• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveTÜRMOB Sirküler

2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

ÖZET:

2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

26/12/1992 tarihli ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde maliyet hesaplarının uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulduğu,

— 7/A seçeneğinde giderlerin defter-i kebirde fonksiyon esasına göre,

— 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre

belirlendiği, bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlandığı, farklı maliyet hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanındığı belirtilmiştir.

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Aynı Tebliğde ayrıca aktif ve net satışlar toplamları bu rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneğinin zorunlu olmadığı, bu işletmelerin 7/A ve 7/B seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecekleri belirtilmiştir.

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

2020 yılında; 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.228.500 TL veya Net Satışlar Toplamı 8.456.700 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2020 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundaydılar.

personel programı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

EK: MALİYET HESAP GRUPLARI

7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAP GRUPLARI

Bu uygulamada, maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir.

70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

(Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup çalıştırılır.)

71 Direkt İlk madde ve Malzeme Giderleri

72 Direkt İşçilik Giderleri

73 Genel Üretim Giderleri

74 Hizmet Üretim Maliyeti

75 Araştırma Geliştirme Giderleri

76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

77 Genel Yönetim Giderleri

78 Finansman Giderleri

79

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAP GRUPLARI

7/B seçeneğinde işletmeler

79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.

Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:

79 GİDER ÇEŞİTLERİ

790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri

791 Memur Ücret ve Giderleri

792 Personel Ücret ve Giderleri

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

794 Çeşitli Giderler

795 Vergi, Resim ve Harçlar

796 Amortismanlar ve Tükenme Payları

797 Finansman Giderleri

798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları

799 Üretim Maliyet Hesabı

2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VEYA 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASI

1- 2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

2- 2020 yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL ve Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2021 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2021 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

ÖZET:

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundaydılar.

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre 2021 yılında ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile temel ve ek mali tablolar aşağıdaki gibidir.

personel programı

I-) 2021 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Yukarıda açıklanan düzenlemeler uyarınca 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100 TL veya net satışlar toplamı 61.515.200 TL’yi aşan mükelleflerin, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosunun eklenmesi yeterlidir.

II-) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TEMEL MALİ TABLOLAR İLE EK MALİ TABLOLAR

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre Temel Mali Tablolar ile Ek Mali Tablolar aşağıdaki gibidir.

1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Satışların Maliyeti Tablosu
4. Fon Akım Tabloları
5. Nakit Akım Tablosu
6. Kâr Dağıtım Tablosu
7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır.

III-) CEZA UYGULAMASI

Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2021 yılı için 9.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Diğer taraftan Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması Vergi Usul Kanun’un 352/II-7 bendi hükmüne göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesini de gerektirmektedir.

2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

Vergilendirme dönemi 2020
Beyannamenin verildiği yıl 2021
Aktif toplam (TL) 27.682.100’den fazla
Net satış tutarı (TL) 61.515.200’den fazla
Düzenlenmesi gereken ek mali tablo Kar dağıtım tablosu
Verilmemesi halinde uygulanacak ceza (VUK md.353/6) 9.000 TL

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 2021 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28 inci Maddeleri

ÖZET:

4447 sayılı İş Kanunun;

Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye,

Geçici 27 ve 28’inci maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye

− Geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye

Geçici 28’inci maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ ye Artırılmıştır.

4447 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARI NE KADAR OLDU?

13/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile aynı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde belirtilen prim teşviki destek tutarları ve aynı maddelerde yer verilen nakdi ücret destek tutarları %21,56 oranında artırıldı.

Buna göre 4447 sayılı İş Kanunun;

− Geçici 24’üncü maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye, aylık 1.431 TL’ye

− Geçici 27 ve 28 inci maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye, aylık 1.610,10 TL’ ye

− Geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, aylık 1.431 TL’ ye (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye aylık 1.030,20 TL’ ye

− Geçici 28 inci maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ ye aylık 1.431 TL’ye

Artırılmıştır.

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 24, 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

İÇİNDEKİLER

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

I-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

II-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

III-) İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER

IV-) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

İlgili mevzuat

ÖZEL SİRKÜLER

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

ÖZET:

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2020 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2021 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2020 yılında;

— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları 444.000 TL’yi aşmayanlar

— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 224.000 TL’yi aşmayanlar

— Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 309.000 TL’yi aşmayanlar — Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 444.000 TL’yi aşmayanlar

2021 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma değer vergisi beyannameleridir.

personel programı

29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 03/03/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de;

1. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk Lirasını1 aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu,

2. Buna karşılık

– İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının tutarı 100.000 Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Türk Lirasını,

– Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında hasılatları tutarı 100.000 Türk Lirasını,

– Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 70.000 Türk Lirasını,

aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

1 Tebliğde Yeni Türk Lirası olarak belirtilenler tutarlar, burada TL olarak yer almıştır.

Tebliğde ayrıca Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 500 Türk Lirasından fazla olan tutarların ise 1.000 Türk Lirasına yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenlemelere göre 2020 ve 2021 yılları için beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükelleflere ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir.

I-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre;

— 2019 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı 12.151.000 TL ve Net satışlar toplamı 24.295.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2020 yılı,

— 2020 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2021 yılı,

beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

II-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2019 ve 2020 yıllarında aşağıdaki satış/hasılat tutarlarını aşmayan ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, izleyen yılda (sırasıyla 2020 ve 2021 yıllarında) beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

——————a

1. Özel Kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak zorunda değildir.

2. Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

3. Gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

4. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

III-) İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı ile net satışlar toplamı I’de yer alan tutarların altında olanlar ile hasılat/ satış tutarları II’de yer alan tutarların üstünde olan mükelleflerin,

— Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini

— Yıllık gelir vergisi beyannamelerini

— Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi2

— Katma değer vergisi beyannamelerini

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunludur.

IV-) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

Gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2 Tebliğde muhtasar beyannameleri ifadesi yer almakla birlikte (193 sayılı Kanunun Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi başlıklı 98’inci maddesinde “Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi-ne yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.” düzenlemesi yer aldığından bu beyannameye yer verilmiştir.

EK

İlgili mevzuat

1) 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

2) 5 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

3) 18 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

4) 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

TÜRMOB – Meslek Etiği

TÜRMOB – Meslek Etiği

Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalışmalarından yararlanılmaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların başında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na bağlı Etik Komitesi (International Federation of Accountants Ethics Committe-IFAC) ve Amerikan Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (The American Institute of Certified Public Accountants-AIC-PA) gelmektedir.

Bu kuruluşların çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de meslekle ilgili yapılan düzenlemelerde TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği) ilk olarak 19.10.2007 tarih ve 26675 sayılı Resmi Gazetede Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik‘i yayınlamış; daha sonra 25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler-Ek1 şeklinde Yönetmeliği düzenlemiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının ilk sürümünü, 21.05.2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının güncellenen sürümü, 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının (Bağımsızlık Standartları Dâhil) son sürümü, 22.09.2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

SUNUŞ

En büyük sermayesi güven olan, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin temel ilkelerinin başında etik gelmektedir. TÜRMOB, Odalarımız ve meslektaşlarımız etik konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalarla bu alanda ülkemizde öncülük yapmaktadır.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayınlanan ve üye ülkelerce uygulanması istenen önemli düzenlemelerden birisi de etik ilkelerdir.

TÜRMOB, IFAC etik ilkeleri ile de uyumlu olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliği” 19.10.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile birlikte TÜRMOB bünyesinde, bir Etik Kurul oluşturuldu. Etik Kurul, tüm meslek mensuplarının en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensupları kitlesi hedefine ulaşmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

TÜRMOB Etik Kurulumuz tarafından hazırlanan “Meslek Etiği” çalışmamızı meslektaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Etik Kurul üyelerimize bu faydalı çalışmayı hazırlamalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, çalışmanın meslektaşlarımıza ve ilgililere yararlı olmasını temenni ederim.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Devamı: TÜRMOB – Meslek Etiği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı

ÖZET:

7262 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 26’ncı maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle “üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine” uzatıldı.

Bu değişiklik sonrası 5941 sayılı Kanunun Geçici 3’üncü maddesi aşağıdaki gibi olmuştur.

GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2’nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.

(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.

(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3’üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.

(5) 31/12/2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6’ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.

(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,

a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca,

b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece,

idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

Devamı: Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

ÖZET:

7262 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı’na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma konusunda yetki verildi.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunun hamiline yazılı pay sahipliği ile cezaları konularında da değişiklikler yapıldı.

31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 27-34’üncü maddelerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler aşağıda, düzenlemelerin önceki halleri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Değişiklik Tablosunu İndirmek İçin Tıklayınız

Yapılan düzenlemelerden;

– Ticaret Bakanlığının, pay defterini, yönetim kurulu karar defterini ve genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabileceğine ilişkin düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup,

– Diğerleri ise 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

 

Devamı: Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 09/10/2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” ile 2020 ve müteakip yıllara ait e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarımı konusunda; 2020 yılı için özel aktarım tarihleri belirlenmekle beraber 2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günü son aktarım zamanı olarak belirlenmiştir.

personel programı

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında;

− e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve GİB’ten bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu,

− e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve GİB’ten bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esasların, GİB tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanacağı ve

− e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyaların bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen sürelerin dikkate alınacağı

hususlarına yer verilmiştir. Aynı Tebliğin “7. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 7.8. maddesinde ise; elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kuralların edefter.gov.tr adresinde duyurulacağı belirtilmiştir.

Kılavuzda e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, GİB bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına yönelik takip edilecek işlem adımları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 128 ve 131 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile berat yükleme sürelerinde değişiklik yapılarak mükellef grupları için farklı tarihler belirlenmişti.

A- 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanları:

Söz konusu Kılavuzda belirtilen Saklama Programını kendi sistemlerine kuracak ve kullanacak olan mükelleflerin 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dönem Aktarım Zamanı
2020 / Ocak – Şubat – Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17 Mayıs 2021’e kadar

B- 2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanları:

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1-) Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler:

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı
0cak-Şubat- Mart 2021 Mayıs ayı sonu 15 Haziran 2021’e kadar
Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Ağustos ayı sonu 15 Eylül 2021’e kadar
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Kasım ayı sonu 15 Aralık 2021’e kadar
Ekim-Kasım-Aralık (Gerçek) 2022 Mart ayı sonu 15 Nisan 2022’ye kadar
Ekim-Kasım-Aralık (Tüzel) 2022 Nisan ayı sonu 16 Mayıs 2022’ye kadar

2-) Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı
0cak 2021 Nisan ayı sonu 17 Mayıs 2021’e kadar
Şubat 2021 Mayıs ayı sonu 15 Haziran 2021’e kadar
Mart 2021 Haziran ayı sonu 16 Temmuz 2021’e kadar
Nisan 2021 Temmuz ayı sonu 16 Ağustos 2021’e kadar
Mayıs 2021 Ağustos ayı sonu 15 Eylül 2021’e kadar
Haziran 2021 Eylül ayı sonu 15 Ekim 2021’e kadar
Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı
Temmuz 2021 Ekim ayı sonu 15 Kasım 2021’e kadar
Ağustos 2021 Kasım ayı sonu 15 Aralık 2021’e kadar
Eylül 2021 Aralık ayı sonu 17 Ocak 2022’ye kadar
Ekim 2022 Ocak ayı sonu 15 Şubat 2022’ye kadar
Kasım 2022 Şubat ayı sonu 15 Mart 2022’ye kadar
Aralık (Gerçek) 2022 Mart ayı sonu 15 Nisan 2022’ye kadar
Aralık (Tüzel) 2022 Nisan ayı sonu 16 Mayıs 2022’ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Bu uygulamanın kanuni defterleri saklama ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

Mükellefler, belirlenen tarihleri aşmamak kaydıyla e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir. Bahse konu Kılavuza http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor!

Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor

Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor!

ÖZET:

2020 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2021 yılından itibaren değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2021 yılı değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar da yer aldı.

2021 yılında uygulanacak olan Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2020 yılına ait tutarın 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Buna göre mükellefler tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen yukarıdaki tutarı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilmesi ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunması gerekmektedir.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmesi ve verginin ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunması gerekmektedir.

Tahakkuk eden vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödeniyor.

personel programı

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7193 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmişti.

Daha sonra 20.2.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Emlak Vergisi Kanunu’nun “Değerli Konut Vergisi” ile ilgili düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikle aşağıdaki gibiydi.

Verginin uygulanması 2021 yılına ertelenirken yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibiydi.

1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün değerli konut vergisine tabi tutulacak mesken nitelikli taşınmaz ile ilgili değer belirleme görevi kaldırılmış ve Kanunda bununla ilgili maddelerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Değerli Konut Verginin konusuna Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar girmektedir.

2) Bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirası ve altında olan mesken nitelikli taşınmazlar verginin konusuna girmemektedir.

3) Değerli konut vergisi mükellefiyeti; mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı (5.000.000 TL) aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacaktır.

4) Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanı değil bina vergi değerinin 5.000.000 TL’yi aşan kısmıdır.

5) Verginin matrahında yapılan değişikliğe paralel olarak vergi tarifesi değişmiştir.

6) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar başkaca bir şart aranmaksızın değerli konut vergisinden muaf tutulmuşlardır.

7) Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur.

8) 5.000.000 TL’lik tutar ile vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması sırasında hesaplanan tutarların 10.000 Türk lirasına kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağına yönelik düzenleme 1.000 Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca Cumhurbaşkanı dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

9) Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 24’üncü madde uyarınca Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.

10) Değerli konut vergisinin uygulamasında 20.02.2020 tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

11) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar muafiyet kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu’nu Genel Tebliğinde 2021 yılı değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2020 yılına ait tutarın 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında arttırılması suretiyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)
10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Kaynak: TÜRMOB

 

Devamı: Değerli Konut Vergisi Uygulaması Başlıyor! Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Hangi Parametreler Değişti?

2021 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Hangi Parametreler Değişti?

2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

ÖZET:

01/01/2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 119,25.-TL Aylık 3.577,50 TL, net 2.825,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETRELER

01/01/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı 26.831,40 TL
Sigorta Primi işçi payı (%14)    500,85 TL
Sigorta Primi işveren payı (20,5) 35,78 TL
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1) 733,39
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 71,55
Gelir vergisi işçi (%15) 187,82
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve çocuksuz) 268,31 TL
Net Ücret 2.825,90 TL

b) Kamu sektöründe:

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

15.12.2020- 14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 735,75 TL x 16 gün = 11,772 TL

01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 894,38 TL x 14 gün = 12.521,32 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 11,772 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32TL

personel programı

15/01/2021 ila 14.12.2021 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 59,63 TL
Aylık kazanç tutarı: 1.788,9 TL

15.12.2020-14.01.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020- 14.01.2021 dönemi için;

15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 49,05 TL x 16 gün = 784,80 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 59,63 TL x 14 gün = 834,82 TL
15.12.2020-14.01.2021 devresi için: 784,80 TL + 834,82 TL = 1.619,62 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 119,25 TL
Aylık kazanç tutarı: 3.577,50 TL

15.12.2020-14.1.2021 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2020-14.01.2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
15.12.2020-31.12.2020 dönemi için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
01.01.2021-14.01.2021 dönemi için: 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
15.12.2020-14.01.2021 dönemi için: 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3239,10 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası:
119,25 TL x %6 = 7,16 TL(Günlük)

Çocuk yardımı:
3.577,5 TL x %2 = 71,55 TL (Aylık)

Aile yardımı:
3.577,5 TL x %10 = 357,75 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 357,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 10.732,50 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.085,18TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.138,86TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.185,35 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TLx28=25.042,64 TL Prim Tutarı: 8.890,14TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;
Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Prim Tutarı:715,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL
Prim Tutarı: 5.366,28TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Prim Tutarı: 1.144,80 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL
Prim Tutarı: 8.586,05TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Prim Tutarı: 1.252,13TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL
Prim Tutarı: 9.390,99TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

119,25 TL x 15 x= 1.788,75TL, Prim Tutarı: 581,34TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,5 TL

Prim Tutarı: 1.234,24TL

Günlük kazanç üst sınırı: 894,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,4 TL

Prim Tutarı: 9.256,83TL

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 119,25 TL x 28 = 3.339 TL, Prim Tutarı: 1.151,96TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:894,38 TLx28= 25.042,64TL, Prim Tutarı: 8.639,71TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 x %3 = 107,33TL

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x 2 = 7.155 TL x %12 = 858,6TL,

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL / 3 = 1.192,5TL x %12 = 143,1 TL

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

3.577,5 TL x %6 = 214,65 TL

Olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL
Üst sınırı: 894,38 TL x %32= 286,20 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %45 = 53,66 L

Üst sınırı: 894,38 TL x %45 = 402,47 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 119,25 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 59,63 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,5 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: 2021 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Hangi Parametreler Değişti? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.