• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveTüketici Mevzuatı

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

– Garanti belgesi, aidatsız kredi kartı

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira idari para cezası uygulanacak.

– Tüketicileri aldatıcı reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 228 bin 654, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 114 bin 326, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanacak.

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 11 bin 429 lira idari para cezası verilecek.

– Her bir işlem için 452 lira

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan idari para cezaları da yeniden düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 452 lira olacak.

– Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.

Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 45 bin 728 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653 lira idari para cezası verilecek.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı – Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

personel programı

Devamı: 2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2021 Tüketicinin Korunması Kanununun 77 nci Maddesi İPC

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

personel programı
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 2.282
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 45.728
2.282
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 11.432.783
1.143.274
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
228.653
22.861
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
22.861
2.282
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 22.861
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi 22.861
(b) bendi 457.308
(c) bendi 11.430
228.654
(ç) bendi 11.429
(d) bendi 114.326
(e) bendi 114.326
(f) bendi 57.160
(g) bendi 11.429
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
114.326
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
11.429
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 57.160
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 2.282 – 114.326
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 57.160 – 228.655.756

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2021 Tüketicinin Korunması Kanunun 68 Parasal Sınırlar

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Yetki

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Değişiklik

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

“b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

c) Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/8/2016 29793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2017 30081
2- 22/5/2018 30428
3- 15/8/2018 30510
4- 28/9/2018 30549
5- 7/11/2018 30588
6- 28/11/2018 30609
7- 18/1/2019 30659
8- 22/06/2019 30809
9- 15/11/2019 30949
10- 21/01/2020 31015
11- 18/6/2020 31159

 

Devamı: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Değişiklik

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029
personel programı

Devamı: Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/2/2020 31037
personel programı

 

Devamı: Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik 05/11/2020

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“i) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029

Eki İçin Tıklayınız

 

Devamı: Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tüketici Hakları Sıkça Sorulan Sorular

Tüketici Hakları Sıkça Sorulan Sorular

1- Tüketicilerin garanti ile ilgili hakları nelerdir?

Tüketicinin garanti ile ilgili hakları Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 8 inci (Ücretsiz onarım hakkı) ve 9 uncu (Tüketicinin diğer hakları) maddelerinde açıkça ifade edilmiştir. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Ücretsiz onarım isteme hakkı” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin, “Tüketicinin diğer hakları” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

2- Garanti süresi ne kadardır? Bu süre ne zaman başlar?

Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Garanti süresi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fırkasında da belirtildiği üzere; “Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.”

3- Garanti belgesini düzenleme ve tüketicilere verme sorumluluğu kim ya da kimlerdedir?

Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca; üreticiler ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Üreticiler veya ithalatçıların bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları garanti belgelerini tüketicilere teslim etme ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı ise satıcılara aittir.

4- Garanti kapsamında yer alan, arızalanan ürünün tamir edilmek üzere servis istasyonlarına gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilebilir mi?

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, tüketicinin seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda, malın firmaya ya da yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.

personel programı

5- Onarılmak üzere yetkili servis istasyonuna gönderilen ürüne ilişkin azami tamir süresi ne kadardır?

Tüketicilerin kullanımına sunulan ürünlere ilişkin azami tamir süreleri Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu Ürünler Listesi”nde açıkça belirtilmiştir. Bu süre, binek otomobiller, kamyonetler, motosikletler, karavanlar gibi taşıtlar için 45 iş günü olmak üzere, listede yer alan diğer tüm mallar için 20 iş günüdür.

6- Azami tamir süresi ne zaman başlar?

Gerek garanti süresi devam eden gerekse sona eren ürünler için azami tamir süresinin ne zaman başlayacağı, bu sürenin başlangıcı için bildirimlerin kimlere ve ne şekilde yapılacağı, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Servis istasyonlarının sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.” hükmüyle açıkça belirtilmiştir.

7- Üretici veya ithalatçıların tüketicilere sunmuş oldukları ürünlere ilişkin satış sonrası hizmet verme yükümlülüğünün süresi ne kadardır?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; üretici veya ithalatçıların, kendileri tarafından kurulabilecek ya da verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla faydalanabilecekleri kurulu servis istasyonları veya servis organizasyonları vasıtasıyla, Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için kullanım ömürleri süresince satış sonrası hizmetleri sunmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

8- İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyeti sona ererse, mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından kim ya da kimler sorumlu olur?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu” başlıklı 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre; ithalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi durumunda mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen, garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.

9- Tüketiciler, satış sonrası hizmetlerden yararlanabilecekleri yetkili servis istasyonları ile yedek parçaları temin edebileceği yerlere ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilir?

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin “Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması zorunlu bilgiler” başlıklı 7 nci maddesi uyarınca; yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almak zorundadır.

10-Üretici ve ithalatçıların tüketicilere yedek parça sağlamak zorunda olduğu süre ne kadardır?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Yedek parça ve fiyat listesi” başlıklı 12 nci maddesine göre; “Üreticiler veya ithalatçılar, tüketicilerin yedek parça satışından kaçınamazlar.” Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, üretici veya ithalatçının tüketicinin kullanım ömrü süresince tüketicinin talebi üzerine yedek parça sağlaması zorunludur. Her bir ürün için “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” ekli listesinde kullanım ömrü belirlenmiş durumdadır.

11- Kullanım hatası nasıl oluşur?

Kullanım hatası, tüketicinin ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanması durumunda oluşur.

12- Kullanım hatası durumunda tüketici garanti ile ilgili haklarını kullanabilir mi?

Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Kullanım hatası” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; “Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci (ücretsiz onarım isteme hakkı) ve 9 uncu (tüketicinin diğer hakları) madde hükümleri uygulanmaz.” Diğer bir deyişle kullanım hatası durumda tüketici garantiye ilişkin haklarını kaybetmektedir.

13- Tanıtma ve kullanma kılavuzunu düzenleme ve tüketicilere verme yükümlülüğü kim ya da kimlerdedir?

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin “Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu” başlıklı 8 inci maddesine göre; “Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.”

14- Yetkili servis istasyonları tarafından teslim alınan ya da yetkili servis istasyonlarına teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak belge düzenlenmesi zorunlu mudur?

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin “Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.

15- Garanti süresi sırasında malım değiştirildi… Bu değiştirilen diğer malın garanti süresi ne kadardır?

Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Değiştirilen malın garanti süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde “ Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.” hükmü yer almaktadır.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Devamı: Tüketici Hakları Sıkça Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor Musunuz?

Tüketici Hakları

— Aldatıcı Reklam

— Ürün Güvenliği

— Abonelik

— Cayma Hakkı

— Ayıpla Mal ve Hizmet

— Mesafeli Sözleşmeler

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu broşür tüketicinin korunmasına yönelik farklı baslıklardaki önemli hususları ve bunlara yönelik sorumluluk ve yükümlülüklerini
hatırlatmak için hazırlanmıştır.

Her bir baslık altındaki detaylı hükümlere ve ilgili diger kanun hükümlerine tuketiciakademisi.gov.tr web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cayma Hakkı

Cayma Hakkı Nedir?

Herhangi bir sebep göstermeksizin ve ceza ödemeksizin bir malı iade etmeniz veya hizmet sözleşmesinden vazgeçmeniz için size sunulan bir haktır.

 • Taksitli alışverişlerinizde,
 • Tüketici kredisi kullanımında,
 • Ön ödemeli konut alımında,
 • Satıcının iş yeri dışında yapılan pazarlama sonucu bir ürün aldığınızda,
 • Internet, TV veya telefon üzerinden yaptığınız alışverişlerde (Mesafeli Sözleşmeler),
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil satın aldığınızda veya Finansal Hizmetleri Mesafeli Yollarla Kullandığınızda

size verilen süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeden veya ceza ödemeden bu işlemlerden cayma hakkınız vardır. Tek yapmanız gereken bu hakkınızı kullanmak istediğinizi satıcı veya hizmet sağlayıcınıza bildirmektir.

UNUTMAYIN!
Mağazalardan görerek satın aldığınız ürünler için cayma hakkınız bulunmaz. Ancak firmalar kendi inisiyatifleriyle müşteri memnuniyetini sağlamak adına size cayma hakkı tanıyabilir.

CAYMA HAKKI KULLANIMA İLİŞKİN BİLMENİ GEREKENLER

Cayma hakkı kullanımı yapılan alışverişin içeriğine göre farklılık gösterebilir. Bu broşür tüketicilerin sık rastladığı durumlara ilişkin genel hatırlatmalar içerir.

Sorun yasayan tüketiciler cayma haklarının kapsamı, nasıl kullanılacağı, nereye başvuracağı hakkında detaylı bilgiye www.tuketiciakademisi.gov.tr adresinden ulaşabilir veya Alo 175 Tüketici hattına müracaat edebilir.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER 7 GÜN

 • Kullanılmış bir mal için cayma hakkınız bulunmaz.
 • Hizmet alımlarında onayınız ile hizmet sunumu başladıysa, cayma hakkınızı kullanamazsınız.
 • Taksitli alışveriş olarak değerlendirilmediği için kredi kartıyla yapılan alışverişlerinizde cayma hakkınızı
  kullanamazsınız.

TÜKETİCİ KREDİSİ 14 GÜN

 • Krediden faydalanmaya başladıysanız, anapara ve anaparanın iade tarihine kadar tahakkuk etmiş faizi cayma bildiriminizi ilettikten sonraki 30 gün içinde krediyi verene geri ödemeniz gerekir, aksi halde cayma gerçekleşmemiş sayılır.
 • Faiz, sözleşmenizde belirlenen faiz oranına göre hesaplanır. Hesaplanan faiz ve bir kamu kurum veya kurulusuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında sizden herhangi bir ek bedel talep edilemez.

ÖN ÖDEMELI KONUT SATIŞLARI 14 GÜN

 • Cayma hakkını kullanıldığınıza dair bildirimi 14 gün içinde noter aracılığıyla satıcıya yöneltmeniz yeterlidir.
 • Konutu kısmen veya tamamen krediyle alıyorsanız size tanınan cayma hakkı süresi içinde kredi veren kurum faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında sizden hiçbir masraf talep edemez.
 • Satıcı yaptığınız ödemeyi ve borçlanma belgelerini size iade ettiği sonraki on gün içinde, elde ettiğiniz tüm kazanımları geri vermeniz zorunludur.
 • Konut bedelinin bir kısmı için kredi kullanıyorsanız, satıştan caydığınızı kredi veren kuruluşa bildirmek satıcının yükümlülüğüdür.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

personel programı

Devamı: Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor Musunuz? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

22 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31221

Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci, 57 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

c) İş günü: Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve Pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

ç) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

e) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Kullanılmış mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Ek-1’de yer alan ikinci el malları,

g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Yenileme merkezi: Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişiyi,

ı) Yenileme yetki belgesi: Yenileme merkezi faaliyetiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler adına Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

i) Yenilenmiş ürün: Yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış malı,

j) Yetkili alıcı: Kullanılmış malı yenilenmesi amacıyla kendi veya yenileme merkezi adına alan ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Yetkili satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye yenilenmiş ürün sunan ya da yenilenmiş ürün sunanın adına veya hesabına hareket eden ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Haber Arası Reklam

İKİNCİ BÖLÜM

Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilir. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak tekrar satışa sunulabilir.

(2) Kullanılmış mal yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınarak yenileme merkezine iletilmek suretiyle veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilir.

(3) Ek-1’de yer alan cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunludur.

(4) Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilerek satışa sunulması zorunludur. Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde, “üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün” ibaresine de yer verilir.

(5) Yenilenmiş ürünün 14 üncü maddede düzenlenen yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulması zorunludur. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya aittir. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir. Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

(6) Kullanılmış malın üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezi tarafından üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini korur.

(7) Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulması zorunludur. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya aittir. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

(8) Yetkili alıcı ve yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla, birden fazla yenileme merkezine hizmet verebilir. Yetkili alıcı ve yetkili satıcının bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yenileme merkezinin kendilerine verdiği yetki ile sınırlıdır.

Yenileme merkezlerinin kuruluşu

MADDE 6 – (1) Kullanılmış malların bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulması amacıyla, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek üzere yenileme merkezleri kurulur.

Başvuru ve izin

MADDE 7 – (1) Yenileme merkezlerinin Bakanlıkça onaylı yenileme yetki belgesi alması zorunludur.

(2) Yenileme yetki belgesi verilmesine ilişkin hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(3) Bakanlığa yapılan başvurular üzerine, Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere yenileme yetki belgesi verilir.

(4) Yenileme yetki belgesi her bir yenileme merkezi için ayrı ayrı düzenlenir ve bu yetki belgesi başkasına devredilemez.

(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, başvuruda bulunan yenileme merkezi ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir ve inceleme yaptırabilir.

Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 8 – (1) Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için;

a) Bakanlıkça veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standardlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olunması,

b) Ticaret odasına kayıtlı olunması,

c) Kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Ticaret şirketlerinin temsile yetkili kişilerinin;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması,

3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, bilişim suçları ile özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) On milyon Türk Lirasından az olmamak üzere ödenmiş sermayeye sahip olunması,

e) Bakanlık tarafından ilan edilecek diğer hususların sağlanması,

gereklidir.

Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi ve diğer işlemler

MADDE 9 – (1) Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur.

(2) Yenileme merkezinin unvan, adres ve diğer iletişim bilgileri ile ortaklık yapısında değişiklik olması durumunda bu değişiklikler otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Yenileme yetki belgesinin iptali

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içinde aykırılığın düzeltilmemesi, belge verilmesinde aranan şartların kaybedilmesi veya yenileme merkezinin başvurusu üzerine yenileme yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen yenileme merkezine bir yıl süreyle belge verilmez.

(2) Geçerlilik süresi sona ermesine rağmen belgesini yenilemeyen veya belgesi iptal edilen yenileme merkezi faaliyetlerine devam edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluğa İlişkin Usul ve Esaslar

Yetkili alıcının sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış mallar için Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden malın “Beyaz Liste”de olup olmadığını kontrol eder. Garanti belgesi, fatura veya fatura yerine geçen perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, gider pusulası ve benzeri belgelerin kontrolünü yapar ve bu kontrole ilişkin işlem kayıtlarını saklar.

(2) Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl veri trafiği bulunduğunu kontrol eder.

(3) Kullanılmış malın kişisel veri bulundurma özelliğinin bulunması halinde; yetkili alıcı tüketiciden, malın içinde bulunan verilerin yenileme merkezi tarafından herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edileceğine ve bir daha bu verilere ulaşılamayacağına dair onayını ve malın yetkili alıcıya teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun tüketicinin kendisine ait olduğuna dair beyanını alır. Bu beyanın bir örneği tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilir. Beyanın bir örneğinin tüketiciye verildiğinin ispat yükü yetkili alıcıya aittir.

(4) Yetkili alıcının kullanılmış malın değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(5) Yetkili alıcı, kullanılmış malın değerlemesinin yapılmasını takiben tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını alır ve onayın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde tüketiciye ödemeyi yapar. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni mala ilişkin taahhüdünden indirim olarak yansıtılır ya da indirim yapılması sağlanır.

Yenileme merkezinin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Yenileme merkezi, kendisine ulaşan kullanılmış malı, Bakanlığın veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yenileyerek satışa hazır hale getirir.

(2) Yenileme merkezi, kullanılmış malı yenileme işlemini yaparken;

a) Onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını,

b) Önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok edilmesini,

c) Fabrika ayarlarına getirilmesini,

ç) Performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının test edilmesini,

sağlar.

(3) Yenileme merkezi, 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen hükümlerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü sağlar ve 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.

(4) Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl veri trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.

(5) Yenileme merkezi yenileme işlemini yaparken kullanılmış malın elektronik kimlik bilgisini değiştiremez.

(6) Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, hologram ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapar ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte verilmesini sağlar.

(7) Yenileme merkezinin kullanılmış malı tüketiciden doğrudan alarak yetkili alıcı sıfatı taşıması halinde 11 inci madde hükümlerine uyması zorunludur.

(8) Yenileme merkezinin yenilenmiş ürünü tüketiciye doğrudan satarak yetkili satıcı sıfatını taşıması halinde 13 üncü madde hükümlerine uyması zorunludur.

(9) Yenileme merkezi, yapılan yenileme işlemi nedeniyle yenilenmiş ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde zararın tazmininden sorumludur.

(10) Yenileme merkezinin herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi, yetki belgesinin yenilenmemesi veya iptal edilmesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Yetkili satıcının sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Tüketici ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, yenilenmiş ürüne ilişkin yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiyle ilgili hususlar hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

(2) Yetkili satıcı, yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle bağlıdır.

(3) Yetkili satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla tüketiciye verilmesini sağlamak zorundadır. Tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

(4) Yetkili satıcı, satışa sunulan yenilenmiş ürün için 14 üncü maddede belirtilen yenilenmiş ürün garantisini sağlamak zorundadır. Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir.

(5) Yetkili satıcı ve ilgili yenileme merkezi, ayrı tüzel kişiliklere sahip olsalar dahi, yenilenmiş ürüne ilişkin tüketicinin yasal haklarından müteselsilen sorumludur.

(6) Yetkili satıcının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, yenilenmiş ürün garantisi süresince bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Yenilenmiş ürün garantisi ve satış sonrası hizmetler

MADDE 14 – (1) Yenileme merkezi tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla yenilenmiş ürünle ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi ve benzeri hususlarda taahhütlerini içeren yenilenmiş ürün garantisi vermek zorundadır. Taahhüt veren yenilenmiş ürüne ilişkin reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır.

(2) Yenilenmiş ürün garantisi, yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır.

(3) Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünde; tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu bilgisi ile garantiden faydalanma koşulları, garanti süresi, garanti verenin unvanı ve iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Bu taahhüdün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi sorumluluğu yetkili satıcıya aittir.

(4) Yenilenmiş ürün garantisi süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle; nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri dahil olmak üzere tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemez.

(5) Yenilenmiş ürün garantisi süresi içinde ücretsiz onarım veya ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim haklarından birinin seçilmesi durumunda, bu talebin yenileme merkezine veya yetkili satıcıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre, ürünün yetkili satıcıya ya da yenileme merkezine teslim edilmesiyle başlar.

(6) Tüketicinin bedel iadesi veya bedel indirimi hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(7) Yenilenmiş ürünün tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükü yetkili satıcıya ve yenileme merkezine aittir.

(8) Yenilenmiş ürünün, yenileme merkezi tarafından hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması nedeniyle ortaya çıkan arızalarda, tüketici yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünden faydalanamaz.

(9) Yetkili satıcı ya da yenileme merkezi tarafından, kargo ile gönderilen arızalı yenilenmiş ürünler hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı yenilenmiş ürünler ile ilgili olarak ürünün teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren teslim fişinin düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi zorunludur:

a) Teslim edenin adı, soyadı ve imzası.

b) Teslim alanın adı, soyadı ve imzası.

c) Tüketicinin yenilenmiş ürüne ilişkin şikâyet ve talepleri.

ç) Yenilenmiş ürünün cinsi, markası ve modeli.

d) Teslim tarihi.

(10) Yetkili satıcı ya da yenileme merkezi tarafından, onarım hakkını kullanan tüketicilere teslim edilen yenilenmiş ürünlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişinin tekemmül ettirilmesi ve tüketicilere verilmesi zorunludur:

a) Yenileme merkezinin unvanı, adresi ve iletişim bilgileri.

b) Tüketiciye teslim tarihi.

c) Arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi.

ç) Yenilenmiş ürün garantisi kapsamı dışında ise ücreti.

d) Yenileme merkezi yetkilisinin imzası.

e) Kargo ile teslim alınanlar haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.

(11) Teslim fişi ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Bu durumda, bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması zorunludur. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü yetkili satıcı ve yenileme merkezine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi ve belgelerin saklanması

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin beş yıl boyunca saklanması zorunludur.

Kişisel verilerin korunması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Devamı: Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.