• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveToplu Çıkan Mevzuat

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31918

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1- 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektrik sayaçlarının periyodik muayenesi

GEÇİCİ MADDE 5- 1/1/2011 – 31/12/2012 tarihleri arasında piyasaya arz edilen veya en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış ve halen kullanımda olan elektrik sayaçlarından, 2021- 2022 yılı periyodik muayene başvuru dönemlerinde Bakanlığa başvurusu yapılmış ancak periyodik muayenesi yapılamamış olanların, 31/12/2023 tarihine kadar muayenelerinin yaptırılması zorunludur. 31/12/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31918

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- 3/4/2012 ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Belediye ve bağlı kuruluşlar, başvuru sahiplerinin su ve atıksu hizmetlerine ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık sözleşme yaparken nakit ya da banka kesin teminat mektubu olarak güvence bedeli talep edebilir. Abonelerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ile güvence bedelinin ödeme şekli, zamanı ve yöntemi gibi hususlar sözleşme kapsamında açıkça belirtilmek şartıyla serbestçe belirlenir. Güvence bedeli, başvuranın mensubu olacağı abone grubunda üç tahakkuk döneminde tüketilen ve/veya deşarj edilen ortalama su miktarı ile su birim m3 fiyatının çarpılması suretiyle elde edilen toplam bedeli aşmayacak şekilde belirlenir. Kademeli tarife uygulanan başvuran için tarifesindeki en alt kademesi esas alınır. Güvence bedeli, abonelik için sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin güvence bedelinin iadesinde; su ve atıksu hizmetlerinin verildiği yerdeki son endeks okuma bilgileri aboneye bildirildikten sonra, nakit tahsil edilen güvence bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle iadenin yapılacağı ay itibarıyla güncellenir. Abonenin, güncelleme yapılmasını takiben, belediye ve bağlı kuruluşlarına olan abonelik sözleşmesine ilişkin tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde abonenin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez. Güvence bedeli olarak teminat mektubu alınması halinde de on beş gün içinde iade işlemi yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesi ve hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile her yıl uygulanacak tarifeler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde belediye ve bağlı kuruluşlarca düzenlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

ad

Devamı: Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31918

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31914

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1- 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartlar;

a) 2017 model okul servis araçları için 1/7/2024,

b) 2016 model okul servis araçları için 1/7/2025,

c) 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2026,

tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Millî Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

personel programı

 

Devamı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918)

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5918)

04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31913

Karar Sayısı: 5918

Ekli “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “810 gün” ibaresi “960 gün” şeklinde, “450 gün” ibaresi “600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler (Karar Sayısı: 5918) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)

04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31913

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1- 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “510-810 gün” ibaresi “510-960 gün” şeklinde, “235-450 gün” ibaresi “235-600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Devamı: Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2022/17) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31912

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1-  20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatlar Tebliği

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatlar Tebliği

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31908

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması halinde kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.”

“c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksiklerini tamamlaması için kuruluşlara 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.”

“Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşlar sıralamaya alınmazlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Sıralamada iken tebligat sürecinde, amaç maddesinin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olmadığı ve/veya kuruluş ortağının mimar veya mühendis olmadığı tespit edilen kuruluşlar,

e) Sıralamada iken kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşlar,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut sıralamadaki kuruluşların durumu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan kuruluşlara, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılır ve 30 (otuz) gün süre verilir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatlar Tebliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31908

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1- 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine 52 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasalarda işlem yapması

MADDE 52/A- (1) Takasbank, ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen şartlarla merkezi karşı taraf olarak faaliyet gösterdiği piyasalarda işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumda, Takasbank 7 nci maddede belirtilen şartlardan muaftır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.

personel programı

Devamı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 30/07/2022

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31908

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 34/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) MKT olarak hizmet veren MTK’nın nakit kaynakları; kendi nakit kaynakları ile topladığı nakit teminatlar ve nakit garanti fonu katkı paylarından oluşur. MTK, kendi nakit kaynaklarını, TCMB’de, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları nezdinde, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİAŞ) Para Piyasasında, BİAŞ Swap Piyasasında veya BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında değerlendirir. MTK topladığı nakit teminatlar ile nakit garanti fonu katkı paylarını TCMB’de, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları nezdinde, BİAŞ Para Piyasasında veya BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası altında yer alan Repo-Ters Repo Pazarında üçüncü fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma senetleri ile teminatlandırılmasını sağlayacak şekilde değerlendirir. Bu alanlarda değerlendirilemeyen nakit işlem teminatı ve nakit garanti fonu katkı paylarının asgari %95’inin ise yine üçüncü fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma senetleri ile teminatlandırılmasını sağlayacak şekilde ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi esastır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

personel programı

Devamı: Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.