• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveGümrük İthalat/İhracat

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10)

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evrak (İthalat: 2021/10)

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (3. Mükerrer) 

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

g) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP’lerinde yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan ithali sadece TCMB ve bankalar tarafından yapılanlar için İzin Belgesi aranmaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın SPK’den Uygunluk Yazısı alması durumunda ayrıca İzin Belgesi aranmaz.

(4) İthali izne tabi eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Genel Müdürlük tarafından TPS üzerinden elektronik olarak düzenlenen İzin Belgesi veya SPK tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

ad

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5 – (1) İzin Belgesi başvuruları e-devlet veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-983-İzin Belgesi (Kıymetli Kâğıt)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak izne tabi filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen ek belgelere Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak Uygunluk Yazısı ilave edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, SPK’nin Uygunluk Yazısı aranır.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece TCMB tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan yalnız çek kâğıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Devamı: Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Vergi Resim ve Harç İstisnası

26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31346

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir.

(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.

(3) Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca, iptal edilen belgeye ilişkin bilgilere belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/5/2017 30070
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2018                      30642 (4.Mükerrer)
2- 11/5/2019 30771
3- 31/12/2019                      30995 (4.Mükerrer)
4- 23/9/2020 31253

 

Devamı: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)

17 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31337

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3 – (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için 58,84 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 545.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma (Seri No: 34)

21 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31311

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki “DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI” başlıklı tablonun 9 uncu satırının “SINIFLANDIRMA” başlıklı üçüncü sütununda yer alan “8415.82” ibaresi “8415.10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/12/2013 28851

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma (Seri No: 34)

21 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31311

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki “DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI” başlıklı tablonun 9 uncu satırının “SINIFLANDIRMA” başlıklı üçüncü sütununda yer alan “8415.82” ibaresi “8415.10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/12/2013 28851

Devamı: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20/10/2020

20 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31280

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013                    28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294
26- 13/5/2015 29354
27- 30/6/2015 29402
28- 20/8/2015 29451
29- 22/1/2016 29601
30- 13/2/2016 29623
31- 29/3/2016 29668
32- 7/10/2016 29850
33- 12/1/2017 29946
34- 1/8/2017 30141
35- 22/03/2018 30368
36- 3/1/2019 30644
37- 2/5/2019 30762
38- 24/5/2019 30783
39- 1/4/2020 31086
40- 11/8/2020 31210
41- 30/9/2020 312260

 

Devamı: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojiler (İthalat: 2020/20)

13 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31273

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İthal Şahadetnamesinin veya Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması için İthalatçı tarafından yapılan başvuruyu,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.İ.P : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İthal Şahadetnamesi: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen belgeyi,

e) Nihai Kullanım Sertifikası: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya verilen/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belgeyi,

f) Tesellüm Teyidi Vesikası: İthal Şahadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini gösteren onaylı belgeyi,

ifade eder.

personel programı

İthal Şahadetnamesi

MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi Genel Müdürlük onayına tabidir.

(2) İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şahadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

(3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

Nihai Kullanım Sertifikası

MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. Son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Başvurular e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı içinde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) İthal Şahadetnamesinin onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak TPS-1082-İthal Şahadetnamesi, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şahadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-1), Onaylanacak İthal Şahadetnamesi (Ek-3), Fatura örneği veya Proforma Faturanın elektronik (pdf) halleri eklenir.

(4) Nihai Kullanım Sertifikanın onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır. Başvuruya, Nihai kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu (Ek-2), Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, Fatura örneği veya Proforma Faturanın elekronik (pdf) halleri eklenir. Nihai Kullanıcı ithalatçı firmadan farklı ise, onun da imza ve kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklama için beş (5) gün ek süre verilir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Onaya ilişkin işlemler ve bildirim

MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şahadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.

(2) Gerek görülmesi halinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş istenebilir. Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) İthal Şahadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal Şahadetnamesi 3 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 2 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir. Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması amacıyla malın ihracatçısına gönderilmesi başvuru sahibi tarafından yapılır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için, belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.

(5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şahadetnamesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar, ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şahadetnamesi, “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” ile ithalatın gerçekleştiği gümrük idaresine başvurur. Gümrük İdaresi ilgili İthal Şahadetnamesi’ne atıfta bulunularak, Tesellüm Teyidi Vesikasını düzenler ve bu Belgeyi mühürleyip imzalamak suretiyle ithalatçıya tevdi eder. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına bilgi verilmek kaydıyla Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da alınabilir. Vesikanın düşümlü olması halinde, her gümrük idaresi sadece kendi idaresinden yapılan ithalata ilişkin Tesellüm Teyidi Vesikası düzenler.

(7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır.

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye ithalat

MADDE 8 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakımından, Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Üçüncü ülkeye sevkiyat

MADDE 9 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu Yazının/Belgenin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça, daha önce ilgili firmaca verilen Taahhütname ve ilgili diğer belgeler üzerinden gerekli kayıtlar düşülmek suretiyle firma talebi Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Diğer hususlar

MADDE 10 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu mallarla ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili Gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.

(2) İthal Şahadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet teşkil eden belgeler olması nedeniyle, bu belgeler ithalatta izin belgesi yerine geçmez. Gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez. Ülkemizde kontrolden dolayı doğabilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet oluşturmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 11 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 12 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Devamı: Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik 13/10/2020

13 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31273

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış (İhracat 2020/16)

23 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31253

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 9 (dokuz) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/5/2017 30070
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
2- 11/5/2019 30771
3- 31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)

 

Devamı: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

10 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31240

Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü,

c) Gümrük müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşaviri izin belgesi verilen kişiyi,

ç) Günlük rapor: Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan raporu,

d) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için rehberde öngörülen tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

e) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

f) Sistem: Bakanlıkça hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemini,

g) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini,

ğ) Şartlı tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,

h) Tespit işlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,

ı) Tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasının ardından şekil ve içeriği rehberde yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

i) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

j) Vekâlet bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

k) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

l) Yetki belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

m) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı numarayı,

n) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,

o) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olması gerekir.

Yetki belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Başvurular aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa (Genel Müdürlüğe) yapılır:

a) Ek-1’de yer alan ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.

b) Ek-2’de yer alan taahhütname.

c) Ek-3’te yer alan vekâlet bildirgesi.

ç) Başvuru tarihinden önceki iki ay içinde ve resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi aslı.

d) Son iki ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebatlarında iki adet fotoğraf.

e) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı pay defteri örnekleri.

f) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı pay defteri örnekleri.

g) Diploma veya mezuniyet belgesi örneği.

(2) Yetki belgesi başvuruları, Bakanlık kayıtlarına alınmasının ardından en geç altmış gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki belgesi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan ve başvuruları uygun bulunan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından Ek-4’te yer alan yetki belgesi düzenlenebilir.

(2) Düzenlenen yetki belgesi gümrük müşavirinin KEP ve/veya elektronik tebligat adresi ile gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi sonunda Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilerek şartları sağlayanlara ait belgeler yenilenebilir.

(2) Yetki belgesi, aşağıdaki durumlarda belge süresinin dolması beklenilmeksizin yenilenir:

a) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.

b) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması.

(3) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekir.

Yetki belgesinin değiştirilmesi

MADDE 9 – (1) Ortağı olunan firmanın değiştirilmesi durumunda Bakanlığa yapılacak başvurunun değerlendirmesi neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenebilir.

(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı pay defteri örnekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin başvuru esnasında MERSİS’te olması halinde asılları veya noter onaylı örneklerinin sunulması talep edilmez.

Yetki belgesinin iadesi

MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, görevini devam ettirmek istememesi durumunda Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur ve adına düzenlenmiş olan yetki belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından aşağıda belirtilen tespit işlemleri yapılır:

a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,

6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyla tespitini,

8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,

kapsar.

b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.

c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,

2) GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,

kapsar.

ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

d) Dâhilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;

1) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,

2) DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

kapsar.

e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri;

1) SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile Fatura Beyanları/EUR-MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.

f) Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri;

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri;

1) BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri;

1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.

Tespit ücreti

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden belirlenen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesini uygular.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Genel hükümler

MADDE 13 – (1) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde;

a) AN6 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. Antrepoların kapanışı sırasında antrepo giriş çıkış kapıları mühür altına alınır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zafiyete uğratacak hususlar ile antrepoda eksikliklerin tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo işleticisine gecikmeksizin bildirir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak Ek-6’da yer alan günlük rapor düzenlenir.

c) AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin bir yıl süreli olarak yapılması gerekir.

ç) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshedilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Sözleşmesi feshedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mücbir sebepler nedeniyle sayıma iştirak edememesi halinde gümrük müdürlüğünce kurulacak heyet ve sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tarama suretiyle antreponun sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen antreponun, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, gümrük müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere, eşya girişine izin verilmez. Antrepolar ayrıca bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerince yılda en az iki defa denetlenir.

f) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepodaki eşyanın; antrepoda görev yapan gümrük memuru, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo işleticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanır.

g) AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan sayım tutanağı düzenlenir.

ğ) AN6 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı tespit edilir.

h) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmaması halinde AN7 tespit raporu düzenlenmez.

ı) Genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6, AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya başka bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapabilir.

i) 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde; aynı bendin (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda yer alan “sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar” için uygulanmaz.

(3) Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro’yu aşmaması durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması halinde;

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde yer alan, antrepoda görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile rehberde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri,

b) Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk işlemleri,

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL’yi aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işleticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

(10) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının onaylanmış kişi statüsü mevzuatı uyarınca belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanmadığı, bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı incelendiği, raporun belirlenen süreler içinde hazırlanmadığı ve tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması durumlarında;

a) Gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, tespit raporunu düzenleyen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespiti halinde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

b) Bir yıl içerisinde üçüncü defa tespit edilmesi halinde; olumlu tespit raporunun gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren altı ay boyunca yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin OK1 kapsamında tespit raporu düzenlemesine izin verilmez ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri, Gümrük Müşavir Yardımcısı Çalıştırma, Vekâlet

Tespit sözleşmesi

MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.

(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5.A, Ek-5.B ve Ek-5.C’de yer alan örneğe uygun olarak sistem üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile asgari ücret tarifesi dikkate alınır.

(3) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler tarafından da imzalanır.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi

MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde sistem vasıtasıyla gönderilir.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;

a) Yetki belgesinin iptali, geri alınması, değiştirilmesi veya iade edilmesi durumunda vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,

b) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda,

iptal edilir.

(2) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar. Söz konusu tutanak ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile birlikte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne sistem vasıtasıyla bildirimde bulunur.

Tespit raporlarının sunulması

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporu, ekleriyle birlikte sistem vasıtasıyla gönderilir.

(2) Düzenlenen tespit raporu, aşağıda yer alan merci/mercilere belirlenen süreler içerisinde sunulur:

a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar sunulur ve bir örneği yükümlüye verilir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir.

c) SK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç) (c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun sunulmaması halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilmesi için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

d) Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin verilebilir.

e) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süre geçirildikten sonra düzenlenen raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye verilir.

f) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur ve bir örneği yükümlüye verilir.

g) AN9 tespit raporunun bir örneği elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde sunulur, bir örneği tespit işlemini yaptıran kişiye verilir.

ğ) GK2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, nihai ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10’una kadar sunulur.

h) DR2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit raporu düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç bir ay içerisinde sunulur.

Tespit raporları ve günlük rapora ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Tespit raporları, günlük rapor ve sayım tutanaklarında yer alan bilgiler idare tarafından kontrol edilir. Sayım tutanaklarında yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan günlük rapor ve tespit raporları sistem üzerinden onaylanır. Günlük raporda herhangi bir önemli olay yaşanmadığının bildirilmesi durumunda gümrük idaresince onay veya ret işlemi yapılmaz.

(2) Tespit raporları ve günlük rapor ile ilgili sayım tutanaklarında yer alan bilgiler arasında uyumsuzluk veya hata olması durumunda rapor, gerekçesi belirtilmek suretiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirine iade edilir. Bu raporlar, hata veya uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki defa iade edilebilir. Raporlardaki hata veya uyumsuzluğun iadeye rağmen düzeltilmemesi halinde 22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edilmesi halinde değerlendirilmeye alınır.

(4) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgilerin tespitin yapıldığı gün sisteme girilmemesi halinde, sisteme girilmeyen tutanaklara ilişkin işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama

MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemleri, tespit işlemi kapsamındaki inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını içerecek şekilde düzenli bir kayıt ve dosyalama sistemi içinde gerçekleştirilir. Bu kayıt ve dosyalar, ilgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadıkça elektronik ortamda da tutulabilir.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.

(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.

(4) AN6 ve AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.

(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yazışmalar, günlük rapor, tespit sözleşmesinin tarafı olan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni içermek şartıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, günlük rapor ve 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

Gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma

MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının bilgileri işe başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir.

Vekâlet

MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirine bir takvim yılı içinde toplamda altmış günü aşmamak üzere vekil tayin edilir. Yetki belgesinin değiştirilmesi durumunda ise kullanılacak vekâlet süresi her olaya özgü olarak altmış günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) İzin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faaliyete ara verilmesi gerektiğinde otuz günü aşmamak üzere vekil tarafından tespit işlemlerinin devamlılığı sağlanır. Mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

(3) Süresinden önce feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu süre otuz günü aşamaz.

(4) Vekâleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit işlemlerinden tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte müteselsilen sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk

MADDE 22 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri aşağıda yer alan hususlardan sorumludur:

a) Tespit raporlarını ve günlük raporu süresi içerisinde gümrük mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve sunmak,

b) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve bu durumu günlük raporda belirtmek,

c) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan günlük rapor ve tespit sözleşmelerini, tespit işleminde kullanılan diğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek,

ç) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısı ve antrepo işleticisi ile müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli takibatın başlatılmasını sağlamak ve bu durumu günlük raporda bildirmek,

d) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet vermemek,

e) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. İş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sayılmıştır:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet göstermesi,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yükümlünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması,

5) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması,

6) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ödeme yapılması,

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi işlemler yapılması,

8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

f) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere verilen danışmanlık hizmeti (e) bendi kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda (e) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bentlerinin uygulanabilmesi için söz konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az %10 hisseye sahip olması gerekir.

g) Günlük rapor ve 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tespitle ilgili birden fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde düzeltme talebinde bulunmamak,

ğ) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri bu Tebliğde öngörülen amaçlar dışında kullanmamak,

h) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde yetki numarasını, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içeren kaşe kullanmak,

ı) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmamak,

i) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerini Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç on iş günü içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek,

j) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına ilişkin belge ve bilgileri; boşaltma sonucunun uygun olması halinde boşaltma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde, uygun olmaması halinde ise en geç boşaltma tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde bir bordroya kaydederek antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek,

k) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek.

Yetki belgesinin geri alınması ve iptali

MADDE 23 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılması durumunda yetki belgesi geri alınır ve bu kişilere bir daha yetki belgesi düzenlenmez.

(2) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi geri alınır. Bu kapsamda yetki belgesi geri alınanlar hakkında yasal işlemler yapılır ve bu kişilere bir daha yetki belgesi düzenlenmez.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü halinde yetki belgesi iptal edilir.

Cezai hükümler

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin ilgili hükümlerine uyulmaması durumunda aşağıdaki cezai hükümler uygulanır:

a) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

b) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde, bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem yapması engellenir. Ayrıca Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

c) 13 üncü maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

ç) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

d) 15 inci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

e) 20 nci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

f) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edilmesi halinde, her bir rapor için Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

g) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f), (h) ve (j) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

ğ) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine uyulmaması halinde, her bir bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

h) Günlük raporun idareyi yanıltıcı biçimde düzenlenmesi halinde her bir günlük rapor için Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada sayılan hallerde usulsüzlük cezası uygulanması, Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 25 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.

(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 26 – (1) 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen gümrük müşavir yardımcılarına ilişkin bilgiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin;

a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Devamı: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.