• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveMal Bildirimi

Vakıflar ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Yöneticilerinin 2020 Yılı Mal Bildirimi Yenileme Zorunluluğu – Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü

2020 Vakıflar ve Dernek Yöneticilerinin Mal Bildirimi

Mintez ŞİMŞEK
MEB İLKSAN Genel Müdürü
msimsek@ilksan.gov.tr
Yazar Hakkında

Vakıflar ve Kamu yararına çalışan derneklerin halen görevde bulunan yöneticileri, 2020 Şubat ayının sonuna kadar Mal Bildirim Beyanlarını yenilemek zorundadır.

A-MAL BİLDİRİM BEYANI

Bilindiği üzere 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun, Mal bildiriminde bulunacaklar başlıklı 2’nci maddesinin (f) fıkrası,

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,”

Aynı maddenin (c) fıkrası ise

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,”

Hükümlerine amirdir.

Diğer taraftan aynı kanunun 6’ ncı maddesi ile “Mal Bildirim beyanının verilmesinin zamanı” düzenlenmiş olup buna göre; Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yukarıda izahı verilen 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlere başlayanlar,

Mal Bildirimlerine ilişkin beyanlarını;

1- Göreve atanma esnasında,

2- Mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde malik olmalarını veya elden çıkmasını takip eden bir ay içinde,

3- Vakfın Yönetim Kurulu üyeliğine, Kamu Yararına Çalışan Derneklerin ise Yönetim ve Denetim Kurullarındaki görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

4- Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklerde yukarıda sayılan görevlerin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

Vermek zorundadırlar.

B-MAL BİLDİRİM BEYANINI YENİLEMEK ZORUNDA OLANLAR

 • Vakıfların İdare organlarında(Vakfın Yönetim Kurulunda) görevli olanlar,
 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (02/07/2018’den önce Bakanlar Kurulu Kararı) “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilmiş olan derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (02/07/2018’den önce Bakanlar Kurulu Kararı) “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilmiş olan derneklerin Denetim Üyeleri,
 • Türk Hava Kurumunun Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde görev alanlar,
 • Türk Hava Kurumunun Şube Başkanları,
 • Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında (yönetim, denetim ve tüzük gereği kurulan diğer merkezi kurullar) ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar,
 • Türkiye Kızılay Derneğinin Şube Başkanları,

C-MAL BİLDİRİM BEYANININ YENİLENMESİ

Yukarıdaki bölümünde izah edilen görev, hal ve durumlarda 3628 Sayılı kanun gereği mal bildiriminde bulunması zorunlu olan kişiler, bu kanunun aşağıda detayı verilen 7’ nci maddesi amir hükümleri kapsamında belirlenen durumlarda da bu beyanlarını yenilemek zorundadırlar.

Bildirimin yenilenmesi

Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

Yasanın yukarıda ki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere 2020 yılı mal bildirim beyanlarının yenilenme yılı olup Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde bulunanlar, 2020 yılının şubat ayının son gününe kadar mal bildirim beyanlarını yenilemelidirler.

ad

D-MAL BİLDİRİM BEYANININ VERİLECEĞİ MERCİLER

 • Vakıfların idare organlarında(yönetim kurulunda) görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğüne,
 • İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelgesi gereği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin genel yönetim ve merkez denetim kurulu üyelerinin mal beyanı Ankara Valiliğine (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelgesi gereği kamu yararına çalışan derneklerin genel yönetim ve merkez denetim kurulu üyelerinin mal beyanı dernek merkezinin bulunduğu İl Valiliklerine (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği şube başkanları için, bulundukları il valiliklerine(İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görevli çalışanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,

E-EŞLERİN MAL BİLDİRİMİ

Her ikisi de Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim veya denetiminde yine Türk Hava Kurumu veya Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde bulunan eşlerden herbiri, ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Bu görevlerde bulunup münferiden beyan veren eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

F-MAL BİLDİRİMİNE KONU VARLIKLAR

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri,

Mal bildirim beyanı ile bildirirler.

(b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

G-BİRDEN FAZLA MAL BİLDİRİMİ

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanlardan aslen Kamu Görevlisi olup asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci olarak bu görevleri yürütenler (yönetim kurulu, denetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekâleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanlardan aslen Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

H-CEZAİ HÜKÜMLER VE MÜEYYİDE

Mal Bildiriminin yenilenmesi yasal bir zorunluluk olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, 3628 Sayılı Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 10’ ncu maddesi “…mal bildiriminde bulunmayanlara üç aya kadar hapis cezası verilir.” amir hükmünce tecziye edilecek olup, mal bildirimine ilişkin beyanında gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar ise filleri kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

EK: 3628 Sayılı Yasaya Göre 2020 Mal Bildirim Beyanı.xls Formu

Devamı: Vakıflar ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Yöneticilerinin 2020 Yılı Mal Bildirimi Yenileme Zorunluluğu – Mintez ŞİMŞEK, MEB İLKSAN Genel Müdürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler

Broşür

Bu Broşürde; kamu alacağının tahsili için borçlu adına düzenlenen ödeme emrinde yer alması gereken hususlar, yapılan tebligat sonrasında kullanılabilecek yasal haklar ve sorumluluklara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır?

Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. Kamu alacağının;

• Devlete,
• İl Özel İdarelerine,
• Belediyelere

ait olan vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i kamu alacaklarından olması gerekir.

Ancak alacağın; sözleşmeden, haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğması durumunda 6183 sayılı Kanun değil özel hukuk hükümleri uygulanır.

Ödeme Emri Niçin ve Kimler Adına Düzenlenir?

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.

Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?

Ödeme emrinde;

• Borcun asıl ve ferilerinin (gecikme faizi gibi) türü ve tutarı,

• Borcun nereye ödeneceği,

• Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,

• Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,

• Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek üzere hapis ile cezalandırılacağı,

• Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,

• Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği,

• Borçlu, hacze kabil malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise; en son kanuni ikametgah ve işyeri adreslerini, var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bu idarelerdeki kayıt ve hesap numaralarını, nüfus kayıt örneğini bildirmek zorunda olduğu, geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişilerin elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı,

hususları yer alır.

Borçlu, Ödeme Emrinde Yer Alan Borcunu Nasıl Öder?

Ödeme emrinde yer alan amme alacağının, süresinde ödenmeyen kısım için vadenin bitim tarihinden ödendiği tarihe kadar hesap edilecek aylık % 2,5 gecikme zammı (Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.) ile birlikte ödenmesi gerekir.

Ödemeler;

◊ Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

• Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

• Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

• Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer

ödeme yöntemleri ile

◊ Anlaşmalı bankaların;

• Şubelerinden,

• Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

◊ PTT işyerlerinden,

◊ Tüm vergi dairelerinden,

yapılabilmektedir.

Haber Arası Reklam

Mal Bildirimi Nedir?

Mal bildirimi; amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir.

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar şunlardır:

• Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde yer alır.

• Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.

• Borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni, mahiyetini, vasfını ve değerini belirtmelidir.

• Borçlu, her türlü gelirlerini veya haczedilebilecek malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.

• Borçlu, mal bildiriminde borcunu ne şekilde ödeyebileceğini belirtmelidir.

• Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

Mal bildirimi servet beyanı olmadığından, borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması mümkün değildir.

Malı Olmadığını Bildiren Borçlunun Bildirime Ekleyeceği Hususlar Nelerdir?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde;

• En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,

• Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bu idarelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,

• Nüfus kayıt örneğini vermek,

mecburiyetindedir.

Bu mecburiyeti makul bir özrü olmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır?

İstenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Ne Yapılır?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa (ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, ret kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde borçlu mal bildiriminde bulunmazsa) mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapsen tazyik kararı, tahsil dairesinin talebi üzerine icra mahkemesi tarafından verilir ve Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapsen tazyik kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

Mal Edinme ve Mal Artması Durumunda Borçlu Ne Yapmalıdır?

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veya borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu, bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal Bildirimi Sonucunda Ne Olur?

Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek miktarı vergi dairesince haciz olunur. Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde, vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir.

Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar Hakkında Ne Yapılır?

Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla mallarından bir kısmını veya tamamını:

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette,

2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek,yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir?

Ödeme emrini alan borçlu;

• Böyle bir borcunun olmadığı,

• Borcunu kısmen ödediği,

• Borcun zamanaşımına uğradığı,

iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Borcun Bir Kısmı İçin Dava Açılabilir mi?

Ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve tutarının açıkça gösterilmesi gerekir. Aksi halde dava açılmamış sayılır.

Dava Açılması Borçlu Hakkındaki Takip İşlemlerini Durdurur mu?

Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.

Dava Açan Borçlunun Tamamen veya Kısmen Haksız Çıkması Durumunda Ne Olur?

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

Vergi Mahkemesinde Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne Yapmalıdır?

Borçlu borcun tamamına veya bir kısmına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Bu 15 günlük süre içerisinde ödeme emrine konu borcun tamamen ödenmesi halinde, mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü de ortadan kalkacaktır.

İlk derece mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlunun, açtığı davaya konu tutarın 2019 yılı için 6.000 TL’yi aşması halinde üst yargıya başvurması mümkündür.

Borcun bir kısmına karşı dava açılması dava konusu yapılmayan kısım için mal bildiriminde bulunma süresini uzatmaz.

Ödeme emri belgesine ulaşmak için tıklayınız

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaları görmek için tıklayınız

Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem Broşürü İçin tıklayınız

Devamı: Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.