonu halinde çalışarak Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve finansal tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformumda (KAP) yayınlanan 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 396 işletme ile Türkiye’nin değişik bölgelerinde yine farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 233 büyük ve orta boy (BOBİ) ve bağımsız denetim kapsamında olmayan küçük ölçekli işletmenin 2019-2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarını analiz edildi ve sonuçları çalıştay kapsamında tartışıldı. Bu bağlamda, başka araştırmalara da temel teşkil edecek yaklaşık 1000 sayfalık bir akademik tespit ortaya konuldu.

Bu kolektif çalışmada sektörler itibariyle işletmelerin, aktif büyüklükleri, dönen/duran varlık, kısa/uzun vadeli yükümlülük ve öz kaynaklarındaki değişimler incelendi. Finansal durum tablosu verilerinin yanı sıra, gelir tabloları ve nakit akış tabloları dipnotlarıyla birlikte incelenerek kar zarar verileri, hasılat tutarları, satış maliyetleri, finansman gelir giderleri ve vergi etkileri dahil karlılık verileri ile nakit akış verileri analiz edilerek değerlendirilmiş. Yine bu kapsamda oran analizi tekniği ile işletmelerin likidite, finansal yapı ve karlılık oranları incelenmiş, ayrıca işletmelerin denetim bilgileri derlenerek 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin denetçi görüşleri, dayanakları, kilit denetim konuları değerlendirmeye tabi tutulmuş. İnceleme konusu işletmelerin 2019 ve 2020’ye ilişkin kurumlar vergisi/gelir vergisi tutarları belirlenmiş ve Covid-19 sürecinde işletmelerin aldıkları önlemler ve kullandıkları devlet teşvikleri analiz edilmiş.

ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Yapılan incelemeler ve analizler sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiş…

1- Borsada işlem gören işletmelerin birçoğunun Covid-19’un firmaları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere riski azaltıcı önlemleri almayı başardıkları söylenebilir. Profesyonel yöneticilerle çalışan bu şirketler kurumsallaşmayı tamamladıkları ve sahip oldukları risk komiteleri ile risklerin etkisini azaltıcı önlemler alabildikleri için korunmayı başarabilmişler. Özellikle dijital dönüşümü gerçekleştirebilenler salgın etkisini avantaja çeviren firmalar olmuş.

2- Covid-19’dan en çok olumsuz etkilenen borsa şirketleri, restoran, konaklama işletmeleri ve oteller olmuş. Diğer bir ifade ile turizm ve ulaştırma sektörleri olumsuz etkilenmiş. Gerek borsada işlem görenler gerekse küçük ve orta boy niteliğindeki oteller, konaklama şirketleri kapandıkları için hasılatları çok azalmış, hemen hemen sıfır noktasına inmiş. Otellere hizmet sunan yiyecek, içecek, tedarik eden turizm bölgelerindeki yerel küçük işletmelerde bu salgından etkilenmiş ve zarar etmişler.

3- Havayollarının ilk kapanmada büyük zararları olmuş ancak daha sonra seferlerin açılmasıyla zararlarındaki artış azalmış.

4- İnşaat sektörünün bir kısmında olumsuz etkilenme olmamış ancak bir kısmında hasılatları azalmış.

5- Sağlık sektöründe önceleri polikliniklerdeki hasta sayısının azalmasından dolayı hasılatlarda azalma olmuştur. Pandemi tedavisi yapan hastanelerde hasta sayısının artmasıyla hasılat da artmış. Ancak hastaların çoğunun sosyal güvenlik kurumuna bağlı hastalar olması sebebiyle nakit tahsilatlarında gecikmeler olmuş ve ticari alacaklar artmış. Tıbbi malzeme satan firmaların satışlarında 2020 yılında artışlar olduğu görülmüş.

6- Pandemi dönemindeki tüketici alışkanlıklarının değişimi nedeniyle perakende zincir marketler, gıda, teknoloji, otomobil gibi sektörlerde hasılat artmış. Teknoloji sektörü, perakende zincir marketleri, hazır giyim pazarlayan işletmeler, ihracat odaklı çalışan imalat işletmeleri Covid-19 salgınından olumlu etkilenmiş. Evde çalışma ortamı, okulların online olarak eğitim vermeleri bilgisayarla olan talebi artırmış. Bu da Teknosa gibi şirketlerin hasılatlarını artırmış ve geçmiş dönemlerdeki zararlardan kâra dönmelerine imkan vermiş.

7- Perakende zincir marketleri hasılatlarını artırmış. Mağazada satıştan internet ortamında eve teslim suretiyle yapılan online satışlar bu firmaların hasılatlarına katkı yapmış. Hazır giyim pazarlayan firmalarda da müşteri davranışlarına paralel olarak satış ortamları online sisteme dönüşünce satışlarda artışlar olmuş.

8- Tekstil sektöründe ihracat odaklı çalışanlarda eski düzeylerini korudukları, bazı firmaların brüt karlarını artırdıkları görülmüş. Bazı orta ve küçük boy firmalarda maske üretimine dönerek geçen seneki satışlarını artırdıkları görülmüş.

9- İşletmelerin bazıları kapanma dönemlerinde üretimlerini kısa bir dönem durdurmuş, minimum stok bulundurma politikası izlemiş, maliyetlerde kısıtlamaya giderek nakit düzeylerini korumuş.

10- Bazı imalat firmaları da satış beklentileri olduğu için hammadde tedariklerini aksatmadan yapmışlar ve nakitlerini stoklara yatırmışlar.

Nitekim satışlar artınca tam kapasite ile çalışmaya başlamışlar ancak bu durum bu kez hammadde tedarikinde bazı sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuş.

11- Genellikle bütün sektörlerde işletmeler 2020 yılında önceki döneme göre nakit ve nakit benzerlerini artırarak nakit düzeylerini korumuşlar ve nakitte kalmayı tercih etmişler. Özellikle bazı işletmeler, nakitlerden sağlanan faiz ve kur farkları ile karlarını artırmış ya da faaliyet zararlarının olumsuz etkilerini azaltmış. Bazı firmalar nakit ve nakit benzerlerini artırmak için kısa vadeli borçlanmaya gitmiş.

12- Öz kaynaklardaki büyüme nominal olarak önemli düzeyde olmamasına rağmen, zarardan kara geçmelerden dolayı bazı işletmelerde öz kaynaklarda artışlar sağlanmış.

13- Yabancı kaynak kullanan işletmelerin finansman yükü nedeniyle karlılıkları etkilenmiş. Bankacılık sektöründe kredi kullandırmada önemli artışlar olduğu görülmüş. Gerek BDDK gerekse TCMB ve TBB’nin aldığı önlemlerle bankacılık sektörü piyasayı fonlamış. Özellikle kamu bankalarının topladıkları mevduata yakın hatta bazı bankalar mevduattan daha fazla kredi vermiş. Mevduat bankalarının finansal durum tablolarında, salgının olumsuz etkilerine karşı nakit ve nakit benzerleri kaleminde artışa gittikleri, devlet borçlanma senetlerini, ortaklık yatırımlarını ve kredileri arttırdıkları, mevduatların artırılmaya çalışıldığı, para piyasalarına borçların, türev finansal yükümlülüklerin ve alınan kredilerin arttığı, öz kaynaklarını korunmaya çalışıldığı tespit edilmiş.

14- Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren küçük ve mikro işletmelerin pandemi salgınında en çok etkilenen şirketler olduğunu bazı araştırma raporları gösteriyor.

Özellikle deprem sıkıntısını da yaşayan Malatya, Erzincan bölgesi işletmelerinin büyük ölçüde nakit sıkıntısı içinde olduğu, hasılatlarında azalma olduğu, işletmelerin hayatlarını kısa vadeli borçlanmayla sürdürdükleri görülmüş.

15- Genellikle şirketlerin 2020 için tahakkuk eden kurumlar vergisinde düşüş meydana gelmemiş. Bazı firmaların faaliyet sonuçları zararla kapanmasından dolayı kurumlar vergisi tahakkuklarında azalma olmuş. Ama genelde toplam olarak kurumlar vergisi tahakkuku artmış.

personel programı

DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANDILAR

İşletmelerin Covid-19 salgını için aldıkları önlemler ve devletin sağladığı imkanlardan yararlandıkları hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma
 • İşten çıkarma yasağı
 • Borç öteleme
 • Bankalardan alınan krediler
 • Üretim faaliyetlerine ara verme veya tamamen durdurma
 • E-ticaret faaliyetlerine ağırlık verme
 • Stok ve alacak yönetimine odaklanma
 • Bakanlıklardan alınan teşvikler kapsamında çeşitli vergi muafiyetlerinden yararlanma
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalara üç ayı kapsamak üzere kira desteği verildiği görülüyor. İşletmeler 2021 Haziran ayına kadar üç aylık süre boyunca kira ödemelerinden muaf tutuldu.
 • Bazı işletmeler, gerekli hallerde piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, dövize endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmiş.
 • Kur riskine karşı olası olumsuz senaryolar göz önünde bulundurularak, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da türev araçlar kullanmaya devam etmiş. Ayrıca 2020 yılında dövizli kredi alınması halinde vadeli mevduat hesaplarında yakın tutarlarda mevduat tutulmuş.

İŞLETMELER NAKİTTE KALDI

Sonuç olarak, genellikle işletmelerin aktif büyüklüklerinin arttığı, varlıklar içinde artışın daha ziyade dönen varlık toplamlarında olduğu görülmüştür. Kuşkusuz bu artışların bir kısmı enflasyon etkisini içinde barındırdığı için reel artışın çok fazla olmadığı söylenebilir. Dönen varlıklardaki artış bazı işletmelerde satış hacmindeki artışa bağlı olmakla birlikte, bazı işletmelerde, likidite sorununu ortadan kaldırmak için yapılan kısa vadeli borçlanmadan kaynaklanmış bulunuyor. Özellikle istihdam sağlayıcı yatırımların bu dönemde pek yapılamadığı işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak için nakitte kalmayı tercih ettikleri görülüyor.

Bu çalışmadaki katkıları nedeniyle, başta Prof. Dr. Nalan Akdoğan ve Prof. Dr. Nuran Cömert olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim.

İktibas: paradergi

Devamı: Covid-19’un İşletmelerin Finansal Tablolarına Etkisi – Talha APAK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının veya İşten Çıkışların İşverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları – Yakup ÖZER, İş Müfettişi

Yakup ÖZER
İş Müfettişi
yakup7076@gmail.com

1. Giriş

Pandemi (Covid-19) sürecinin başlaması ile birlikte devletimiz çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması adına kısa çalışma ödeneğini uygulamaya koymuş ve çok sayıda işverenimiz kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştır. İşverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken gerek Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine gerekse başvuru sırasında imzalamış oldukları taahhüde aykırı davranarak eksik veya hatalı bilgi vermek suretiyle işçilere yersiz ödemeler yapılmasına neden olmuşlardır. Bu çalışmamızda kısa çalışma ödeneğinden faydalanılan işyerlerinde sıhhi izin (rapor) alan veya iş akdi sona eren işçilere ilişkin bildirimleri zamanında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapmayan işverenlerin neden oldukları fazla ödemeler ile bu ödemelerin hukuki sonuçlarına değinmeye çalışacağız.

2. İş Akdi Sona Eren İşçilerle İlgili Bildirim Yapılmasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler

İşverenlerin yapmış oldukları kısa çalışma başvurusunun “Genel Açıklamalar” başlıklı kısmının 9. maddesinde işverenler; uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işe giriş/işten çıkış) halinde bu durumu gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde Kuruma bildirileceklerini kabul ve taahhüt ederek imzalamışlardır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. maddesinde kısa çalışma; “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde Kurum; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak tanımlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları başlıklı 6. maddesinde işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

a) İşverenin kısa çalışma talebinin (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…)  uygun bulunması,

b) İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yasal düzenlemelerden de açıkça anlaşıldığı üzere kısa çalışma ödeneğinden faydalanmanın ilk şartı işverenin başvuruda bulunduğu işyerine ait kısa çalışma talebinin uygun görülmesidir. Söz konusu madde bize kısa çalışmanın ödeneğinin işyeri bazlı verildiğini açıkça göstermektedir. İşçi kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli şartları taşısa dahi işverenin başvuruda bulunduğu işyerinin kısa çalışma ödeneği talebinin uygun bulunmaması halinde işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçinin iş akdinin sona ermesi hatta işverenin başka bir SGK sicil numaralı işyerine nakli yapıldığı takdirde kısa çalışma ödeneğinden yukarıda yer alan kanuni düzenlemeler uyarınca faydalanamayacaktır. Uygulamada da Türkiye İş Kurumu iş akdi sona eren veya işverenin başka bir SGK sicil numaralı işyerine nakli yapılan işçiye kısa çalışma ödeneği ödenmesi yapmamaktadır.

personel programı

3. Sıhhi İzin (Raporlu) Alan İşçilerle İlgili Bildirim Yapılmasına İlişkin Kanuni Düzenlemeler

İşverenlerin yapmış oldukları kısa çalışma başvurusunun “Genel Açıklamalar” başlıklı kısmının 11. maddesinde işverenler; kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini Kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi başlıklı 9. maddesinde; “Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan kanuni düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanan ve sağlık raporu alması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alan işçi için işverenin gerekli bildirimi mükerrer bir ödeme yapılmaması adına zaman kaybetmeksizin ivedilikle Kuruma yapması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

4. Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının Ve İşten Çıkışların İşverence Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları başlıklı 7. maddesinde (11) alt bendinde aynen; “”İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yine işverenlerin imzalamış oldukları “Genel Açıklamalar” kısmının 15. maddesinde işverenler; Kuruma yapacakları eksik ve/veya hatalı bildirimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Uygulamaya bakıldığında kısa çalışma ödeneği alan işçilerin aldıkları sağlık raporlarının veya işten çıkışlarının işverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmediği veya geç bildirildiği, bu nedenle İl Müdürlüklerince kısa çalışma ödeneğinden faydalanan ve sağlık raporu alan veya iş akdi sona eren işçilere fazladan ödemeler yapıldığı görülmektedir. Yine uygulamada yersiz ödeme olarak nitelendirilen ve gerçekte işçinin hak kazanmadığı bu ödenek tutarlarının işverenlerin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle yapıldığından Türkiye İş Kurumunca işverenden yasal faizi ile birlikte tahsil edildiği görülmektedir. Bu nedenle işverenlerin söz konusu fazla ödemelerden sorumlu olmaması adına gerek başvuru gerekse kısa çalışma yönetmeliği hükümleri uygun davranarak iş akdi sona eren veya rapor alan işçilere ilişkin bildirimleri bağlı bulundukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya ilgili Hizmet Merkezlerine zaman kaybetmeksizin yapmaları uygun olacaktır.

Kaynakça:

1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

2) Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

3) Kısa Çalışma Başvurusunun Genel Açıklamalar bölümü

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşçilerin Aldıkları Sağlık Raporlarının veya İşten Çıkışların İşverence Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Bildirilmemesinin Hukuki Sonuçları – Yakup ÖZER, İş Müfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.