• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveÇSGB Mevzuatı

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

17 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31601

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Başkan: Yönetim Kurulu Başkanını,

ç) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

d) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

e) Şube Müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

f) Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri ile

Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri, üyelerin mali hakları ile görevlendirme şartları ve görev süreleri hakkında, 4904 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun sekretarya ve diğer işlemlerinin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulunun, sekretarya ve her türlü iş ve işlemleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Şube Müdürlüğü birinci fıkrada belirtilen görevleri Başkanın talimatı ve denetimi altında yürütür. Ayrıca Şube Müdürlüğü, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle de yükümlüdür.

Gündem

MADDE 6 – (1) Gündem, Başkan tarafından belirlenir.

(2) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından Şube Müdürlüğü aracılığıyla toplantı tarihinden en az 48 saat önce elektronik posta, kısa mesaj ve benzeri yöntemlerle üyelere bildirilir.

(3) Yönetim Kurulu kararı ile gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir. Önemli ve ivedi konulara ilişkin gündem dışı önerilerin gündeme alınması Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine, haftada bir defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Gerekli görüldüğünde Başkanın veya en az 3 üyenin birlikte yazılı teklifi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile merkez dışında da toplantı yapılabilir.

(4) Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

(5) Toplantıya katılmayan üyeler tarafından vekalet vermek suretiyle oy kullanılamaz. Toplantıda çekimser oy kullanılamaz.

(6) Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden, bir önceki toplantıda alınan ve aynı gün imzalanamayan kararlar okutulur, tutanaklara uygun olduğu tespit edildikten sonra Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(7) Başkan, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna bilgi sunar veya bilgi sunmak üzere ilgili kişileri toplantıya davet eder, varsa Yönetim Kurulunda gündem dışı konuşmalar yapılır. Gündem üzerinde bir değişiklik önergesi yoksa toplantıda gündem maddeleri sırası ile görüşülür.

(8) Her bir gündem maddesine ait görüşmenin sonunda oylamaya geçilir. Her üye oyunu açık kullanır.

Yetki devri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılmasına ilişkin olmak üzere Genel Müdür, Daire Başkanı ya da çalışma ve iş kurumu il müdürlerine yetki devri yapılabilir.

Kararların yazılması ve imzalanması

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar sıra numarası verilerek yazılır ve tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu kararları ayrıca toplantı sonucunda hazırlanan tutanaklara da yazılır. Kararlarda silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz, karar metinlerinde yer alan paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile belirtilir. Kararlar iki nüsha hazırlanarak aynı gün, mümkün olmaması halinde, bir sonraki toplantıda Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

(2) Kararlar;

a) Toplantı tarih ve sayısını,

b) Katılanların adlarını ve soyadlarını,

c) Karar metnini,

ç) Toplantıya katılanların imzalarını,

d) Varsa karşı oy gerekçelerini,

içerir.

(3) Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler, karşı görüşlerini en geç iki gün içinde yazılı olarak Şube Müdürlüğüne verirler. Karşı görüşler, kararda aynen yer alır. Kararların bir nüshası yıllık olarak ciltlenir, bir nüshası da Şube Müdürlüğünde tutulan dosyasında saklanır.

Kararların ilgili mercilere gönderilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu karar örnekleri, Başkan veya Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(2) Onaylanan Yönetim Kurulu kararları, uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir.

(3) Uygulama birimlerine verilen onaylı karar örneklerinde karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

(4) Üst mercilere gönderilen onaylı karar örnekleri karşı oyları da içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

Kamu Görevlileri 2022 ve 2023 Toplu Sözleşme

25 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31579

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2022 VE 2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen malî ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Toplu Sözleşme, 4688 sayılı Kanunun 28-32 nci maddelerine dayanılarak akdedilmiştir.

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 3- (l) Bu Karar, 1 1/2022-31 12.2023 tarihleri arasında uygulanır.

(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

Taraflar

MADDE 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları;

A) Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkam,

B) Kamu görevlileri adına;

1) Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

2) Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;

a- Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda BÜRO MEMUR-SEN temsilcisi,

b- Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞİTİM BİR-SEN temsilcisi,

c- Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞL1K-SEN temsilcisi,

ç- Yerel yönetim hizmet kolunda BEM-BİR-SEN temsilcisi,

d- Basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda BİRLİK HABER-SEN temsilcisi,

e- Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi,

f- Bayındırlık, inşaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,

g- Ulaştırma hizmet kolunda ULAŞTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi,

h- Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi,

ı- Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi,

i- Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisidir.

ad

İKİNCİ KISIM

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme

Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması

MADDE 5- (1) 1 1 2022 – 30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,188787), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,954897), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçtük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,059870) olarak uygulanır,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 10.332,85 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.211,50 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2021 tarihli ve 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanlarım 421208 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5 oranında artırılmıştır.

(2) 1/7/2022- 31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,202002), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,161740), İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,064061), olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 11.056,15 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.856,31 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca İstihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7 oranında artırılmıştır,

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %7 oranında artırılmıştır,

(3) 1/1/2023- 30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,218163), memuriyet taban aylığı göstergesine

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Devamı: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri

27 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31550

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşlar

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Hekimi Sağlık Personeli Görev-Yetki-Sorumluluk ve Eğitimleri

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/7/2013 28713
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/12/2014 29209
2- 19/11/2015 29537
3- 7/3/2016 29646
4- 28/2/2020 31053
5- 16/4/2020 31101
personel programı

Devamı: İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün başlığında yer alan “10’DAN” ibaresi “50’DEN” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2012 28512
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/1/2013 28545
2- 18/12/2014 29209
3- 30/6/2016 29758
4- 28/2/2020 31053
personel programı

Devamı: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev-Yetki-Sorumluluk ve Eğitimleri

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2012 28512
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/1/2013 28545
2- 11/10/2013 28792
3- 30/4/2015 29342
4- 19/11/2015 29537
5- 15/2/2016 29625
6- 28/2/2020 31053
7- 16/4/2020 31101
personel programı

Devamı: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri fotokopisi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/8/2003 25214
personel programı

 

Devamı: Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik 06/07/2021

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler

MADDE 6 – (1) İşyeri bildirgesi ile birlikte;

a) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

b) İmza sirküleri,

c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri,

bölge müdürlüğüne verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/8/2017 30165
personel programı

 

Devamı: Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri

18 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31515

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/8/2008 26960
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/7/2009 27305
personel programı

Devamı: Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.