• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveYönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları

17 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31601

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “okul müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “, müdür başyardımcısı” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Müdür başyardımcısı: Eğitim kurumu müdür başyardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Müdür yardımcısı” ibaresi “Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/9/2016 29818
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/7/2018 30470
2- 15/1/2019 30656
personel programı

 

Devamı: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik 14/09/2021

14 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31598

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Taksimetrelerin, muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilenlerin tamir ve/veya ayarları ile tarife yüklemesi tamir ve ayar servislerinde yaptırıldıktan sonra muayene işlemleri muayene servisleri tarafından yapılır.

a) Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yüklemesi işlemi ilgili il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden yirmi iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilir. Önceden yüklenen tarife, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olur ve söz konusu tarihte otomatik olarak uygulamaya girer. Önceden tarife yüklemeye uygun olmayan taksimetrelerde ise tarife yüklemesi, tarife değişiklik tarihinden itibaren yapılır.

b) Tarife yüklemesinin tarife değişiklik tarihinden önce yapılması veya taksimetrenin tamir edilmesi durumunda, tamir ve ayar servisi tarafından taksimetrenin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına, geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasının bulunduğu kelebek mühür veya kendinden yapışma özelliğine sahip ve çıkartıldığında tahrip olan sitikır mühür uygulanır. Söz konusu mühür muayene işlemi tamamlanıncaya kadar kullanıcı tarafından muhafaza edilir.

  1. c) Tamir ve ayar servislerinin kullanacağı kelebek veya sitikır mühürler, tamir ve ayar servisleri tarafından yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk muayenesi, taksiye montajının yapılmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde kullanıcı tarafından yaptırılır. Bu muayene, 9 uncu maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre; damgalama işlemleri ise tip onayına esas damga planında belirtilen şekilde, muayene servisleri tarafından gerçekleştirilir. Kullanıcı, tamir ve ayar servisine yaptırdığı işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen, kullandığı kelebek veya sitikır mührün seri numarası ve işlem tarihini içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servislerine ve muayenesiz olduğu en fazla beş iş günü içinde talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kullanıcı, bu madde çerçevesinde tamir ve ayar servisinde yaptırdığı işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen ve işlem tarihi, kullandığı kelebek veya sitikır mührün seri numarası ile gerekçeyi içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servisine ve muayenesiz olduğu süre içerisinde talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-5’te” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/9/2013 28754
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/11/2014 29191
2- 15/5/2016 29713
3- 19/2/2019 30691
4- 11/10/2019 30915
5- 5/2/2021 31386

 

Devamı: Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayar Yetki Belgesi

14 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31598

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Servis: Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini veya muayenesi ile birlikte tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait işyerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için yetki kapsamına göre başvurusunu usulüne uygun olarak servise/il müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/3/2012 28239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/3/2016 28654
2- 10/3/2017 30003
3- 11/10/2019 30915

 

 

Devamı: Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu

10 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  31594

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 25/6/2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “imza sirkülerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/6/2015 29397
personel programı

Devamı: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı

10 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  31594

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine” ibaresi “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci ve 796 ncı maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “imza sirkülerinin müdürlükçe onaylı örneği” ibaresi “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/9/2011 28064
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2012 28254
2- 24/9/2013 28775
personel programı

Devamı: Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik 08/09/2021

08 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 31592 (Mükerrer)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

Vergide Muaf Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Yurtları

04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31588

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Bakanlık Bilişim Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak beslenme ve barınma yardımına dair iş ve işlemlerin takip edileceği, işlemlerin hızlı, güvenli, şeffaf bir şekilde yürütülmesini, sorumlulukların takip edilmesini, hizmet sunumunun e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesini, etkin bir yönetim, iç kontrol ve denetim sisteminin oluşturulmasını, bürokrasinin azaltılmasını, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaçlara göre raporlanmasını sağlamak amacıyla internet üzerinden çalışan sistemi,

ç) Barınma yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı ve ücretli olarak barınan öğrencilerin barınmalarına destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

d) Beslenme yardımı: Vakıf veya dernek yurtlarında kayıtlı olarak barınan öğrencilerin beslenmelerine destek olunması amacıyla Bakanlık bütçesinden ödenecek miktarı,

e) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,

f) Genel Müdürlük: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,

g) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi intibak ve benzeri süreleri dahil öğrenim süresini,

h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak örgün öğretim programında öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,

ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimine göre belirlenen ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

j) Vakıf: Vergi muafiyeti tanınan vakıfları,

k) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin yönetim kurulu veya yetkili organlarının temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,

l) Yönetici: Vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim yurtlarını yönetmek üzere görevlendirilen müdür ve müdür yardımcılarını,

m) Yurt: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunan yurtları,

n) Yurt müdürlüğü: Vergi muafiyeti tanınan vakıf veya kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurt müdürlüğünü,

ifade eder.

personel programı

İKİNCİ BÖLÜM

Şartlar, Başvuru ve Değerlendirme

Şartlar

MADDE 4 – (1) Beslenme ve barınma yardımı başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Ön başvuru vakıf ve dernekler tarafından, nihai başvuru ise öğrenciler tarafından yapılır.

(2) Başvuruda bulunacak vakıf ve derneklerde;

a) Vakıfların senedinde, derneklerin tüzüğünde yurt veya eğitim faaliyetlerinin yer alıyor olması,

b) En az 2 yıldır yükseköğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriliyor olması,

c) Ülke genelinde en az üç ilde yurdu bulunması veya İstanbul, Ankara, İzmir illerinde toplam üç yurdu ya da bu illerin herhangi birinde üç yurdu bulunuyor olması,

ç) Ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az 1.000 kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması,

şartları aranır.

(3) Öğrenciler, beslenme ve barınma yardımına, vakıf ve derneklere ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kayıtlı olarak barınma şartı ile başvurabilir.

(4) Başvuru yapacak öğrencilerde;

a) Haklarında taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,

b) Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olması,

c) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini aşmaması,

ç) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almamış olması,

şartları aranır.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Beslenme ve barınma yardımı ön başvuruları vakıf ve dernekler tarafından Bakanlık Bilişim Sistemi üzerinden yapılır.

(2) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını isteyen yurt müdürlükleri adına başvuruları, bağlı oldukları vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişileri yapar.

(3) Başvuru için vakıf ve derneklerden istenen gerekli belgeler, ilgili vakıf ve dernekler tarafından Bakanlık Bilişim Sistemine yüklenir. İstenmesi halinde gerekli belgeler yöneticileri tarafından onaylanmış bir şekilde il müdürlüğüne sunulur.

(4) Vakıf ve dernekler sisteme yükledikleri belge ve bilgilerin hatalı, eksik veya yanlış olmasından doğacak yükümlülükten sorumludur.

(5) Beslenme ve barınma yardımı almak isteyen öğrenciler ise başvurularını kaldıkları yurt müdürlüklerine yapar.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Yurtlarında kalan öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanmasını isteyen vakıf ve dernekler, yapılacak olan puanlamaya göre sıralanır.

(2) Puanlama kriterleri şu şekildedir:

a) Bakanlık yurtlarının bulunmadığı ilçeler ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yurdu bulunan vakıf ve derneğin bu yerlerdeki her yurdu için 30 puan verilir.

b) Bir önceki yılda kapasitesinin en az %80’i oranında doluluk sağlamış vakıf ve derneklerin her yurdu için 20 puan verilir.

c) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve derneklerin her yurdu için 30 puan verilir:

1) Şehit ve gazi çocuklarını.

2) Gazileri.

3) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.

4) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.

5) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin çocuklarını.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

8) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.

9) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.

10) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocuklarını.

11) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocuklarını.

ç) Vakıf ve derneklere ülke genelinde barındırdığı öğrenci kapasitelerine göre aşağıdaki puan verilir:

1.000 – 2.000     öğrenci kapasitesi için            10 puan

2.001 – 3.000     öğrenci kapasitesi için            20 puan

3.001 – 4.000     öğrenci kapasitesi için            30 puan

4.001 – 5.000     öğrenci kapasitesi için            40 puan

5.001 – 10.000   öğrenci kapasitesi için            60 puan

10.000  üzeri     öğrenci kapasitesi için            70 puan

(3) Beslenme ve barınma yardımı alacak öğrencilerin kalacağı vakıf ve dernek yurtlarının belirlenmesinde puanlamaya göre oluşacak sıralamaya beslenme ve barınma yardımı yılı bütçe ödeneği tutarı ile sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilir.

(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu kayıtlı barındırdığı öğrencilerin beslenme ve barınma yardımından faydalanabileceği yurtların listesi belirlenir.

(5) Yurt müdürlükleri öğrencilerden almış oldukları talep dilekçesini muhafaza etmekle ve gerektiğinde il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

(6) Öğrencinin beslenme ve/veya barınma yardımından faydalanmak istememesi durumunda sistem üzerinden beslenme ve/veya barınma yardımı iptal işlemi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Beslenme ve Barınma Yardımı Tutarı, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim

Beslenme ve barınma yardımı tutarı

MADDE 7 – (1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, Bakanlık yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere her yıl için Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez.

(3) Beslenme yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(4) Barınma yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu süre için ödenir.

Ödeme

MADDE 8 – (1) Yurdun beslenme ve barınma yardımından yararlanacak yurtlar arasında olup olmadığı ve yardım yapılacak öğrencinin şartları taşıyıp taşımadığı il müdürlüklerince her ayın sonunda kontrol edilir.

(2) Gerekli kontroller il müdürlüklerince yapıldıktan sonra, beslenme ve/veya barınma yardımı ilgili ayı takip eden ayın ilk haftası öğrencinin hesabına yatırılır.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Yurt müdürlükleri öğrencilerin yurda kayıt durumundaki değişiklikleri gerçekleştiği gün Bakanlık Bilişim Sistemine işlemekle sorumludur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda vakıf ve dernekler ile yurt müdürlükleri ve bunların yöneticileri, yardımdan yararlanan öğrenciler, il müdürlüklerinde görevli ve yetkili olanlar sorumludur.

(3) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

(4) Yurt yöneticileri Bakanlık Bilişim Sisteminin aktif ve güncel olarak kullanılmasından ve il müdürlükleri ile koordineli olarak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bakanlık veya il müdürlüklerince beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak yurtlarda denetim ve inceleme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi belge isteme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.

(2) Yurt müdürlükleri beslenme ve barınma yardımı işlemleri ile ilgili gerek barındırdıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 8/11/2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Beslenme ve Barınma Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce beslenme ve barınma yardımından faydalanan vakıf ve dernekler hakkında, tekrar başvurmaları durumunda ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları halinde bir yıl süre ile bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz ve bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılır. Bu süreyi dolduğu tarihten itibaren bir kere olmak üzere bir yıl uzatmaya Bakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

Devamı: Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticareti

04 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31588

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) İşlem görmüş tütün: Sigara ve diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde elde edilen harmanlanmış tütün, homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı,  tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, tesis sahası dışında Bakanlıktan izin almak ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak kaydıyla ek mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde bulunmak şartıyla da ek hammadde ambarı kurulabilir. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.”

“(18) Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde; tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerinde marka adı veya şirket/firma unvan kısaltması yazılması zorunludur. Tütün mamulü birim paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntüleri ile aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, şişirilmiş tütün ve kırık tütün ithaline üretim ihtiyaçları ile sınırlı olarak ve Bakanlıktan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi almak kaydıyla izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı

MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini ve/veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilir.

(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir:

a) İşlem görmüş tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.

b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

c) İhraç edilecek ülke isimleri.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak veya alınan Dâhilde İşleme İzin Belgesini miktar yönünden revize yapmak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) İthalat ve ihracat tablosu.

b) Hammadde sarfiyat tablosu.

c) Tütün kullanım oranları tablosu.

ç) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

d) İhraç edilecek ülke isimleri.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ön izin verilir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulü bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulü bilgileri ile aynı olması zorunludur.

(6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya tütün mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında yapılır.

(7) Ticaret Bakanlığı tarafından süresi uzatılan Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği Bakanlığa iletilir.

(8) İşlem görmüş tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilir.

(9) Bakanlık, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.

(11) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunludur.

(12) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Bakanlığa ibraz edilir.

(13) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

(14) Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen tütünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamına alınması ve/veya Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal edilen tütünlerin eşdeğer eşya olarak kullanılması Bakanlık iznine tabidir. İzin başvurusunun Bakanlıkça düzenlenecek ekspertiz raporu ile uygunluğunun belirlenmesi halinde firmaya izin verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/11/2010 27749
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/10/2011 28086
2- 27/12/2011 28155
3- 5/6/2012 28314
4- 4/7/2012 28343
5- 24/12/2015 29572
6- 27/5/2017 30078
7- 31/12/2020 31351

 

Devamı: Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı 02/09/2021

02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31586

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “kendi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunludur.”

“(9) Yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve yetkili satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına “Varsa” ibaresi eklenmiş, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder.”

“(4) Yetkili alıcı, kullanılmış malın değerleme işlemini malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden üç işgünü içinde sonuçlandırır ve bu süre içinde tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alır.

(5) Yetkili alıcı, tüketicinin onayı alındığında tüketiciye ödemeyi yapar veya yapılmasını sağlar. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla üç işgününe kadar uzatılabilir. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yenileme merkezi, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol eder. Bu şartları sağlamayan kullanılmış mallara yenileme işlemi yapamaz.”

“(6) Yenileme merkezi yenilediği kullanılmış malın sertifikalandırma işlemini, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formunu kullanarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapar ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesini sağlar.”

“(11) Yenileme merkezi, ilgili standartta belirlenen yenileme işlemini kendisi yapabileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde yenileme yetki belgesi almış diğer yenileme merkezlerinden de hizmet alabilir.

(12) Yenileme merkezi, sekizinci maddedeki sermaye şartı dışında Yönetmelikteki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler oluşturabilir. Bu şubeler için ayrıca yenileme yetki belgesi alınması zorunludur.

(13) Yenileme merkezi, yenileme faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgeleri Bakanlığa bildirmek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) Ek-1’de yer alan ve yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış malların, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketi ile satılması zorunludur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/8/2020 31221

 

Devamı: Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik 01/09/2021

01 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31585

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin EK-l’inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” satırı yürürlükten kaldırılmış, aynı işkolu tablosuna 82.20 kod numaralı “Çağrı merkezlerinin faaliyetleri” satırı eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan 09 numaralı Banka, Finans ve Sigorta işkolu tablosunda 66.19.07 kod numaralı “Yediemin faaliyetleri” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 82.20 kod numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/12/2012 28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/7/2013 28719
2- 26/3/2014 28953
personel programı

Devamı: İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.