• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveTüketici Mevzuatı

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri

16 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31513

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri  ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sigorta şirketlerini, reasürans şirketlerini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını, bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumları ve mal ve hizmete bağlı sunulan sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşmeyi,

b) Emeklilik şirketi: 28/3/2001tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi,

c) Eser sözleşmesi: Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmeyi,

ç) Hizmet sözleşmesi: İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

d) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

e) Kanun: 3/6/2007tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

f) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

g) Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta ürünlerinin uzaktan pazarlanmasına yönelik kurulmuş bir sistem çerçevesinde sigorta şirketi, sigorta teminatı veren emeklilik şirketi veya sigorta aracısı ile kişilerin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim aracı kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeyi,

ğ) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

h) Sigorta aracısı: Sigorta acentesi ve sigorta brokerini,

ı) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

i) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

j) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet, mobil uygulama, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkanveren her türlü araç veya ortamı,

k) Yetkili kuruluşlar: Sigorta şirketini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketini, sigorta aracısını ve bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumları,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Sigortacılık Faaliyeti ve Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri

Başka faaliyet yasağı

MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi gereği sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.

(2) Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri yapmış oldukları sözleşmenin konusu ile bağlantılı şekilde borçların ifasına yönelik yardımcı hizmet sunmaları durumunda, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar, sözleşmenin konusuna dâhil edilmediği sürece bu hizmetleri kullanma konusunda zorlanamaz.

(3) Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri, reasürans sözleşmeleri hariç olmak üzere akdettiği sigorta sözleşmesinin asli edim borcunu oluşturan risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemez.

(4) Reasürans şirketleri hakkında da bu maddedeki hükümler uygulanır.

Sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyecek sözleşme ve faaliyetler

MADDE 6 – (1) Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sigortacılık faaliyeti değildir.

(2) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelerine göre ihtiyari garanti kapsamında verilen taahhütler bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmez. Bu şekilde verilen taahhütler sigorta izlenimini yaratacak söz ve işaretler ile tanıtılamaz, pazarlanamaz ya da satılamaz. Ancak malın ve/veya herhangi bir aksamının garanti belgesi kapsamı dışında değişimi, onarımı, bedel iadesi gibi sigortacılık kapsamındaki risklerden doğan zararın tazminine yönelik işlemler 7 nci maddenin birinci fıkrası hükmünce sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlerdir.

Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler

MADDE 7 – (1) Her ne ad altında olursa olsun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1401 inci maddesi kapsamında teminat verilmesine yönelik faaliyetler sigortacılık faaliyetidir.

(2) Sigortacılık faaliyeti, sigorta şirketleri, sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri ve reasürans şirketleri ile özel kanunları gereği sigortacılık yapan kişi ve kurumlar tarafından yürütülür.

(3) Birinci fıkradaki faaliyetlerin ikinci fıkra dışındaki kişiler tarafından yürütülmesi, Kanunun 5 inci maddesi gereği ruhsatsız sigortacılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri

MADDE 8 – (1) Belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, hiçbir şekilde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamaz, tüketici ile yaptığı sözleşmede de bu yönde ifadelere yer veremez.

(2) Sigorta sözleşmesinin yapılmasına esas teşkil eden sözleşmede; tüketiciye, sigorta teminatının hangi şirket tarafından verildiği ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigorta tazminatının, riski üstlenen şirket tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği açıkça belirtilir. Tüketici lehine sigorta sözleşmesi yapan kişiye, şirket ile yapılan sigorta sözleşmesinin bir örneği verilir ve ilave bilgilere nereden ulaşılacağı konusunda tüketici bilgilendirilir.

(3) Belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren, yaptığı sözleşme karşılığında sigorta şirketinden ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketinden ücret ya da komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyeceği gibi bu şirketler ile arasındaki herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle, sigorta şirketine ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla tüketici lehine sigorta sözleşmesi akdedemez.

(4) Bu madde kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya hediye edilmesi halinde söz konusu sigorta ürününün prim tutarı herhangi bir ad altında doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciden tahsil edilemez. Bu primin herhangi bir ad altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri ile Mal ve Hizmet Satışı ile

Bağlantılı Olarak Sunulan Sigortalar

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

MADDE 9 – (1) Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdeden ya da akdedilmesine aracılık eden yetkili kuruluşların gerekli ve yeterli organizasyon ile teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

(2) 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır.

(3) Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde de 6102 sayılı Kanunun 1424 üncü maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. 6102 sayılı Kanunun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

(4) Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, 10 uncu maddede sunulan sigortalar hariç olmak üzere, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz. Ancak, yetkili kuruluşlar bu alanlara reklam ve ilan verebilir.

(5) Sigortalının uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi esastır. Yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesine aracılık edilemez. Bu hükme aykırı davranılması yetkisiz aracılık faaliyeti olup, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca cezai müeyyideye tabidir.

Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar

MADDE 10  – (1) Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası ancak aşağıdaki şartlarda sunulabilir:

a) Sigortanın, satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olması ve yukarıda sayılan cihazlarla birlikte veya satıştan sonra aynı cihazla bağlantılı olarak alınması.

b) Sigortaya ilişkin yıllık primin, 3.000.-TL’nin Tüketici Fiyat Endeksinin her yıl sonundabir önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılması ile hesaplanacak tutarı geçmemesi.

c) Uzatılmış garanti teminatı verilen sigortalar hariç teminat süresinin azami iki yıl olması.

(2) Seyahat bileti alım işlemlerinde bilet satışı ile birlikte veya satıştan sonra aynı biletle bağlantılı olmak kaydıyla seyahat ile ilgili risklere ilişkin sigorta, yolcu taşımacılığı hizmeti sunanların kendi internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden sunulabilir.

(3) Sigorta teminatının, sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri haricindekiler tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunulamaz. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına dayanak teşkil eden sözleşmede bu yönde ifadelere yer verilemez.

(4) Sigortanın mağazada sunulması halinde, müşteri tarafından görülebilecek yerlere konulacak görsellerle, elektronik ticaret ortamında sunulması halinde ise müşterinin erişebileceği bağlantı üzerinden;

a) Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından verildiği,

b) Sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği,

c) Sunulan sigortaya ilişkin ilave bilgilere nereden ulaşılacağı,

hakkında açıklamalara yer verilir.

(5) Sigorta şirketinin bilgilendirme ve poliçe verme yükümlülüğü çağrı merkezi veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yerine getirilir.

(6) Sigorta primi, sigorta şirketine aktarılmak üzere satılan mal ile birlikte tahsil edilebilir. Bu durumda sigorta priminin tutarı ödeme belgesinde ayrıca gösterilir. Primin nakit ya da kambiyo senedi ile ödenmesi halinde sigorta ettirene ayrıca prim tahsilat makbuzu basılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile verilir. Yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır.

(7) Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sigorta sunanlara ödenecek hizmet bedeli primle bağlantılı olamaz.

(8) Yetkili kuruluşlar bu maddenin uygulanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almakla ve tüm bilgi ve belgeleri denetime hazır bulundurmakla yükümlüdür.

(9) Bu madde kapsamında uygulamaya geçilmeden bir ay önce yetkili kuruluşlar tarafından Kuruma bilgi verilir. Kurum gerekli gördüğü hallerde idari yaptırım kararı saklı kalmak kaydıyla uygulamada değişiklik talep edebilir.

Prim tahsilatında güvenlik tedbirleri

MADDE 11 – (1) Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin prim tahsilatında, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna ve bu kanunların ikincil düzenlemelerine uygun süreçleri tasarlayarak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini sağlamakla yetkili kuruluşlar yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında yürütülen iş süreçleri 1/9/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyumlu hale getirilir.

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Devamı: Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketicinin Korunması Uzlaşma Yönetmeliği Değişiklik

10 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31450

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/5/2018 30436
personel programı

Devamı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi

Yaşamımızın büyük bir bölümü tüketim ve tüketimle ilgili konularda uğraş vermekle geçer. Birer tüketici olarak hepimiz ihtiyaçlarımızı karşılama sürecine gireriz, ürünleri karşılaştırırız, mağazaları dolaşırız, çevremizdeki birincil ve ikincil kaynaklardan bilgiler toplar, reklamlardan etkilenir, alışveriş yapacağımız yeri, en uygun zamanı ve ödeme yöntemini seçer, aldıklarımızı tüketir ve tüketim sonrası da ihtiyaç ve isteklerimizin karşılanıp karşılanmadığını değerlendiririz. Tüm bu süreçlerin hepsi birer karar verme sürecidir. Tüketici karar süreci, gereksinimin doğması, seçenekler arasından tercih yapma, para, zaman ve efor harcayarak satın alımı gerçekleştirme ve kullanımını bünyesinde barındıran devimsel bir süreçtir. Bu süreçlerin anlaşılması hem işletmeler hem tüketicinin korunmasından sorumlu taraflar açısından önem taşımaktadır.

Tüketim, sosyal ve biyolojik yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketim, insanın varlığını sürdürebilmesi, onları topluma kazandıracak yeteneklerini geliştirebilmesi için gerekli olmakla beraber, özellikle de iktisadi sistemin işleyebilmesi için oldukça önemlidir (Migone, 2004: 1). Günümüzde tüketiciler fizyolojik ihtiyaçlarının yanında psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamak için tüketim yapar çünkü bireyler, tüketim davranışlarıyla sadece fiziksel ürün değil bir göstergeler dizisi satın almaktadır. Bir başka ifadeyle, tüketiciler artık ürün ve hizmetleri hem fiziksel ihtiyaçlarını tatmin etmek için hem de onlara yükledikleri semboller ve mesajlar yoluyla statüleri ve içinde bulundukları sosyal sınıf hakkında çevrelerine sinyaller göndermek için tüketmektedirler. Bundan dolayı tüketim, bir var olma biçimi olarak görülmektedir (Baudrillard, 2016: 15). Öyleyse gelinen süreçte tüketime, salt ihtiyaçları karşılama görevinin yanında iletişim, statü ya da ayrıcalık katma gibi görevler de yüklenmiştir. Bu nedenle tüketim, giderek ekonomik bir olgu olmanın ötesinde, toplumsal, psikolojik ve kültürel bir durumu ifade eder (Bocock, 2005: 10).

Çağdaş pazarlama anlayışına göre tüketici, pazarlama çabalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Günümüzün rekabet ortamında işletmeler, tüketici istek ve gereksinimlerine uygun mal ve hizmetler üreterek, bu gereksinimleri tatmin etmeleri ölçüsünde başarılı olabilirler. Bu nedenle tüketici davranışlarını analiz etmek ve anlamak büyük önem taşımaktadır. Pazarı oluşturan tüketiciler kimlerdir, ne satın alırlar, ne zaman satın alırlar, satın alma kiminle ilgilidir, neden satın alırlar, nereden satın alırlar, aldıklarını nasıl kullanırlar ve elden çıkarırlar bu kapsamda cevaplanması gereken sorulardır (Odabaşı, 2003: 16).

Tüketici tutumları, satın alım öncesi, satın alımın gerçekleşmesi ve satın alım sonrasındaki çabaları kapsamaktadır. Bireysel istek, talep ve gereksinimlerini karşılamak adına ürün ve hizmet satın alan ya da satın alım gücünü elinde bulunduran kişiler olarak tüm bireylerin kendilerine özgü fikirleri, kararları, tecrübeleri ve ölçme kıstasları bulunmaktadır. Bahsedilen öğelerin kimisi bilinçli bir şekilde gerçekleştirilir iken kimi ise bilinçsiz ve rastlantısal bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tüketicilerin ürün ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki karar verme süreçleri ve bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarını açıklamak için 1920’li yıllardan bu yana pazarlama literatüründe kullanılan psikolojik, sosyo-psikolojik ve ekonomi temelli birçok model, günümüzün çok değişkenli pazar ortamında tüketici davranışını açıklamaya yeterli

olamamaktadır. Tüketici davranışlarının bu derece karmaşık ve gizemli bir yapıya sahip olmasının ve tam olarak açıklanamamasının temel nedeni, tüketicilerin tüketim sürecinin farklı aşamalarında çok sayıda karar vermek zorunda kalması ve çevresi ile çok yönlü sonsuz ve karmaşık bir etkileşim içinde olmasıdır (Torlak vd., 2007).

Tüketici davranışlarını anlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar günümüz tüketicilerinin gerek pazarın koşullarının değişmesi gerekse iletişim teknolojilerinin etkisi gibi nedenlerle eski tüketicilere göre bireyselleşme arzusu içinde olduklarına ve bu nedenle tüketici davranışını tahmin etmenin gittikçe zorlaşacağına dikkat çekmektedirler. Yeni tüketiciler olarak adlandırılan günümüz tüketicileri artık belli bir tüketici kalıbının içerisine dahil edilmek istememektedir. Yeni tüketiciler eski tüketicilere göre orijinallik arayan, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelen, daha bireysel, karmaşık, bağımsız, tahmin edilmesi zor, daha bilinçli ve bilgili tüketicilerdir (Lewis & Bridger, 2001: 19).

Bu nedenle tüketici davranışlarının, satın alma alışkanlıklarının, değişen profillerinin, bilgi ve bilinç düzeylerinin belirli aralıklarla araştırılması, ortaya konulması hem bu davranışlardaki değişimi gözlemleyebilmek hem de mevcut durumu ortaya koymak açısından önem taşımaktadır.

Avrupa Komisyonu kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014-2020 Dönemi’nde uygulamaya konulan, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu ve 7 Mayıs 2018 – 6 Mart 2021 tarihleri arasında yürütülmekte olan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli Bakanlığımızca yürütülen proje kapsamında, tüketici davranışlarının, satın alma alışkanlıklarının, değişen profillerinin, bilgi ve bilinç düzeylerinin belirli aralıklarla araştırılması, ortaya konulması hem bu davranışlardaki değişimi gözlemleyebilmek hem de mevcut durumu ortaya koymak açısından hazırlanmış olan kitaba ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ  (Boyut: 19 MB)

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

personel programı

Devamı: Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Taşıt Satışlarında Taksit

16 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31425

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/8/2016 29793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2017 30081
2- 22/5/2018 30428
3- 15/8/2018 30510
4- 28/9/2018 30549
5- 7/11/2018 30588
6- 28/11/2018 30609
7- 18/1/2019 30659
8- 22/6/2019 30809
9- 15/11/2019 30949
10- 21/1/2020 31015
11- 18/6/2020 31159
12- 26/12/2020 31346

 

Devamı: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

– Garanti belgesi, aidatsız kredi kartı

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç veya mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; söz konusu belgelerin tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira idari para cezası uygulanacak.

– Tüketicileri aldatıcı reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 228 bin 654, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 114 bin 326, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanacak.

Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 11 bin 429 lira idari para cezası verilecek.

– Her bir işlem için 452 lira

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan idari para cezaları da yeniden düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 452 lira olacak.

– Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.

Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 45 bin 728 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653 lira idari para cezası verilecek.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı – Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

personel programı

Devamı: 2021 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezaları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

2021 Tüketicinin Korunması Kanununun 77 nci Maddesi İPC

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

personel programı
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 2.282
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 45.728
2.282
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 11.432.783
1.143.274
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
228.653
22.861
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
22.861
2.282
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 22.861
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi 22.861
(b) bendi 457.308
(c) bendi 11.430
228.654
(ç) bendi 11.429
(d) bendi 114.326
(e) bendi 114.326
(f) bendi 57.160
(g) bendi 11.429
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
114.326
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
11.429
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 57.160
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 2.282 – 114.326
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 57.160 – 228.655.756

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Devamı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2021 Tüketicinin Korunması Kanunun 68 Parasal Sınırlar

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Yetki

MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Değişiklik

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.

“b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

c) Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/8/2016 29793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2017 30081
2- 22/5/2018 30428
3- 15/8/2018 30510
4- 28/9/2018 30549
5- 7/11/2018 30588
6- 28/11/2018 30609
7- 18/1/2019 30659
8- 22/06/2019 30809
9- 15/11/2019 30949
10- 21/01/2020 31015
11- 18/6/2020 31159

 

Devamı: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Değişiklik

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029
personel programı

Devamı: Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik

05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31295

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/2/2020 31037
personel programı

 

Devamı: Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.