• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveÇevre Mevzuatı

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)

2872 Sayılı Çevre Kanunu İdari Para Cezaları (2021/2)

13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31363

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53)

2021 Yılı Çevre Kanununun 20. Maddesi Birinci Fıkrası İPC

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının Kanundaki ceza miktarı 1/1/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000         TL

100.000      TL

80.465 TL

402.385 TL

personel programı

 

Devamı: 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 31/12/2020

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:31351 (5. Mükerrer) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “8.Atık Yönetimi” başlıklı kısmına 8.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

8.7 Atık Yağ Transfer Noktası”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-3B’sindeki tablonun LİSANS KONULARI Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloda yer alan “Ambalaj Atığı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3C’sindeki tabloda yer alan “Atık Yağ” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/9/2014 29115
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/9/2016 29834
2- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer)
3- 6/11/2020 31296

 

 

Devamı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (2021/1)

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31350 (Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

Ekler için tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 22.12.2020 tarih ve 274424 sayılı Bakan Oluru ile güncellenmiştir.

Yapılan güncelleme ile Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4. maddesine “iade alınan akümülatör” tanımı eklenmiş, 15. maddesinde yer alan hususlar, belirli uygulamalara geçiş süreciyle uyum sağlanmasını teminen 1/1/2022 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda, 1/1/2022 tarihine kadar satış belgelerinde “Depozito bedeli”nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu akümülatörleri piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a ulaşmak için tıklayınız

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

personel programı

Devamı: Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 17. maddesinde 22 Aralık 2020 tarihli ve 274532 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

Yapılan güncelleme ile sadece, “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 17. maddesinde gösterilen belirli uygulamalara geçiş/uyum süreci ulusal ölçekli merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1/1/2022 tarihine ötelenmiştir.

Yapılan güncelleme doğrultusunda 1/1/2022 tarihine kadar ulusal ölçekli merkezi depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte yeniden/tekrar kullanılabilir depozitolu ambalajların üzerinde;

–    Sisteme özgü standart “Depozitoludur” ibaresi bulundurulacak,
–    Sisteme özgü ulusal ölçekli EAN–GTIN kodu kullanılması ve satış belgelerinde “Depozito bedeli”nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirlenecek miktarda teminat gösterilecektir.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

personel programı

Devamı: Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır.

17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Usul ve Esaslarda yapılan güncelleme ile;

–    Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması,
–    Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Ücretli poşetlerde sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 01/07/2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülerek bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanınmış olup 01/01/2022 tarihi itibari bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanmıştır.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

personel programı

Devamı: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik 19/12/2020

19 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31339

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/3/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/2/2018 30340
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/5/2018 30437
2- 7/9/2018 30528
3- 7/12/2018 30618
4- 31/5/2019 30790
5- 31/12/2019                      30995 (5.Mükerrer)
6- 24/3/2020 31078
7- 30/6/2020 31171

 

Devamı: Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Taze Betondan Numune Alınması Deneylerinin Yapılması

14 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31304

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “şantiye mahallinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “saklama alanı veya saklama kutularında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beton kırım cihazı, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm sensörleri, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm aktarım cihazı ile el terminalleri EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa ait olup bu cihazlar laboratuvarın iş yoğunluğu ile orantılı olarak belirlenen adette olmak üzere laboratuvarların kullanımı için ücretsiz olarak teslim edilerek kurulumu gerçekleştirilir. Beton mikser etiketleri beton üreticisi tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluştan talep edilir. EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından ilk beton mikser etiketleri beton etiket bedeli alınmaksızın beton üreticisine gönderilir. Beton üreticisinin sahaya yolladığı her mikserde beton mikser etiketi bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Beton mikseri etiketi ve karekodlu beton irsaliyesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Beton mikseri etiketine ve karekodlu beton irsaliyesine ilişkin hükümler, Bakanlıkça 30/11/2020 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğin 3 üncü maddesi 24/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/12/2018 30629
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/3/2020 31078

 

Devamı: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31296

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla seçilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve belirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması; ısıl dönüştürücü ve kimyasal ölçüm metotları olmadan, optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen, uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.

(5) Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer alan KGS1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının raporlanması durumunda, söz konusu analizörlerde KGS1 sertifika zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/10/2011 28082

 

 

Devamı: Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.