• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveToplu Çıkan Mevzuat

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

15 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31365

Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında bulunan Ticaret Denetmenleri ile Ticaret Denetmen Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Birim amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı birim amirlerini,

d) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

e) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,

f) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,

g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) Giriş sınavı: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını,

ı) Giriş sınavı komisyonu: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,

i) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Parti: Sınıfı, türü, ambalajı ve parti numarası aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan ürünler bütününü,

l) Personel Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

m) Şube Müdürü: Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürünü,

n) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ile serbest bölge müdürlüklerini,

o) Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü ve Ticaret Denetmenleri Servisi: Denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla, Bölge Müdürlüklerinin görev alanı içinde denetmen bulundurulmasına gerek görülen il ve ilçelerde oluşturulan denetim birimlerini,

ö) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

p) Yeterlik sınavı: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavını,

r) Yeterlik sınavı komisyonu: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavı komisyonunu,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Denetmen Yardımcılığına giriş

MADDE 5 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek tarihte ve yerde yapılacak özel bir giriş sınavı ile mesleğe alınırlar. Ticaret Denetmen Yardımcılarından yeterlik sınavını başarı ile tamamlayanlar Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

Giriş sınavı

MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılır. Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırılabilir. Sözlü sınav ise Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava, KPSS başarı sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise, KPSS başarı sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının üç katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dalları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sayıları, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda istenen belge ve beyanlar sınava son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve istatistik bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak.

d) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde veya türlerinden Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Son başvuru tarihi itibarıyla 8 inci maddede belirtilen şartlara sahip olan adaylar giriş sınavı başvurusunu, duyuruda belirtilen başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda yaparlar. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına başvuracaklardan Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak Fotoğraflı İş Talep Formu istenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. Personel Genel Müdürlüğü, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder.

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 11 –  (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı ya da Personel Genel Müdürü başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Giriş sınavı için birden fazla giriş sınavı komisyonu oluşturulabilir.

(2) Bakan Yardımcısının giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda, Personel Genel Müdürü ve Genel Müdür giriş sınavı komisyonunun tabii üyesi olup kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından; Personel Genel Müdürünün giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda ise kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenir.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Giriş sınavı komisyonuna asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre katılırlar.

(4) Giriş sınavı komisyonu; 6 ncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak üzere, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

(5) Giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek konulara ilaveten genel ekonomi bilgisi alanında yapılır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az yetmiş puan olması gereklidir. Giriş sınavı komisyonunca belirlenecek sıraya göre okunacak grupların birinden altmış puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez.

(2) Yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına göre listelenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavın sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı tebligatta bulunulmaz.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı notu

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı notu, giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise giriş sınavı notu sözlü sınav notudur.

(2) Giriş sınavı komisyonunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı liste halinde tespit edilerek tutanağa bağlanır.

(3) Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen Ticaret Denetmen Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak ve öncelik teşkil etmez ve her hâlükârda bir yılı geçemez.

(5) Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren on gün içerisinde ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar giriş sınavı komisyonunca en geç on gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir. Sınav komisyonunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

(6) Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atama yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde istenilen belgeleri Personel Genel Müdürlüğüne teslim edenler, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticaret Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı

MADDE 20 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Ürün ve ürün grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,

ç) Dış ticaret politikası, ürün güvenliği, kalite ve denetimler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

d) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmak,

e) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak,

f) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların sağlanması suretiyle mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak,

amaçları göz önünde bulundurulur.

Yetiştirme şekil ve esasları

MADDE 21 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlüğün ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de görüşü alınmak suretiyle Personel Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulurlar.  Adaylık eğitimine ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğitim planı Bakan tarafından onaylanır.

(2) Ticaret Denetmen Yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarını kapsar. Ticaret Denetmen Yardımcıları büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Çalışmalarda Ticaret Denetmenleri, Ticaret Denetmen Yardımcılarına nezaret ederler.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında Ticaret Denetmen Yardımcılarının, Ticaret Denetmeni refakatinde belli bir tarım ürünü ve ürün güvenliği denetimlerine tabi bir ürün grubu üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Dönem sonunda, üzerinde çalıştıkları ürün hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne teslim ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları Bölge Müdürlüğünce yeterli görülen Ticaret Denetmen Yardımcıları, Ticaret Denetmeni refakatinde, ikinci dönem çalışmasında üzerinde çalıştıkları ürünün ve bu ürünün bulunduğu gruba dâhil diğer ürünlerin denetimine çıkarak ve çalışmalarını ürün grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim konusunda bilgi ve beceri kazanırlar.

(3) Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Ticaret Denetmen Yardımcıları için refakat eden Ticaret Denetmeninin uygun değerlendirme raporu sonucunda Bölge Müdürlüğünce, üzerinde çalıştıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(4) Ticaret Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık dönemler halinde kendilerine verilen ürün ve ürün gruplarına ilişkin denetim tecrübesi ve denetim mevzuatına hâkimiyet sağlama üzerine uygulamalı çalışmalar yaparlar. Dönem sonlarında Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Ticaret Denetmen Yardımcılarına, üzerinde çalıştıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(5) Ticaret Denetmen Yardımcılarının üç yıl içinde yetiştirilmesiyle ilgili diğer faaliyetler Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek amacıyla Genel Müdürlükçe yeterlik sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik sınavına çağrılma

MADDE 23 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakanın onayı ile Genel Müdür veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü başkanlığında, Genel Müdürlük,  Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı ile bir Bölge Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden üç de yedek üye belirlenir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı konuları şunlardır:

a) Ürün güvenliği ve ticari kalite denetimine ilişkin mevzuat.

b) Güncel Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti.

c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler.

ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler.

d) Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, personel ve protokol uygulamaları.

e) Genel kültür.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri yeterlik sınavı komisyonunca ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notun aritmetik ortalamasıdır.

(3) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, yeterlik sınav komisyonunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yeterlik sınavı komisyonunun kararı kesindir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar, tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava alınır. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar Ticaret Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Denetmen Yardımcıları, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin görev ve yetkileri

MADDE 29 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlere yönelik denetim görevini gerçekleştirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne veya Şube Müdürlüğüne bağlı ilgili Ticaret Denetmenleri Servisine teslim etmek.

b) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, ilgili yerlerde inceleme ve denetim yapmak, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek.

c) Gerektiğinde ürünlerden numune almak.

ç) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp ilgili birim arşivine teslim etmek.

d) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

e) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve personele yönelik olarak öngörülen denetim, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faaliyetleri yerine getirmek.

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi yönünde Bakanlığın talimatı veya resen hazırladıkları rapor ve önerileri Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe sunmak.

g) Denetim faaliyetlerine ilişkin Denetmenin sorumluluğundaki her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bilgi sistemlerine aktarmak.

ğ) Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak.

h) Bakanlığın ürün güvenliği ve kalite denetimlerine ilişkin vereceği diğer işleri yapmak.

Denetmenlerin sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirir.

(2) Denetmenler, resmî ilişkilerinde firma yetkililerine ve diğer personele nezaket kurallarına uygun olarak davranır.

(3) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek bilgiler ile ticari hal ve gidişatı hakkında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe gizli tutar.

(4) Denetmenler, aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi veya akrabalarıyla çıkar birliği bulunan ya da tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık gibi halleri olan firmalarla ilgili denetim yapamazlar; bu tür bir görevlendirmenin yapılması halinde durumu Şube Müdürüne bildirir.

(5) Denetmenler yürüttükleri denetim faaliyetlerini takip eder ve sonuçlandırır.

(6) Denetmenler, denetim faaliyetlerini 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütür.

(7) Refakatine verilen Ticaret Denetmen Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

(8) Denetmenler, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Esasları

Denetmenlerin çalışmaları

MADDE 31 – (1) Denetmenler, görev ve çalışmalarını ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.

(2) Denetmenler, Bakanlıkça verilen fotoğraflı ve mühürlü kimlik belgesini, denetim esnasında istenmesini beklemeksizin göstererek kendilerini tanıtırlar.

(3) Dış ticaret denetimlerinin tek Denetmen tarafından; iç piyasa denetimlerinin iki Denetmen tarafından yapılması esastır; ancak gerektiğinde daha fazla Denetmen görevlendirilebilir.

(4) Birden fazla Denetmenin yaptığı denetimlerde kıdemli Denetmenin görüşü esastır. Ancak diğer Denetmenin denetim hakkında farklı bir görüşü varsa denetim sonrasında farklı görüşü olan Denetmen tarafından durum tutanak altına alınır ve Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne veya ilgili Şube Müdürlüğüne bağlı Ticaret Denetmenleri Servisine teslim edilir veya elektronik ortamda kayıt altına alınır.

Kıdem

MADDE 32 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma süreleri meslek kıdeminden sayılır. Aynı giriş ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma

MADDE 33 – (1) Denetmenlere, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile hafta sonu tatilleri de dâhil olmak üzere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenir.

Reddedilen partilerin ikinci defa denetimi

MADDE 34 – (1) Reddedilen partilerin denetimine yine aynı Denetmen gönderilir. Şayet başka bir Denetmen gönderilecekse geri çeviren Denetmen de ikinci denetimde mutlaka bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, partiyi geri çeviren Denetmenin; izin, geçici görev veya denetim talebi geldiği anda başka bir görevde bulunması halinde uygulanmaz, ancak ikinci denetimi yapan Denetmen tarafından partinin durumu hakkında, partiyi reddeden Denetmene bilgi verilir.

Mühür

MADDE 35 – (1) Ticaret Denetmenlerine ve tek başına denetim yetkisi verilmiş Ticaret Denetmen Yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kaybeden Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

(2) Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla aylıksız izne ayrılan Denetmen mührünü Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Şube Müdürüne teslim eder.

Denetmenliğe yeniden atanma

MADDE 36 – (1) İstifa, çekilme, emeklilik nedenleriyle ya da Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere Bakanlıktan ayrılan Denetmenler, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartını taşımaları, boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla Personel Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanın onayı ile yeniden Denetmenliğe atanabilirler.

Denetmenlerin gümrük işlemleri ile ilgili mükellefiyeti

MADDE 37 – (1) Denetmenler; ürün güvenliği ve denetimi mevzuatının öngördüğü izin ve uygunluk belgeleri/referans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve ürün standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya denetim belgesinin süresi geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşması halinde, gerekli tedbirlerin gümrük idarelerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere durumu Şube Müdürüne bildirirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya yönelik önlemler

MADDE 38 – (1) Genel Müdürlük; bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri alır.

Yardım yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Denetmenlere, görevlerini yürütürken, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları firmalar gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 40 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün Denetmenliği Yönetmeliği ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetmen yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları, 40 ıncı madde ile yürürlükten kaldırılan tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komisyonlar bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı: Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

– Garanti belgesi, aidatsız kredi kartı

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira idari para cezası uygulanacak.

– Tüketicileri aldatıcı reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 228 bin 654, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 114 bin 326, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanacak.

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 11 bin 429 lira idari para cezası verilecek.

– Her bir işlem için 452 lira

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan idari para cezaları da yeniden düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 452 lira olacak.

– Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.

Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 45 bin 728 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653 lira idari para cezası verilecek.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı – Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

personel programı

Devamı: 2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3424)

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı 3424

13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31363

Karar Sayısı: 3424

Ekli “Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları esas alınarak belirlenir.

(2) İl/ilçe bazında aile başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Vakıfların yıl içinde aile başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak aileler ise 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanır. Vakıfların yıl içinde aile sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

(4) Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin ısınma İhtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

(5) Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.

(6) 2021 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dâhilinde yapılır.

Görevlendirme

MADDE 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktalan ile vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

(2) Sevkiyat programı, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKİ ve TTK’nın termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Dağıtım takvimi ve termin planına uyulamaması durumunda vakıfların talepleri TKİ ile TTK’nın imkânları dâhilinde hazırlayacağı sevkiyat programına göre karşılanır.

(3) TKİ’nin bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esastır. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan ulaştırılmasını sağlar.

(4) TCDD Taşımacılık A.Ş. ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

(5) Bu Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda, PTT tarafından doğrudan kömür teslim edilmesi öngörülen ailelerin kimlik, adres, iletişim, miktar ve kömür teslimine ilişkin diğer bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca PTT’ye bildirilir.

(6) TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT, kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Organizasyon ve denetim

MADDE 3- (1) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek olanlar hariç olmak üzere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olur.

(3) Vakıflar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

MADDE 4- (1) Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dâhil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek muhtaç ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenir.

(3) PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömür dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenir.

Görevlendirme bedeli

MADDE 5- (1) TKİ ve TTK genel müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CİF satış esaslarına göre teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ ve TTK’ya ödenir.

Uygulama

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kömür Dağıtım Takvimi İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3424) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri (SHY-6A) Değişiklik

06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31356

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’ne 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Küresel salgın durumunda süre uygulamaları

EK MADDE 1 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan şart aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ek 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

personel programı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/11/2013 28823
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/8/2016 29807
2- 24/3/2017 30017
3- 15/1/2019                    30656 (Mükerrer)
4- 6/3/2020 31060

 

Devamı: Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genelgesi 2020/53 – Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/53

Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70809318-203.05.15-17001279

Tarih: 29.12.2020

Konu : Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/53

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü 19/10/1971 tarihli ve 13991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 02/09/1971 tarihli Kararı uyarınca 01/01/1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01/01/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Sözleşme 01/04/1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 39 uncu maddesi gereğince 18/10/1971 tarihli ve 13990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 13/09/1971 tarihli kararına göre Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/53 – Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Kanun No. 7262

Kabul Tarihi: 27/12/2020

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, kapsam ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun hükümleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kapsamına bağlı olarak uygulanır.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini,

b) BMGK kararı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarını ve bu kararların eklerini,

c) Komisyon: Denetim ve İşbirliği Komisyonunu,

ifade eder. Fon, malvarlığı ve malvarlığının dondurulması tanımları bakımından 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tanımlar uygulanır.

Yasak işlem ve faaliyetler

MADDE 2 – (1) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak;

a) Bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca iş ilişkilerine girmesi,

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması,

yasaktır.

ad

(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların;

a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi,

b) Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi,

c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi,

yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.

(3) BMGK tarafından izin verilen hâller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasaktır.

(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından Komisyona yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ya iletilir.

Malvarlığının dondurulması ve yasakların uygulanması

MADDE 3 – (1) BMGK’nın kararlarına konu;

a) Kişi veya kuruluşların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’de bulunan malvarlığının,

b) Deniz ulaşım araçlarının,

dondurulması veya 2 nci maddede belirtilen yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.

(2) BMGK’nın kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 2 nci maddede belirtilen yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı hâlinde Komisyonun önerisi üzerine Türkiye’deki malvarlıkları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte nihai listeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde gecikmeksizin yayımlanır.

(4) BMGK kararları uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin verilen kararların icrası ve sonuçları bakımından bu Kanunda düzenlenen hükümler saklı kalmak üzere 6415 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkra uyarınca verilen yasaklama kararları ilgisine göre yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhâl yerine getirilir.

(6) BMGK kararlarında belirtilen harcama ve ödemeler için kararda gösterilen usul ve sınırlarla bağlı kalmak üzere birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Denetim ve İş Birliği Komisyonu

MADDE 4 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Denetim ve İş Birliği Komisyonu oluşturulmuştur. Bu Kanunun uygulanmasında denetim ve iş birliği, Komisyon tarafından sağlanır. Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşur. Komisyonun sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri Komisyona çağrılabilir. Komisyon, gerek görmesi hâlinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Komisyon bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi ve belge istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. Komisyon kamu kurum ve kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve öneride bulunabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, 2 nci maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Komisyona bildirmekle yükümlüdür.

(4) Komisyon, yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde listelerden çıkarılmasına ilişkin olarak BMGK’ya gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına öneride bulunabilir.

(5) Komisyon yılda en az iki defa toplanır. Komisyon başkanı gerektiğinde Komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon, birinci fıkrada sayılan üyeler ile toplanarak katılanların en az dokuzunun oyu ile karar verir. Komisyonun başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bir yılda beşten fazla toplantı için ödeme yapılmaz.

(6) Komisyon çalışmaları gizlilik esaslarına uygun olarak yerine getirilir.

Ceza hükümleri

MADDE 5 – (1) 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) 3 üncü madde hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(4) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu maddede tanımlanan fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Bu madde kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) 2 nci maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetleri gerçekleştiren veya 3 üncü madde hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen fiilin bir özel hukuk tüzel kişisinin yararına gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek idari para cezasının üst sınırı elli milyon Türk lirasıdır. Bu fıkra uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi hâlinde işleme veya eyleme konu miktardan az olamaz.

(9) Bu madde hükümlerine göre idari para cezasına karar vermeye Komisyon yetkilidir.

Yönetmelik

MADDE 6 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Komisyonun çalışma usul ve esasları Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 7 – 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti hâlinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunulur. İçeriğin en geç yirmi dört saat içinde içerik ve/veya yer sağlayıcı tarafından çıkarılmaması veya içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması hâlinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı internet ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurur. Hâkim, talebi en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderir. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. Bu fıkra kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle verilir.”

MADDE 8 – 2860 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 9 – 2860 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.”

MADDE 10 – 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine, beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi hâlinde, dokuzuncu fıkra uyarınca yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev yapanlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu yetkili makama bildirilir.

İzin verilen yardım toplama şekli dışında 5 inci maddede belirtilen diğer yardım toplama şekillerine göre izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar vermeye yardım toplama iznini veren makam yetkilidir.  İzinsiz yardım toplanması hâlinde idari yaptırımlara vali karar verir. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına veya kaymakamlara devredebilir.”

MADDE 11 – 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki” ibaresi “, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ve vakıflar ile diğer” şeklinde ve “ile derneklere” ibaresi “ile bunlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 5253 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamazlar. Dernek organlarına seçildikten sonra yukarıdaki suçlardan mahkûm olanların görevi sona erer. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu görevlilerine” ibaresi, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkraya aşağıdaki cümleler ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu denetimlerin, yapılacak risk değerlendirmelerine göre üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl yapılması esastır.”

“İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, denetimlerde görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu denetimlerde görevlendirileceklere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”

“Denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

Özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, İçişleri Bakanlığınca veya mülki idare amirliğince talep edilmesi hâlinde, dernekler ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenir.

Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 14 – 5253 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin başlığı “Yurt dışı yardımlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 15 – 5253 sayılı Kanuna 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Görevden uzaklaştırma ve faaliyetten geçici alıkoyma

MADDE 30/A – Bir derneğin faaliyeti çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Mahkeme kırk sekiz saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verir ve yargılamaya Türk Medenî Kanununun 89 uncu maddesine göre devam eder. İlgililer her zaman faaliyetten geçici alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.

Birinci fıkraya ve 32 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre geçici olarak görevden uzaklaştırılan organların ve bu organların üyelerinin yerine yapılacak atamalarda 27 nci madde ile Türk Medenî Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“k) 9 ve 19 uncu maddelerinin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.”

“t) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi hâlinde, 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu yetkili makama bildirilir.

u) Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar idari para cezası verilir. Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırın, o yıl için 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.”

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine bin beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki idare amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen otuz gün içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması hâlinde Türk Medenî Kanununun 89 uncu maddesine göre işlem tesis edilir.”

MADDE 17 – 5253 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – Bu Kanun hükümleri; derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyette veya iş birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 123 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya ya da malvarlığı değerlerinin kıymeti tespit edilir.”

MADDE 19 – 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, diğer alt bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde, fıkrada yer alan “ikimilyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun,”

“d) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan terörizmin finansmanı suçunun,”

“Ancak idari para cezası, işleme veya eyleme konu menfaatin iki katından az olamaz.”

“(3) Birinci fıkrada sayılan suçların bir tüzel kişinin yararına işlenmesi durumunda, tüzel kişi hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi için fiili gerçekleştiren kişi hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanması beklenmez. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda suçun tüzel kişinin yararına işlenmediğinin anlaşılması hâlinde idari para cezası kaldırılır, tahsil edilmiş ise iade edilir.”

MADDE 20 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “spor kulüpleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,”

MADDE 21 – 5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin başlığı “Müşterinin tanınması” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal sınırları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22 – 5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “uygun olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “risk temelli yaklaşımla,” ibaresi, “getirilen yükümlülüklere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yükümlü ve finansal grup seviyesinde” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Finansal gruba bağlı kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak grup içerisinde bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yer alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından kaçınılamaz. Bakanlık paylaşıma konu bilgileri ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 23 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk lirası, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli bin Türk lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu,  yetkili müessese, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması hâlinde, idari para cezası işlem tutarının yüzde beşinden az olmamak üzere iki kat olarak uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edilmesinin tespiti hâlinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının tebliği ile birlikte yazılı ihtar yapılarak altmış günden az olmamak üzere yeni bir süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde verilen ilk idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır. İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması için durum ilgili kuruma bildirilir.

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey yöneticisine ikinci fıkra kapsamında belirtilen ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için kırk bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı bir milyon Türk lirasını geçemez.

(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için kırk milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için dört milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.

(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 24 – 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı “Koruma tedbirleri” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı da elkoyma kararı verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç yirmi dört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Hâkimin onaylaması hâlinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hâkim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde alınamaması hâlinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır.”

“(3) Aklama suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 139 uncu maddesinde yer alan hükümlere göre gizli soruşturmacı görevlendirilebilir ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 25 – 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bakan bu yetkisini bakan yardımcısına devredebilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında askıya alınan veya gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren yükümlülere işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari para cezası verilir. Ancak verilecek idari para cezası elli bin Türk lirasından az olamaz.”

MADDE 26 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.”

MADDE 28 – 6102 sayılı Kanunun 415 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10/A” ibaresi “13 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – 6102 sayılı Kanunun 417 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sermaye Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 30 – 6102 sayılı Kanunun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ispat eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – 6102 sayılı Kanunun 486 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.”

MADDE 32 – 6102 sayılı Kanunun 489 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.”

MADDE 33 – 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesine onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(13) Bu Kanunun;

a) 486 ncımaddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,

b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası,

idari para cezasıyla cezalandırılır.”

MADDE 34 – 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

MADDE 35 – 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;

1) Mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,”

MADDE 36 – 6415 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, maddenin mevcut yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.”

“Ayrıca, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 37 – 6415 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır.”

“(4) 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde listelerden çıkarılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine teklif edilebilir. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir.”

MADDE 38 – 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilir.”

“(3) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında,  mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhâl uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(5) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunar.

(6) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılır. Komisyon, taleplere ilişkin önerisini ilgili bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler dördüncü fıkra uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.

(7) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına Başkanlık tarafından karar verilir. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 39 – 6415 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına “kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi ve “malvarlığının dondurulmasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – 6415 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının başına “5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41 – 6415 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bulunup bulunmadığını,”  ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 42 – 6415 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Kanunun 5 ila 7 nci maddeleri uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da ikinci fıkra kapsamında fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet veren kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye on bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu fıkra uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi hâlinde işleme konu edilen miktardan az olamaz.”

Mevcut kararların uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak yetkili kurullar tarafından verilen kararların uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili kurullar tarafından verilen kararların yerine getirilmesinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Kanunun;

a) 28 ila 34 üncü maddeleri 1/4/2021tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 31/12/2020

 

 

Devamı: 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 31/12/2020

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“y) Yerleşim birimi: Merkezi idarenin ilçe kademesinden küçük belde ve köyleri ile köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüştürülen yerleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Bu şekilde açılan eczanenin izin verilen yerleşim birimi dışına naklinde nüfus kriteri işletilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 4 –  (1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından en geç 31/12/2021 tarihine kadar yerine getirilir.

(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan serbest eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan serbest eczaneler tarafından ise en geç 31/12/2021 tarihine kadar yerine getirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/4/2014 28970
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 23/8/2014 29097
2- 7/2/2015 29260
3- 28/3/2016 29667
4- 11/3/2017 30004
5- 31/12/2018                       30642 (4. Mükerrer)
6- 29/6/2019 30816

 

Devamı: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53)

2021 Yılı Çevre Kanununun 20. Maddesi Birinci Fıkrası İPC

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının Kanundaki ceza miktarı 1/1/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000         TL

100.000      TL

80.465 TL

402.385 TL

personel programı

 

Devamı: 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi

2021 Yılı Ceza Muhakemesi Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemeler

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Adalet Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 778 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 856 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 358 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.536 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 856 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.536 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.729 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

personel programı

 

Devamı: Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2021 Yılı Tarifesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 31/12/2020

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “8.Atık Yönetimi” başlıklı kısmına 8.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

8.7 Atık Yağ Transfer Noktası”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-3B’sindeki tablonun LİSANS KONULARI Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloda yer alan “Ambalaj Atığı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3C’sindeki tabloda yer alan “Atık Yağ” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/9/2014 29115
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2016 29834
2- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer)
3- 6/11/2020 31296

 

 

Devamı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.