• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveGenel

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126)

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5126)

19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31724

Karar Sayısı: 5126

Ekli “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

18 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU HAZNEDARLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurumlar ikinci fıkranın (c) bendinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığıyla yapabilir.”

“(6) İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ikinci fıkrada sayılan araçlara ek olarak organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemlerini yurt içinde yerleşik tüm bankalar ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla yapabilir.”

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ad

Devamı: Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)

ÖTV (II) Sayılı Liste Matrahların Yeniden Tespiti (Karar Sayısı: 5096)

13 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31718

Karar Sayısı: 5096

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

12/1/2022 TARİHLİ VE 5096 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi Vergi Oranı (%)
– Diğerleri  
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler  
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar 60
— Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar 70
— Diğerleri 80
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler  
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir  
hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler  
— Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar 45
— Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar 50
-— Diğerleri 80

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

ÖZET:

⎯ 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları,

⎯ 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar,

⎯ İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2022 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA USULLERİ:

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 77 inci maddesinde; “GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanımdaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” Hükmü yer almaktadır.

11.01.2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5089 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilgili maddenin uygulama süresi uzatılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

⎯ İkametgahı Türkiye’ de bulunan 5510 sayılı kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

⎯ İkametgahı Türkiye’de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2022 tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Faal Mükellef Sayıları 2021

Faal Mükellef Sayıları 2021

GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR
MÜKELLEF SAYISI
2021 ARALIK
2.235.576
2021 KASIM
2.236.258
2021 EKİM
2.222.926
2021 EYLÜL
2.209.221
2021 AĞUSTOS
2.194.756
2021 TEMMUZ
2.181.945
2021 HAZİRAN
2.172.007
2021 MAYIS
2.153.127
2021 NİSAN
2.140.421
2021 MART
2.123.812
2021 ŞUBAT
2.109.976
2021 OCAK
2.100.804

 

 G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR
MÜKELLEF SAYISI
2021 ARALIK
2.107.353
2021 KASIM
2.118.676
2021 EKİM
2.130.237
2021 EYLÜL
2.140.363
2021 AĞUSTOS
2.138.913
2021 TEMMUZ
2.124.268
2021 HAZİRAN
2.127.997
2021 MAYIS
2.132.242
2021 NİSAN
2.133.638
2021 MART
2.136.940
2021 ŞUBAT
2.049.695
2021 OCAK
2.053.745

 

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR
MÜKELLEF SAYISI
2021 ARALIK
836.871
2021 KASIM
838.713
2021 EKİM
837.277
2021 EYLÜL
835.943
2021 AĞUSTOS
835.488
2021 TEMMUZ
834.172
2021 HAZİRAN
832.545
2021 MAYIS
827.034
2021 NİSAN
822.472
2021 MART
818.504
2021 ŞUBAT
816.185
2021 OCAK
812.296

 

KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR
MÜKELLEF SAYISI
2021 ARALIK
986.318
2021 KASIM
982.296
2021 EKİM
977.053
2021 EYLÜL
972.294
2021 AĞUSTOS
966.893
2021 TEMMUZ
961.091
2021 HAZİRAN
956.425
2021 MAYIS
948.893
2021 NİSAN
945.504
2021 MART
939.675
2021 ŞUBAT
932.466
2021 OCAK
925.725

 

KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR
MÜKELLEF SAYISI
2021 ARALIK
3.164.072
2021 KASIM
3.160.637
2021 EKİM
3.142.099
2021 EYLÜL
3.123.341
2021 AĞUSTOS
3.103.470
2021 TEMMUZ
3.084.934
2021 HAZİRAN
3.070.073
2021 MAYIS
3.043.498
2021 NİSAN
3.027.224
2021 MART
3.004.548
2021 ŞUBAT
2.984.336
2021 OCAK
2.967.243

Devamı: Faal Mükellef Sayıları 2021 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli 7. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 7. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (7. Mükerrer)

personel programı

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli 7. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (6. Mükerrer)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058)
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

personel programı

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (5. Mükerrer)

Resmi İstatistik Programı (2022-2026) (Karar Sayısı: 5054)
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistikleri
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2022/1)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları

 

personel programı

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (4. Mükerrer)

TEBLİĞLER

–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3)

–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/4)

–– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/7)

–– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8)

–– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9)

–– Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10)

–– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/11)

–– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)

–– 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13)

–– Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/14)

–– Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/15)

–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)

–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)

–– Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/19)

–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)

–– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21)

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23)

–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)

 

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (3. Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052)
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053)
TEBLİĞLER
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1)
Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7)
Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12)
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14)
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17)
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/18)
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/19)
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/20)
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)
personel programı

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)
–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/2)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) (2022 Kamu Konutları Kira Bedeli)
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2021Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/51)
Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/17)
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/18)
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2022/2)
Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/13952 Başvuru Numaralı Kararı

 

personel programı

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.