• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveDuyurular

Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesine İlişkin Duyuru

Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesi

Bilindiği üzere, 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim raporu bildirimleriyle birlikte bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi kapsamında Kurumumuza iletilmektedir. İlk geçişe ilişkin kolaylık sağlanması amacıyla yapılan bildirimlerde özkaynak değişim tablosunun yüklenmesi talep edilmemiştir.

Bununla birlikte, 31/12/2021 tarihinde ve bu tarihten sonra sona eren raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolar için EFR sistemine yapılacak bildirimlerde özkaynak değişim tablosunun yüklenmesi gerekmektedir.

EFR Sistemine yüklenecek özkaynak değişim tablosu ve diğer finansal tablo formatlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

Devamı: Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesine İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir.

Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” kulakçığında yer almaktadır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim formunu vermeyen veya verilen formda yer alan bilgilerinde değişiklik olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” tablosuna sadece değişen bilgileri değil, tüm faydalanıcılara ait bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavına Başvuruda Bulunanlara İlişkin Duyuru

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavına Başvuruda Bulunanlara İlişkin Duyuru

AÇIKLAMA:

Sınava, başvuru süresi içerisinde müracaat eden ve sınav ücretini yine başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödeyen ancak açıklanan listelerde adı bulunmayan adayların 08 Ekim 2021 tarihine kadar Kuruma yazılı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların sınava girecekleri yerler ve saati daha sonra açıklanacaktır.

UYARI:

Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir.

Aday listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Devamı: 14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavına Başvuruda Bulunanlara İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi

Döviz Alım ve Satım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 ve 257 nci maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Bakanlık, ticari defter ve belgelere ilişkin olarak farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkilere istinaden Başkanlığımızca yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (526 No.lu Tebliğ ile değişen hali)’nin “IV.10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması” başlıklı bölümünün;

“IV.10.1. Genel Olarak” alt başlıklı bölümünde;

“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım-Satım Belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım ” ve “Döviz Satım ” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir”,

“IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Dahil Olma” alt başlıklı bölümünde;

“e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen yetkili müesseselerin;

a) e-Fatura uygulamasına dâhil olması,

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Döviz Alım-Satım Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

c) Bu Tebliğin “V.1. ” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir ”,

IV.10.4. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” alt başlıklı bölümünde;

“Başkanlık en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

Yetkili müesseseler uygulamaya zorunlu olarak dâhil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri “Döviz Alım” ve “Döviz Satım” belgelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar”

“IV.10.5. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Geçiş Süresi” alt başlıklı bölümünde;

“Başkanlık tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dâhil olacağı belirtilen yetkili müesseselerin, Başkanlık tarafından belirlenen süre içinde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına dâhil olması ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Döviz Alım-Satım belgelerini e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde e-Döviz Alım/Satım Belgesine ilişkin teknik detayların açıklandığı “e-Döviz Alım-Satım Belgesi Teknik Kılavuzu” da Başkanlığımızca 29.09.2021 tarihinde ebelge.gib.gov.tr internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri, gerekse 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Başkanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselere 1.1.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri döviz alım ve döviz satım belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle kapsam dahiline alınan yetkili müesseselerin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.10.2. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına Dahil Olma” başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde gerekli hazırlıklarını yapmaları 1.1.2022 tarihi itibariyle düzenleyecekleri belgeleri “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri önem arz etmektedir.

Duyurulur.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım Ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Duyurusu – Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulamasına Devam Edilmektedir

Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru

Kurumumuz uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Buna göre 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmamakta olup, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına da devam edilmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: SGK Duyurusu – Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulamasına Devam Edilmektedir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Varlık Barışı Hakkında Duyuru

Varlık Barışı Hakkında Duyuru

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Bu Tebliğde;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması, hususlarında açıklamalar yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 29/6/2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla mezkur maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle (31/12/2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 31 Aralık 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için 189, yurt dışı aramalar için ise 0090–312-189-1122 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: Varlık Barışı Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge Projesi Hakkında Basın Duyurusu

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge Projesi Hakkında Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.

TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.

Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak: TCMB

personel programı

Devamı: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge Projesi Hakkında Basın Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Devamı: 14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Başvurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru – 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

4420 KARAR SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN DUYURU

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanınca 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (CK) kullanılmış olup, 7326 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Duyurulur.

personel programı
İlgili Madde

 

Başvuru, Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri ile Kayıtların Düzeltilmesine  İlişkin Süreler Önceden Düzenlenmiş Belgelere Yönelik Değişiklikler 

(Peşin Ödeme Seçeneği Vadesi İle 1.Taksit Vade Tarihleri)

ESKİ Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası-YENİ
2 Madde 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil) Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

3 Madde 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil) Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 1-7 Fıkralar 10.06.2021 ile 01.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için

31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

10.06.2021 ile 31.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için

30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

02.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir. 01.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir. TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecek ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz ödeme planlarını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.
4 Madde 10. Fıkra 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil) Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 11. Fıkra 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil) Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.
5 Madde (Matrah ve Vergi  Artırımı) 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil) Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 31.10.2021 ve tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.
6 Madde 1-c ve d Fıkraları Kapsamında Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) EK 18 ve EK 19 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)  Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.
6 Madde 1-e Fıkraları Kapsamında Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)  EK 20 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)  Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.
6 Madde 3 Fıkraları  Kapsamında Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) EK 22 31.08.2021 (Bu tarih dâhil) 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)  Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.
6 Madde 2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)  EK 21 Fatura düzenleme son tarihi

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

Fatura düzenleme son tarihi

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Haziran/2021 ve Temmuz /2021 aylarında yapılan düzeltme işlemlerine ilişkin verilen beyannamelere ait taksit vadelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ağustos/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.09.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1  taksit 26.9.2021

2  taksit 26.11.2021

3  taksit 26.01.2022

Eylül/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.10.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1  taksit 26.10.2021

2  taksit 26.12.2021

3  taksit 26.02.2022

Bu Duyuruyu PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

Devamı: 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru – 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KVKK – Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Re’sen İncelemeye İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Re’sen İnceleme

WhatsApp LLC (WhatsApp/veri sorumlusu) tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiği tespit edilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 sayılı Kararı çerçevesinde, yurtdışına veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına bağlanması ve genel ilkelere uygunluk hususları başta olmak üzere WhatsApp hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında resen inceleme başlatılmasına karar verilmiş ve konuya ilişkin WhatsApp’tan alınan savunma yazıları ve bununla bağlantılı olarak WhatsApp Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesi metinlerinin incelenmesi neticesinde; temel olarak veri sorumlusu tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet Koşullarının kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlandığı, Gizlilik İlkesinin ise şeffaflığı sağlamaya yönelik bir metin olarak, hangi verilerin hangi amaçlarla işleneceğini göstermekle birlikte esasen Hizmet Koşullarının bir parçası olarak ifade edildiği ayrıca Hizmet Koşullarına onay verilmeden sözleşmenin yürürlüğe giremeyeceğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu kapsamda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2021 tarih ve 2021/891 sayılı Kararı ile;

 • Veri sorumlusu tarafından söz konusu uygulama kapsamında çeşitli kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından farklı veri işleme şartlarına dayanıldığı ve kişisel veri işlemeye yönelik açık rıza şartının ise istisna olarak başvurulan bir şart olduğu belirtilse de Hizmet Koşullarının kullanıcı ile yapılan bir sözleşme olarak tanımlaması nedeniyle sözleşmeye onay verilmesi suretiyle ilgili kişilerin açık rızasının alınması yoluna gidildiği, bu çerçevede kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına seçimlik hak sunulmaksızın tek bir açık rıza alındığı, sözleşmeye aktarıma ilişkin hüküm koymak suretiyle işleme ve aktarım faaliyetlerinin, tek metinde birbirinden ayrılmaz bir biçimde ilgili kişiye sunulduğu dikkate alındığında, açık rızanın “özgür iradeyle açıklanması” unsurunun zedelendiği,
 • Veri sorumlusu tarafından Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesinde yer alan “aktarım”a ilişkin ifadelerin müzakereye kapalı nitelikte sunularak ilgili kişilerin sözleşmeye bir bütün olarak onay vermeye zorlandığı, bu suretle açık rızanın saf dışı bırakılmaya çalışıldığı, uygulamanın kullanılmasının aktarım şartına bağlandığı, bu kapsamda ilgili kişilerin çıkarları ve makul beklentileri göz önüne alınmaksızın hareket edildiği dikkate alınarak veri sorumlusunun bu uygulamasının Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık teşkil ettiği,
 • İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rıza istenildiği, ancak bu verilerin işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı bilgiler olmadığı gibi hangi verinin hangi amaçla aktarılacağının da bahse konu metinlerde net olarak ortaya konulmadığı, bu hususta veri sorumlusunca Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırı hareket edildiği,
 • WhatsApp tarafından kişisel verilerin işlenmesinin sözleşmenin bir parçası haline getirilmek suretiyle ilgili kişilerden sözleşmeye onay vermelerinin istenildiği ve sonrasında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı başta olmak üzere diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak kişisel verilerinin işlendiğinin beyan edildiği ancak görünen işlem sözleşmeye onay verme olsa da asıl yapılan işlemin kişisel verilerin işlenmesine açık rıza alınması niteliğinde olduğu, bu bakımdan sözleşmenin içerisine derç edilerek hizmetin bir koşulu olarak dayatılması suretiyle alınan açık rızanın, “özgür iradeyle açıklanması” unsurunun zedelendiği,
 • Veri sorumlusunun Türkiye’de bulunan ilgili kişilerden elde ettiği kişisel veriler üzerinde, bu verileri elde ettikten sonra yapmış olduğu kaydetme, depolama, değiştirme, aktarma gibi her türlü işleme faaliyetinin, sunucuları Türkiye’de bulunmadığı sürece kişisel verilerin yurt dışına aktarımı anlamına geldiği, dolayısıyla söz konusu aktarımın, Kanunun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesine uygun olarak yapılmasının zorunluluk arz ettiği ancak veri sorumlusu tarafından aktarım faaliyetleri için hiçbir şekilde açık rızaya başvurulmadığının beyan edildiği, bununla birlikte veri sorumlusunca Kurulumuza bir taahhütname başvurusunda da bulunulmadığı dikkate alındığında, veri sorumlusu tarafından Kanunun 9 uncu maddesine uygun hareket edilmediği,
 • Veri sorumlusu tarafından, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla yapılacak kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı, bu kapsamda yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı
personel programı

anlaşıldığından Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

Ayrıca veri sorumlusunun;

 • Uygulamaya konulmadığı belirtilen 04.01.2021 tarihli Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin, halihazırda kullanıcılara geçerli sürüm olarak sunulduğu anlaşıldığından, ilgili kişilerin doğru bilgilendirilmesi için söz konusu metinlerin üç ay içerisinde Kanuna uygun hale getirilmesi,
 • Gizlilik İlkesinin, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, Kanunun 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması

ve söz konusu işlemlerin sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Devamı: KVKK – Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Re’sen İncelemeye İlişkin Kamuoyu Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.